Tín lý
Nguyên tác: Grundriss der katholischen
Tác giả: Ludwig Ott
Ký hiệu tác giả: OT-L
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006706
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006707
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010409
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
QUYỂN BỐN  
THIÊN CHÚA THÁNH HÓA  
Phần một: ÂN SỦNG (GRATIA)  
NHẬP ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ ÂN SỦNG  
$1. Đại cương về ơn cứu độ chủ quan 6
$2. Ý niệm về ân sủng 7
1.Trong ngôn ngữ Thánh Kinh 7
2. Ngôn ngữ thần học 7
3. Nguyên nhân của ân sủng 8
$3. Các loại ân sủng 8
1. Gratia - grratia creata 8
2. Gralia Dei - Gratia Christi 9
3. Gratia extema - gratia interna 10
4. Gratia gratis data - gratia gratum faciens 10
5. Gratia habitualis, ơn thường sủng - gratia actualis, ơn hiện sủng 11
6. Có thể phân biệt các ơn hiện sủng như sau 11
$4. Các lạc thuyết về ân sủng 12
1. Pelagianismus 12
2. Semipelagianismus 13
3. Các nhà cải cách 13
4. Baius, Jansenius, Quesnel 14
5. Thuyết Duy Lý 15
$5. Ân sủng soi sáng và củng cố 16
1. Ý niệm về ơn hiện sủng 16
2. Xác định rõ nét hiện sủng 16
$6. Ân sủng dự phòng và ân sủng kèm theo 18
1. Ân sủng dự phòng 18
2. Ân sủng kèm theo 19
$7. Tranh luận về bản chất của hiện sủng 20
$8. Sự cần thiết của hiện sủng nhằm vào các hành động của trật tự siêu nhiên 22
1. Sự cần thiết của hiện sủng cho mỗi hành động mang tính cứu độ 22
2. Sự cần thiết của ân sủng để khởi đầu cho đức tin và ơn cứu độ 24
3. Sự cần thiết của hiện sủng đối với hành động cứu độ của ng được công chính 26
4. Sự cần thiết của ân sủng kiên cường 27
5. Sự cần thiết một ân sủng đặc biệt để tránh mọi lỗi nhẹ cách lâu dài 30
$9. Khả năng hành động của bản tính con người không có ân sủng và các ranh giới 31
1. Khả năng hoạt động của bản tính tự nhiên 32
2. Ranh giới của khả năng tự nhiên 35
$10. Sự tự do của Thiên Chúa trong việc ban phát ân sủng hay tính nhưng không của nó 37
1. Ân sủng không thể được lập công do các công việc tự nhiên theo cách …… 37
2. Không thể đạt được ân sủng do những lời cầu nguyện tự nhiên 38
3. Con người không thể đạt được một sự chuẩn bị tự nhiên cách tích …… 39
$11. Tính phổ quát của ân sủng 42
1. Ý định cứu độ phổ quát của Thiên Chúa cách tự tại 42
2. Ý định cứu độ phổ quát của Thiên Chúa trong việc hiện thực thực tiễn 44
$12. Mầu nhiệm của việc tiền định 48
1. Ý định và thực tại cảu việc tiền định 48
2. Nền tảng của việc tiền định 50
3. Các đặc tính của việc tiền định 52
$13. Mầu nhiệm luận phạt 53
1. Ý niệm và thực tại về việc luận phạt đời đời 53
2. Luận phạt tích cực 54
3. Luận phạt tiêu cực 55
4. Những đặc tính của sự luận phạt 56
$14. Giáo lý của Hội Thánh về ân sủng và sự tự do chống lại lạc giáo 56
1. Sự tự do của ý chí dưới ảnh hưởng của ân sủng hiện hữu 57
