Tín lý thần học đại cương
Tác giả: Lm. Nguyễn Hưng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011199
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 626
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Cha chung  5
Lời nói đầu 8
Tín lý học nhập môn 11
I.  Đối tượng tín lý Thần Học 11
II. Nguồn gốc tín điều 13
III. Phát triển tín điều 20
IV. Mầu nhiệm và lý trí 25
PHẦN THỨ NHẤT: THIÊN CHÚA HIỆN HỮU 30
Chương I: Thiên Chúa hiện hữu 31
Mục 1: Cách biết tự nhiên có Thiên Chúa   31
Mục 2: Cách biết siêu nhiên có Thiên Chúa 35
Mục 3: Một số sai lầm về biết có Thiên Chúa 36
Chương II: Bản tính Thiên Chúa 40
Mục 1: Những phương pháp biết bản tính Thiên Chúa  40
Mục 2: Định nghiã thần học về bản tính Thiên Chúa 45
Chương III: Những ưu phẩm của Thiên Chúa  48
Mục 1: Ưu phẩm Thiên Chúa là gì ? 48
Mục 2: Phân loại các líu phẩm Thiên Chúa 49
Chương IV: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 64
Mục 1: Khái niệm nhập môn 64
Mục 2: Định nghiã và tín điều Chúa Ba Ngôi 66
Mục 3: Giải thích thần học nhiệm sinh, nhiệm xuy  72
Mục 4: Tương quan giữa Ba Ngôi 75
Chương V: Thiên Chúa tạo thành 82
Mục 1: Tạo thành vũ trụ 82
Mục 2: Tạo thành loài người 96
Mục 3: Tạo thành thiên thần 111
PHẦN THỨ HAI: THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ 122
Chương VI: Thân thế Chúa Giêsu 125
Mục 1: Thiên tính Đức Kitô 125
Mục 2: Nhân tính Đức Ki-tô 138
Mục 3: Sự liên kết hai bản tính 142
Mục 4: Giải thích triết học và thần học 149
Mục 5: Những hiệu quả của sự liên kết hai bản tính 152
Mục 6: Nhân tính hoàn hảo của Đức Kitô 156
Mục 7: Những khuyết điểm nơi nhân tính Đức Kitô 167
Chương VII: Sự nghiệp Đức Kitô mầu nhiệm cứu độ 170
Mục 1: Tổng luận về mầu nhiệm cứu độ 170
Mục 2: Thực thi việc cứu độ 176
Mục 3: Hậu quả việc cứu độ, Đức Kitô được siêu tôn 193
Chương VIII: Mẹ Chúa Cứu Thế 198
Mục 1: Chức Mẹ Thiên Chúa 198
Mục 2: Những đặc ân của Đức Mẹ 203
Mục 3: Sự đồng công cứu chuộc Đức Mẹ vai trò trung gian 219
Mục 4: Sự tôn sùng Đức Mẹ 225
Mục 5: Thánh Giuse cha nuôi Chúa Giêsu 616
PHẦN III: THIÊN CHÚA THÁNH HÓA 229
Chương IX: Ân sủng 230
Mục 1: Những điều dẫn nhập về ân sủng 230
Mục 2: Ơn hiện sủng 237
Mục 3: Ơn thương sủng 376
Chương X: Hội thánh 305
Mục 1: Nguồn gốc thần linh của Hội thánh 305
Mục 2: Cơ chế Hội thánh 313
Mục 3: Quyền lực bên trong của Hội thánh 332
Mục 4: Những đặc tính của Hội thánh 339
Mục 5: Tính cấp thiết của Hội thánh 357
Mục 6: Các thánh thông công 363
Chương XI: Tổng luận về Bí tích 381
Mục 1: Bản tính Bí tích 381
Mục 2: Hiệu năng và hiệu quả của Bí tích 384
Mục 3: Sự thành lập và số các Bí tích 392
Mục 4: Thừa tác viên và thụ nhân các Bí tích 400
Mục 5: Các bí tích có trước Kitô giáo, các Á Bí tích 409
Chương XII: Bí tích rửa tội 414
Mục 1: Định nghiã 414
Mục 2: Ký hiệu của Bí tích Rửa tội 416
Mục 3: Công hiệu của Bí tích Rửa tội 420
Mục 4: Tính tất yếu của Bí tích Rửa tội 423
Mục 5: Thừa tác viên Bí tích rửa tội    426
Mục 6: Thụ nhân Bí tích rửa tội 429
Chương XIII: Bí tích Thêm sức 433
Mục 1: Định nghiã - Tính Bí tích của Thêm sức 433
Mục 2: Ký hiệu của Bí Tích Thêm sức 436
Mục 3: Công hiệu của Bí Tích Thêm sức    437
Mục 4: cần thiết chịu Bí tích Thêm sức 441
Mục 5: Thừa tác viên của Bí tích Thêm sức 442
Mục 6: Thụ nhân của Bí tích Thêm sức 444
Chương XIV : Bí Tích Thánh Thể 445
Mục 1: Sự hiện diện thực sự  446
Mục 2: Thánh lễ 476
Chương XV: Bí tích Giải tội 492
Mục 1: Quyền tha tội 493
Mục 2: Bí tích Giải tội - Các Ân xá 502
Chương XVI : Bí Tích Xức Dầu 531
Mục 1: Định nghiã 531
Mục 2: Ký hiệu : những dấu bề ngoài 534
Mục 3: Những công hiệu của Bí Tích Xức Dầu 536
Mục 4 : Sự cần thiết, Thừa tác viên, Thụ nhân 538
Chương XVII : Bí tích Truyền Chức 541
Mục 1: Định nghiã và tính Bí tích   541
Mục 2: Ký hiệu của Bí tích Truyền Chức 548
Mục 3: Công hiệu của Bí tích Truyền Chức  553
Mục 4: Thừa Tác Viên và Thụ Nhân 554
Chương XVIII : Bí tích Hôn Phối 558
Mục 1: Định nghiã, nguồn gốc 558
Mục 2: Mục đích, những thuộc tính của Hôn phôi 561
Mục 3: Ký hiệu của Bí tích Hôn phôi 569
Mục 4: Công hiệu của tích Hôn phôi 470
Mục 5: Thừa tác viên, Thụ nhân, Quyền Hội Thánh 572
Chương XIX: Tứ chung 575
Mục 1: Sự chết 575
Mục 2: Sự sống lại 579
Mục 3: Phán xét chung 585
Mục 4: Phán xét riêng 588
Mục 5: Thiên đàng 591
Mục 6: Hỏa ngục 597
Mục 7: Luyện tội 602
Mục 8: Cuộc cánh chung 606