Đường vào thần học
Phụ đề: Khai lối mở đường
Tác giả: Bernard Lauret, Francois Refoulé
Ký hiệu tác giả: LA-B
Dịch giả: Ban Dịch thuật Dân Chúa, Lm. Gioakim Nguyễn Việt Châu, SSS
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009073
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 772
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009074
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 772
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014691
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 772
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014933
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 772
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 5
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG CÁCH CƯ NGỰ VÀ BIẾN HÌNH THẾ GIỚI 11
CHƯƠNG I: CÁI BIẾT - Ý TƯỞNG LUẬN - SỰ GIẢI THÍCH 13
1. Cái biết của hữu thể 15
2. Sự giải thích và ý tưởng luận 27
CHƯƠNG II: TÍNH THƠ VÀ TÍNH BIỂU TƯỢNG 41
1. Tính biểu tượng nội tại trong văn hoá 46
2. Tính biểu tượng minh nhiên và thần thoại 52
3. Giá trị canh tân từ nghĩa, phép ẩn dụ 58
4. Biểu tượng và ẩn dụ    63
5. Biểu tượng và ký thuật 70
6. Giá trị dùng tạm nghĩa, biểu tượng và mẫu dáng 75
CHƯƠNG III: THẦN THOẠI VÀ THÁNH THIÊNG 81
1. Thái độ duy lý thần thoại như một giả tưởng lầm lẫn  83
2. Tiếp cận tâm lý thần thoại như sự diễn tả tâm lý tập thể 87
3. Tiếp cận xã hội học và dân tộc học, thần thoại như ngôn ngữ, một hình thái của tri thức và kiểu dáng hội nhập tích cực 90
4. Một ngôn ngữ ý nghĩa 95
5. Biện chứng thánh thiêng, phàm tục 104
CHƯƠNG IV: SỰ BIẾT BẰNG ĐỨC TIN  
1. Biết một thế giới, trước hết là cư ngụ ở đó  
2. Cư ngụ thế giới Thiên Chúa trong lòng thế giới con người 126
3. Ai không yêu mến, không biết được Thiên Chúa 141
PHẨN THỨ HAI: NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA KHOA THẦN HỌC 153
A. QUY LUẬT VÀ TIÊU CHUẨN 155
CHƯƠNG I: TÍNH ĐA THỨC CÁC THẨN HỌC VÀ TÍNH DUY NHẤT ĐỨC TIN 157
1. Tính mới lạ của đa nguyên luận thần học 159
2. Ý nghĩa thần học của đa nguyên luận 167
3. Tính duy nhất đa dạng của đức tin 175
4. Đa nguyên luận thần học và thi hành huấn quyền 188
CHƯƠNG II: CHÂN LÝ VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ 195
CHƯƠNG III: THẦN HỌC VÀ ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 223
1. Từ lời được đón nhận tới hiểu biết đức tin 224
2. Từ tác vụ của thần học gia đến huấn quyền giáo lý 242
CHƯƠNG I: THẤN HỌC THÁNH KINH 251
1. Những điều kiện  266
2. Những dữ kiện 278
3. Nghi vấn 284
4. Mở rộng 311
CHƯƠNG II: THẦN HỌC LỊCH SỬ 335
1. Lịch sử đi vào truyền thống 335
2. Lịch sử Giáo hội 346
3. Lịch sử các tín điều  355
CHƯƠNG III: THẦN HỌC TÍN LÝ 383
1. Những nhu cầu tại ngoại 387
2. Những nhu cầu nội tại 402
Kết luận 411
CHƯƠNG IV: THẨN HỌC THỰC TIỄN VÀ TÂM LINH 415
1. Những phân ngành lịch sử của thần học 418
2. Một cách làm thần học mới 427
CHƯƠNG V: THỰC TIỄN CỦA TÍNH LIÊN KHOA HAI VI DỰ  
1. Các sự cố của khoa học ngôn ngữ trên khoa chú giải và khoa thần học 433
2. Xã hội học tôn giáo, các việc đặt vấn đề tiếp nhận và sử dụng trong các giới Kitô hữu 455
3. Nơi chốn và phương tiện 475
CHƯƠNG I: ĐÀO TẠO THẦN HỌC  
1. Trình bày tình huống Công giáo Pháp hiện nay 477
2. Tình huống của Bỉ nói tiếng Pháp hiện nay 501
3. Đào tạo thần học tại Québec Pháp 509
4. Đào tạo thần học tại Thuỵ Sỹ nói tiếng Roman.    517
CHƯƠNG II: NHỮNG TẠP CHÍ LÀM VIỆG THẨN HỌC 525
CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THƯ MỤC 535
1. Thư mục và phương pháp thư mục 535
2. Giải phẫu một số cuốn sách  545
3. Sử dụng các thư viện 548
4. Để tìm tư liệu 551
5. Tầm quan trọng của các bách khoa từ điển  559
6. Ngữ vựng chuyên môn 561
PHẤN THỨ BA: KITÔ GIÁO NHÌN TỪ BÊN NGOÀI 571
A. KITÔ GIÁO GIỮA CÁC TÔN GIÁO KHÁC 573
CHƯƠNG I: KITÔ GIÁO NHÌN TỪ DO THÁI GIÁO 575
CHƯƠNG II: KITÔ GIÁO NHÌN TỪ HỒI GỈÁO 503
CHƯƠNG III: KITÔ GIÁO NHÌN TỪ PHẬT GIÁO 637
B. PHÊ BÌNH TÔN GIÁO 655
CHƯƠNG I: LỐI PHÊ BÌNH MÁC-XÍT VỀ TÔN GIÁO 657
1. Ludvvig Feuerbach và phê bình tôn giáo 660
2. Karl Max và Priedrich Engels 664
3. Tiến hoá phê bình Mác-xít về tôn giáo 679
4. Những lập trường hiện nay của phê bình kiểu Mac-xít về tôn giáo 690
CHƯƠNG II: NHỮNG PHÊ BÌNH PHÂN TÂM HỌC VỀ TÔN GIÁO 699
1. Ý thức tôn giáo về mình và những bế tắc của nó 701
2. Ảo giác vỡ thức và niềm tin tôn giáo 705
3. Nhìn nhận dục vọng 713
CHƯƠNG III: TIẾP CẬN THEO PHÂN TÍCH VỂ CÁC PHÁT BIỂU THẨN HỌC 721
Mục lục 759