Du lịch Kinh Thánh
Tác giả: Etienne Charpentier
Ký hiệu tác giả: CH-E
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003393
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 479
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006583
Nhà xuất bản: Le Ceff
Khổ sách: 21
Số trang: 450
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006584
Nhà xuất bản: Le Ceff
Khổ sách: 21
Số trang: 450
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006585
Nhà xuất bản: Le Ceff
Khổ sách: 21
Số trang: 450
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006586
Nhà xuất bản: Le Ceff
Khổ sách: 21
Số trang: 450
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006587
Nhà xuất bản: Le Ceff
Khổ sách: 21
Số trang: 450
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG MỞ: SỬA SOẠN HÀNH TRANG 5
I. Thánh Kinh: Cuốn sách hay tủ sách? 5
11. Tên gọi 6
12. Phân chia 6
13. Phân loại 6
14. Ngôn ngữ 7
15. Chương và câu 7
II. Một Dân tộc đọc lại đời sống của mình 7
21. Chiều ngày lễ vàng hôn phối 9
22. Cuộc đời viết thành văn 9
23. Sau này mới hiểu 10
24. Đúng hay thực 10
25. Tin để hiểu 11
26. Ý nghĩa một bản văn 11
27. Một chuyện kỳ diệu 11
III. Đọc và nghiên cứu bản văn 11
31. Hai phương pháp phân tích 12
32. Bản hòa tấu MOZART 14
IV. Một dân tộc có địa dư độc đáo 14
41. Những nền văn minh lớn 14
42. Đất Canaan 15
V. Một dân tộc có não trạng Trung đông 17
51. Não trạng Ai cập 18
52. Não trạng Lưỡng hà 18
53. Tư tưởng người Canaan 18
54. Não trạng Thánh kinh 21
55. Thần thoại 19
VI. Ngàn năm lịch sử hay những giai đoạn lớn của ISRAEL 20
61. Vương quốc Đavit- Salomon (1000-933) 20
62. Hai vương quốc Giuđa và Israel (933-587) 20
63. Lưu đày Babylon (587- 538) 21
64. Thời đô hộ của Ba Tư (538-333) 21
65. Thời đô hộ của Hy Lạp và Roma (333- 63-4) 22
CHƯƠNG MỘT: XUẤT HÀNH 23
I. Đọc lại xuất hành 23
II. Các truyền thống trong Ngũ thư 28
21. Truyền thống Giavit (J) 28
22. Truyền thống Elohit (E) 29
23. Truyền thống Tư tế (P) 29
24. Truyền thống Nhị luật (D) 29
III. Xuất hành: Biến cố Sáng lập 29
31. Biến cố sáng lập 30
32. Gặp gỡ Thiên Chúa 31
33. Một quá khứ luôn hiện tại 32
34. Các thể văn 33
IV. Xuất hành: Cái gì đã xảy ra? 33
41. Thế nào là một biến cố lịch sử? 33
42. Môi sê 33
43. Hai cuộc Xuất Hành? 33
44. Vượt qua biển 34
45. Núi Sinai 34
46. Một thần học kiểu Anh hùng ca 35
47. Một Anh hùng ca 35
48. Một thần học 35
V. Xuất hành: Dĩ vãng và hiện tại 35
51. Bài ca chiến thắng 35
52. Xuất hành là hôm nay 36
CHƯƠNG HAI: VƯƠNG QUỐC GiÊRUSALEM 38
I. Từ xuất hành đến Đavit 38
II. Đavít 39
21. Về phương diện chính trị 39
22. Về phương diện tôn giáo 40
23. Về phương diện hành chánh 40
24. Về mặt ngoại giao 40
III. Salomon 40
IV. Hai Vương Quốc 41
V. Khởi đầu cho một nền văn học 41
VI. Lịch sử thánh Giavit 42
VII. Vài nét đậm của Giavit 43
VIII. Đọc vài chương Sáng thế 43
81. Chu kỳ các nguồn gốc 44
82. Chu kỳ Abraham 45
83. Chu kỳ Giacop 45
84. Chu kỳ Môi sê 46
85. Chu kỳ Balaam 46
86. Chúc lành 46
87. Chúc dữ 46
88. Các tổ phụ 46
IX. Trình thuật về cuộc sáng tạo 47
91. Một suy tư của các hiền nhân 47
92. Adam và Eva 48
93. Quả địa cầu thành hình 48
94. Tạo dựng con người 48
95. Anh hùng ca ATRA- HASID 49
96. Con người và vạn vật 49
97. Dựng nên đàn bà 49
98. Giấc ngủ tê mê  
99. Anh hùng ca GILGAMESH  
910. Con rắn 50
911. Thần luận Babylon  
912. Cây biết lành biết dữ  
913. Đau khổ và chết 51
914. Tội tổ tông  
915. Cây hằng sống 52
916. Địa đàng: Phận sự phải làm  
X. Các Ngôn Sứ của Vương Quốc Giuda 53
101. Ý niệm về Ngôn sứ  
102. Natan  
103. Isaia 54
CHƯƠNG BA: VƯƠNG QUỐC MIỀN BẮC (935-721) 57
I. Tổng quát 57
II. Các ngôn sứ vương quốc miền Bắc 60
III. Amos thực thi công bình 62
IV. Lịch sử thành miền Bắc, truyền thống Elohit 67
V. Vòng bay lượn trên lịch sử miền Bắc  70 
CHƯƠNG BỐN: GIAI ĐOẠN CHÓT CỦA VƯƠNG QUỐC GIU ĐA   
I. Cục diện bối cảnh  74 
II. Sách Đệ Nhị Luật  76 
III. Nghiên cứu bản lễ tạ ơn của nhà nông  79 
CHƯƠNG NĂM: LƯU ĐẦY BABYLON (587- 538) 88
I. Đại cương  302 
II. Giới thiệu Khái quát  304 
III. Mấy bản văn của Mátthêu  309 
IV. Cuộc khổ nạn theo Mátthêu  318 
V. Đức Giêsu  của Mátthêu 320 
VI. Giáo lý các diễn từ  323
CHƯƠNG SÁU: TÁC PHẨM CỦA LUCA TIN MỪNG VÀ TÁC VỤ  334 
I. Giới thiệu khái quát  336 
II. Mấy bản văn của Luca  342 
III. Cuộc khổ nạn theo Luca 350 
IV. Đức Giêsu của Luca  352 
V. Các dụ ngôn  355 
CHƯƠNG BẢY: TÁC PHẨM CỦA GIO AN TIN MỪNG VÀ CÁC THƯ   367 
I. Đại cương  367 
II. Giới thiệu khái quát  369 
III. Mấy bản văn của Gioan 374 
IV. Cuộc khổ nạn theo Gioan  381 
V. Đức Giêsu của Gioan  381 
VI. Việc phụng tự hay là cuộc đời nghiệm qua thánh thể  386 
VII. Kinh nghiệm kitô giáo  391 
CHƯƠNG TÁM: KHẢI HUYỀN  394 
I. Đại cương  394
II. Giới thiệu khái quát 394
III. Mấy bài văn Khải huyền 401
IV. Đức Kitô trong khải huyền 406
V. Như lời Thánh kinh 408
CHƯƠNG KẾT: KHỞI ĐẦU CỦA TIN MỪNG 419
I. Đức Giêsu, khởi đầu của Tin mừng 419
II. Viết Tin mừng hôm nay 425
Mục lục 430