2. Gratia vere et mere sufficiens 58
$15. Suy luận thần học giữa ân sủng và tự do 60
1. Thuyết Thomismus 60
2. Thuyết Augustinismus 61
3. Thuyết Molinismus 61
4. Thuyết Congaiismus (Thuyết xứng hợp) 62
5. Thuyết Syncrétismus (Tổng hợp) 63
Đoạn Hai: ƠN THƯỜNG SỦNG 64
Chương Một: ƠN CÔNG CHÍNH HÓA 64
$16. Ý niệm về công chính hóa 64
1. Ý niệm công chính hóa của anh em Cải Cách 64
2. Quan niệm Công giáo về sự công chính 64
$17. Những nguyên nhân 66
$18. Việc chuẩn bị cho ơn công chính 68
1. Sự khả thể và cần thiết cho một sự chuẩn bị 68
2. Đức tin và sự công chính 69
3. Sự cần thiết của các hành động khác ngoài đức tin 70
Chương Hai: TÌNH TRẠNG CÔNG CHÍNH 72
$19. Bản chất của ơn thánh hóa 72
1. Định nghĩa mang tính hữu thể về ơn Thánh hóa 72
2. Xác định thần học về ơn thánh hóa 75
$20. Những hiệu năng mô thức của ơn thánh hóa 78
1. Sự thánh hóa linh hồn 78
2. Sự tốt đẹp của linh hồn 78
3. Tình bạn với Thiên Chúa 79
4. Tình nghĩa tử với Thiên Chúa 80
5. Chúa Thánh Thần đến trú ngụ 81
$21. Những hệ luận của ơn thánh hóa 82
1. Các nhân đức đối thần 82
2. Các nhân đức luân lý 83
3. Các ân huệ của Chúa Thánh Thần 84
$22. Các thuộc tính của tình trạng ân sủng 86
1. Sự không chắc chắn 86
2. Sự bất bình đẳng 86
3. Có thể mất được 88
Chương Ba: CÁC HỆ QỦA HAY HOA TRÁI CỦA ƠN CÔNG CHÍNH HAY GIÁO LÝ VỀ CÔNG NGHIỆP  
$23. Thực tại về công nghiệp 90
1. Các học thuyết 90
2. Giáo lý Hội Thánh 90
3. Những chứng cứ từ nguồn gốc đức tin 91
$24. Các điều kiện của công nghiệp 93
1. Về phương diện công việc lập công 93
2. Về phương diện người lập công 94
3. Về phương diện Thiên Chúa, Đấng ban thưởng 96
$25. Đối tượng của công nghiệp 97
1. Đối tượng của "meritum de condigno - công nghiệp xứng đáng" 97
2. Đối tượng của Maritum de congruo (công nghiệp xứng hợp) 98
Phần Hai: GIÁO HỘI HỌC 101
Chương Một: NGUỒN GỐC THIÊN LINH CỦA HỘI THÁNH 101
$ 1. Ý niệm về Hội thánh 101
1. Giải thích từ nguyên 101
2. Giải thích theo đối tượng 102
3. Phân chia 103
$ 2. Đức Kitô thiết lập Hội thánh 104
1. Tín điều và lạc thuyết 104
2. Việc thiết lập Hội thánh, theo Thánh kinh và Thánh truyền 105
$ 3. Mục đích của Hội thánh 108
1. Tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô 108
2. Các hệ luận 110
Chương Hai: CƠ CHẾ HỘI THÁNH 112
$ 4. Cơ chế phẩm trật của Hội thánh I 12
1. Nguồn gốc thiên tinh của phẩm trật 112
2. Sự tiếp tục tồn tại của phẩm trật 115
$ 5. Tối Thượng (Primatus) quyền của thánh Phêrô 117
1. Tín điều và các lạc thuyết 117
2. Chứng cứ Thánh kinh i 19
3. Chứng cứ của các Giáo phụ 121
4. Thánh Phêrô và thánh Phaolô 122
$ 6. Quyền tốí thượng về tài phán của các Đức Giáo Hoàng (La primanté de juridictio123n des papes) 123
1. Sự tiếp nối quyền tối thượng 123
2. Người nhận quyền tối thượng 124
$ 7. Bản chất của Tối thượng quyền của Đức Giáo Hoàng  129
1. Tín điều 129
2. Hệ luận 131
$8. Tối thượng quyền giáo huấn của Đức Giáo Hoàng hay quyền Bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng 132
1. Tín điều 132
2. Nền tảng Thánh kinh và Thánh truyền 134
$9. Các Giám mục 138
1. Tính đặc thù của quyền Giám mục 138
2. Cộng đoàn các Giám mục (Collegium) 139
3. Việc trao ban quyền Giám mục 141
Chương Ba: QUYỀN HÀNH CẤU TẠO NỘI TẠI CỦA HỘI THÁNH   
$ 10. Đức Kitô và Hội thánh 142
1. Đấng thiết lập Hội thánh 142
2. Đầu Hội thánh 143
3. Đấng gìn giữ Hội thánh 145
4. Đấng Cứu độ Hội thánh 146
$11. Chúa Thánh Thần và Hội thánh  
1. Linh hồn của Hội thánh 147
2. Thân thể và linh hồn của Hội thánh 149
Chương Bốn: CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH 150
$.12. Tính bất diệt của Hội thánh 150
$13. Tính bất khả ngộ của Hội thánh 152
1. Thực tại của tính bất khả ngộ 153
2. Đối tượng của sự bất khả ngộ 155
3. Người lãnh nhận ơn bất khả ngộ 156
$14. Tính khả thị của Hội thánh (Visibilitas) 159
1. Mặt ngoài, hữu hình của Hội thánh 159
2. Mặt nội tạ, vô hình của Hội thánh 161
$15. Tính duy nhất của Hội thánh 162
1. Sự hiệp nhất đức tin  
2. Sự hiệp nhất của cộng đoàn 163
$ 16. Sự thánh thiện của Hội thánh 165
1. Sự thánh thiện là đặc tình cơ bản của Hội thánh 165
2. Hội thánh và tội lỗi 168
$ 17. Tính Công giáo của Hội thánh 169
$ 18. Tính Tông truyền của Hội thánh 172
Chương Năm: SỰ CẦN THIẾT CỦA HỘI THÁNH 174
$19. Sự thuộc về Hội thánh 174
1. Giáo lý Hội thánh 174
2. Chứng cứ 176
2. Hệ luận 177
$ 20. Sự cần thiết để thuộc về Hội thánh 179
Chương Sáu: HIỆP THÔNG CHƯ THÁNH 182
$21. Ý niệm và thực tại về Hiệp thông chư thánh 182
$ 22. Sự hiệp thông các tín hữu đang còn sông trên trái đất.  185
1. Lời khấn cầu 185
2. Công nghiệp dành cho kẻ khác 187
3. Đen tội cách đại diện 187
$ 23. Hiệp thông giữa các tín hữu còn trên thế giới với chư thánh trên trời 190
1. Sự tôn kính và kêu cầu chư thánh 190
2. Việc tôn kính các di tích của chư thánh 192
3. Việc tôn kính ảnh tượng các thánh 194
$ 24. Hiệp thông các tín hữu còn sống và các thánh trên trời với các linh hồn nơi luyện ngục 195
1. Khả thể của lời khẩn cầu (Suffrages) 195
2. Hiệu quả của lời khẩn cầu (suffrages) 197
3. Lời cầu của chư thánh cho các linh hồn nơi luyện ngục 198
4. Lời cầu khẩn và kêu cầu các linh hồn nơi luyện ngục 198
Phần Ba - CÁC BÍ TÍCH  
Chương Một: BÍ TÍCH THÁNH TẨY 201
$ 1. Ý niệm và bí tích của Thánh tẩy 201
1. Ý niệm 201
2. Tính bí tích của Thánh tẩy 201
3. Thời điểm của việc thiết lập bí tích Thánh tẩy 204
$2. Dấu chỉ bên ngoài của bí tích Thánh tẩy 205
1. Materia (chất thể) 205
2. Forma (mô thức) 207
$3. Hiệu quả của bí tích Thánh tẩy 210
1. Ơn công chính hóa  
2. Tha thứ các hình phạt của tội lỗi 211
3. Ấn tín của Bí tích Thánh tẩy 212
$ 4. Sự cần thiết của bí tích Thánh tẩy 213
1. Bí tích Thánh tẩy rất cần thiết cho ơn cứu độ 213
2. Đặc tính chuyến hoán của Bí tích Thánh tẩy 215
$5. Thừa tác viên của bí tích Thánh tẩy 218
1. Cá nhân của vị thừa tác viên 218
2. Nghi thức ban Bí tích Thánh tẩy 219
$6. Người lãnh nhận bí tích Thánh tẩy 220
1. Đối với người trưởng thành 221
2. Đối với các em nhỏ 221
Chương Hai: BÍ TÍCH THÊM SỨC 225
$ 1. Ý niệm và tính bí tích của Bí tích Thêm sức 225
1. Ý niệm 225
2. Tính Bí tích của Thêm Sức 225
$2. Dấu chỉ bên ngoài của bí tích Thêm sức 230
1. Chất Thể 230
2. Mô thức 233
$3. Các hiệu quả của bí tích Thêm sức 233
1. Ân sủng của Bí tích Thêm sức 233
2. Ấn tín Thêm Sức 235
$4. Sự cần thiết của bí tích Thêm sức 237
1. Cho mọi người 237
2. Cho từng cá nhân 237
$5. Thừa tác viên của bí tích Thêm sức 238
1. Thừa tác viên thông thường 238
2. Thừa tác viên bất thường 240
$6. Người lãnh nhận bí tích Thêm sức 242
Chưong Ba: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 243
$ 1. Ý niệm về Bí tích Thánh Thể 243
1. Xác định ý niệm 243
2. Các tiền ảnh 243
3. Tính trổi vượt 243
I. ĐỨC KITÔ HIỆN DIỆN THỰC SỰ TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
$2. Các lạc giáo chống đối 244
1. Thời cổ 244
2. Thời Trung cổ 244
3. Thời mới 246
$3. Chứng cứ Thánh kinh về việc hiện diện thật sự của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể 248
1. Lời hứa ban Bí tích thánh Thể  248
2. Việc thiết lập Bí tích Thánh Thể 250
$4. Chứng cứ Thánh truyền về sự hiện diện thật sự của Chúa trong Bí tích Thánh Thể 252
1. Các giáo phụ trước Công đồng Nicêa 252
2. Các giáo phụ sau Công đồng Nicêa 255
$5. Tín điều và ý niệm về thuyết Biến thể 257
1. Tín điều 257
2. Ý niệm 259
$6. Biến thể theo chứng cứ của nguồn đức tin 261
I. Chứng cứ Thánh kinh 261
b. Chứng cứ Thánh truyền 262
$7. Những hình dạng thuộc bí tích 264
1. Các hình dạng vẫn tồn tại 264
2. Những thực tại thể lý của các hình dạng 265
3. Không phải là chủ thể ràng buộc 266
$8. Sự hiện diện trọn vẹn của Đức Kitô 266
2. Sự hiện diện trọn vẹn trong mỗi phần của hai dạng bánh rượu 268
3. Sự hiện diện trọn vẹn trong mỗi phần nhỏ của từng dạng bánh rượu 269
$9. Sự hiện diện đích thực tồn tại thường xuyên 270
$10. Bí tích Thánh Thể được chúng ta tôn thờ cách xứng đáng 272
$11. Đặc tính mầu nhiệm của bí tích Thánh Thể 274
$12. Những chông đôi giả tạo giữa lý trí và tín lý về bí tích Thánh Thể 275
1. Sự tiếp tục tồn tại không có chủ thể của các tùy thể  275
2. Cách hiện diện tinh thần, không có không gian của Minh thánh Chúa Kitô 276
3. Mình thánh Chúa Kitô hiện diện ở nhiều nơi (miiltilokation -multipresent) 278
II. BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
$13. Tính bí tích của bí tích Thánh Thể 279
$14. Dấu chỉ bề ngoài của bí tích Thánh Thể 280
1. Materia 280
2. Forma (mô thức) 282
$15. Các hiệu quả của bí tích Thánh Thể 284
1. Kết hiệp với Đức Kitô 284
2. Nâng đỡ và gia tăng đòi sống siêu nhiên 286
3. Bảo chứng cho diễm phúc thiên đàng và việc sống lại trong tương lai 287
$16. Sự cần thiết của bí tích Thánh Thể 288
1. Cho người chưa trưởng thành 288
2. Cho những người trưởng thành 289
3. Lý chứng cho việc hiệp lễ dưói một hình dạng 290
$17. Thừa tác viên của bí tích Thánh Thể 291
1. Người hoàn tất 291
2. Người ban phát 292
$ 18. Người lãnh nhận bí tích Thánh Thể 293
1. Những điều kiện để lãnh nhận thành hiệu bí tích Thánh Thể 293
2.  Những diều kiện để lãnh nhận xứng đáng Bí tích Thánh Thể 293
III. BÍ TÍCH THÁNH THẺ LÀ HY TẾ 296
$19. Đặc tính hy tế của bí tích Thánh Thể theo giáo lý của Hội thánh 296
1. Giáo lý của Hội thánh 297
2. Phân biệt giữa bí tích và hy tế 298
$20. Đặc tính hy tế của bí tích Thánh Thể theo chứng cứ Thánh kinh 298
1. Chứng cứ từ Cựu Ước 298
2. Chúng cứ từ Tân ước 300
I. Đặc tính hy tế của bí tích Thánh Thể theo chứng cứ của Thánh truyền 302
I. Các chứng nhân trước Công đồng Nicêa 302
2. Các chứng nhân sau Công đồng Nicea 304
$22. Liên hệ giữa hy tế Thánh lễ và hy tế thập giá 306
1. Đặc tính tương đối của hy tế Thánh lễ 306
2. Sự đồng nhất cơ bản giữa hy tế Thánh lễ với hy tế thập giá  307
$23. bản chất thể lý của hy tế Thánh lễ 308
1. Xác định tiêu cực 308
2. Xác đinh tích cực 310
$24. Bản chất siêu hình của hy tế Thánh lễ 310
1. Giải quyết mơ hồ 311
2. Các lý thuyết về hy tế Thánh lễ 311
$25. Các hiệu quả của hy tế Thánh lễ 315
1. Hy tế ca ngợi và tạ ơn 315
2. Hy tế đền tội và cầu khẩn 316
$26. hiệu năng của hy tế Thánh lễ 317
1. Hiệu năng của hy tế Thánh lễ nói các chung 317
2. Hiệu năng của hy tế đền tội và cầu khẩn nói cách chung 318
$27. Giá trị và ơn ích  (hoa trái của hy tế Thánh lễ) 319
1. Giá trị của Thánh lễ  
2. Hoa trái của hy tế Thánh lễ 320
Chương Bốn: BÍ TÍCH THỐNG HỐI  
$ 1. Quan niệm về thống hối  
1. Bí tích thống hối 323
2. Nhân đức thống hối  
I. QUYỀN THA TỘI CỦA HỘI THÁNH 324
$2. Tín điều và các lạc thuyết chỐng đối 324
1. Tín điều 324
2. Các lạc thuyết chống đối 325
$3. Chứng cứ Thánh kinh 327
1 .Lời hứa về quyền năng của chìa khóa và quyền tháo cởi - Ràng buộc 327
2. Việc chuyển giao quyền tha tội  328
$ 4.Chứng cứ của Thánh truyền 329
1. Chứng cứ của hai thế kỷ đầu 329
2. Chứng cứ của thế kỷ thứ III và thứ IV 331
$5. Quyền tha tội của Hội thánh là quyền xóa giải thật 334
$6. Tính phổ quát của quyền tha tội của Hội thánh 335
$7. Tính thẩm phán của quyền tha tội của Hội thánh 337
II. QUYỀN THA TỘI CỦA HỘI THÁNH ĐƯỢC XEM NHƯ BÍ TÍCH  
$8. Tính bí tích của quyền tha tội của Hội thánh 339
1. Thực tại của bí tích 339
2. Bản chất thể lý của bí tích 339
$9. Ăn năn tội cách chung  
1. Ý niệm và sự cần thiết 341
2. Các đặc tính 342
3. Phân chia 343
$10. Ăn năn tội cách trọn 343
1. Bản chất của ăn năn tội cách trọn 343
2. Việc công chính hóa ngoài bí tích nhờ vào lòng ăn năn thống hối cách trọn 344
$11. Ăn năn tội  
1. Bản chất của việc ăn năn tội cách chẳng trọn 346
2. Đặc tính luân lý và siêu nhiên  
3. Ăn năn tội cách chẳng trọn và bí tích Thống hối 348
4. Trường phái contritionisimis và trường phái attritionismus  
$12. Việc Thiên Chúa thiết lập và sự cần thiết của bí tích Thống hối 350
1. Ý niệm và tín điều 350
2. Chứng cứ của Thánh kinh 351
3. Chứng cứ của các chỉ thị  
3. Chứng cứ của các giáo phụ 352
$ 13. Đối tượng của việc xưng tội 353
1. Các tội nặng 353
2. Các tội nhẹ 354
3. Đối với những tội đã được tha thứ 355
$14. Ý niệm
1. Ý niệm 355
2. Nền tảng thần học của giáo lý đền tội 355
3. Xác định cụ thể về đền tội trong bí tích 356
4. Phụ lục: việc đền tội ngoài bí tích thống hối 358
$15. Lời xóa giải của linh mục là mô thức của bí tích Thống hối  
1. Bản chất của mô thức bí tích 359
2. Ý nghĩa lời xóa giải  
3. Mô thức đứng về một ngôn từ của lời xóa giải 360
MỤC LỤC 495
$ 16. Các hiệu quả của bí tích Thống hối 360
1. Được giao hòa lại với Thiên Chúa 361
2. Bình an trong tâm hồn 361
3. Tái Sinh các công nghiệp 362
4. Phụ lục: không có vấn đề tái sinh các tội lỗi 362
$17. Bí tích Thống hối cần thiết cho ơn Cứu độ 363
$18. Thừa tác viên của bí tích Thống hối 364
1. Các giám mục và linh mục là những người duy nhất nắm quyền tha tội  
2. Điều thường gọi là xưng tội với thầy phó tế và xưng tội với giáo dân 365
3.  Sự cần thiết của quyền thẩm phán 366
$19. Người lãnh nhận bí tích Thống hối 367
$20. Giáo lý về ân xá 368
1. Ý niệm về ân xá 368
2. Quyền ban ân xá của Hội thánh 368
3. Nguồn gốc ân xá 370
4. Những người nắm quvền ban ân xá 372
5. Việc ban các ân xá 372
6.  Các diều kiện dể ban phát và lãnh nhận ân xá 374
Chương Năm: BÍ TÍCH XỨC DẦU LẦN CUỐI CÙNG (BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN) 376
$1. Ý niệm và tính bí tích của Xức dầu lần cuối cùng 376
1. Ý niệm về việc Xức dầu lần cuối cùng 376
2. Tính bí tích của việc Xức dầu lần cuối cùng 376
$2.  Dấu chỉ bên ngoài của bí tích Xức dầu sau hết 380
1. Chất thể  (materia)                                                                                                                                                                   380
2. Mô thức (Forma) 381
$3. Các hiệu quả của bí tích Xức dầu lần sau hết 382
1. Cứu chữa phần hồn                                                                                                                                                                               382
2. Cứu chữa phần xác  
 $4. Sự cần thiết của bí tích Xức dầu lần cuối 384
$5. Thừa tác viên của bí tích Xức dầu lần cuối 384
$6. Người lãnh nhận bí tích Xức dầu lần cuối 385
Chương Sáu: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH (ORDO) 386
$4. Ý niệm và tính Bí tích của việc truyền chức thánh 386
1. Ý niệm 386
2. Tính bí tích của việc truyền chức thánh 387
$2. Các cấp bậc trong chức thánh 389
1. Bốn chức nhỏ và chức phụ phó tế (Subdiakonat) 389
2. Truyền chức linh mục (presbyterat) 390
3.Truyền chức giám mục (episcopal) 391
4. Truyền chức phó tế (diakonat) 392
$3. Dấu chỉ bên ngoài của bí tích truyền chức 393
1. Meteria 393
2. Forma (mô thức) 396
Phụ lục: Tính không thành sự của việc truyền chức trong Anh giáo 397
$4. Hiệu quả của hí tích Truyền chức thánh 397
1. Ân sủng của chức thánh 397
2. Ấn tín của bí tích Truyền chức 398
3. Quyền hành của chức thánh 399
$ 5. Thừa tác viên của bí tích truyền chức thánh  
1. Thừa tác viên thông thường 400
2. Thừa tác viên ngoại lệ 402
$ 6. Người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh 404
Chương Bảy: BÍ TÍCH HÔN PHỐI 405
$ 1. Ý niệm, nguồn gcíc và tính bí tính của Hôn nhân 405
1. Ý niệm về bí tích Hôn phối 405
2. Nguồn gốc thiên linh của hồn nhân 405
3. Tính bí tích của hôn nhân 406
$2. Mục đích và đặc tính của Hôn nhân 406
1. Mục đích 409
2. Các đặc tính 409
$3. Dấu chỉ bên ngoài của bí tích Hôn phối 415
1. Tính đồng nhất giữa bí tích hôn phối và khế ước hôn nhân 415
2. Khế ước hôn nhân như dấu chỉ bí tích 416
3. Những quan niệm sai lệch 416
$4. Hiệu quả của bí tích Hôn phối 417
1. Dây hôn nhân 417
2. Ân sủng của bí tích Hôn phối 418
$5. Thừa tác viên và người lãnh nhận bí tích Hôn phối 419
1. Thừa tác viên và người lãnh nhận là những người ký kết hôn ước 419
2. Việc thành sự 419
3. Tính hợp pháp và xứng đáng  420
$6. Quyền của Hội thánh trên Hôn nhân 420
1.  Thẩm quyền của Hội Ihánh 420
2.  Thẩm quyền của nhà nước 422
PHỤ LỤC: BẢN DỊCH TÁC PHẨM DIDACHAI TON APOSTOLON (HUẤN GIÁO CỦA CÁC TÔNG ĐỒ) 423
QUYỂN NĂM: GIÁO LÝ VỀ THIÊN CHÚA - ĐẤNG VIÊN MÃN  
Chương Một: CÁNH CHUNG TỪNG CÁ NHÂN 438
$1. Sự chết 438
1. Nguồn gốc sự chết 438
2. Tính Phổ quát của cái chết 439
3. Ý nghĩa của cái chết 440
$2. Phán xét riêng 441
$3. Thiên đàng 444
1. Hạnh phúc cơ bản của thiên đàng 444
2. Hạnh phúc tuỳ phụ của thiên đàng 446
3. Các đặc tính của thiên dàng 447
$4. Hỏa ngục 449
1. Thực tại của hỏa ngục 449
2. Bản chất của hình phạt hỏa ngục 451
3. Các đặc tính của hỏa ngục 452
$5. Luyện ngục  
1. Thực tại của luyện ngục 454
2. Bản chất của hình phạt luyện ngục 458
3. Đối tượng thanh luyện 458
4. Thời gian tồn tại của luyện ngục 459
Chương Hai: CÁNH CHUNG CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI  460
$ 6. Đức Kitô quang lâm 460
1. Thực tại cuộc quang lâm 460
2. Các dấu báo trước ngày quang lâm 461
3. Thời điểm quang lâm 463
$7. Kẻ chết sông lại 465
1. Thực tại về sự sống lại 465
2. Sự đồng nhất của thân xác phục sinh 468
3. Bản chất của thân xác phục sinh 470
$8. Phán xét chung 472
1. Thực tại của việc phán xét chung 472
2. Việc thực hiện cuộc phán xét chung 474
$9. Kết thúc vũ trụ 475
1. Vũ trụ bị hủy hoại 475
2. Canh tân vũ trụ 476