Đường vào thần học
Phụ đề: Thần học tín lý 1
Tác giả: Bernard Lauret, Francois Refoulé
Ký hiệu tác giả: LA-B
Dịch giả: Ban Dịch thuật Dân Chúa, Lm. Gioakim Nguyễn Việt Châu, SSS
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009075
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 763
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009076
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 763
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014693
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 763
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014930
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 763
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT: GIAO ƯỚC VÀ MẶC KHẢI THIÊN CHÚA NÓI VỚI TA 3
Chương I: Giao ước và gọi tên Thiên Chúa 9
Chương II: Lời của Thiên Chúa 51
Chương III: Hồng ân và lời 89
PHẨN THỨ HAI: MONG ĐỢI ĐẤNG THIÊN SAI VÀ VIỆC CỨU CHUỘC, THIÊN CHÚA CỨU 119
A. MONG ĐỢI ĐẤNG THIÊN SAI  
Chương I: Xuất xứ của từ ngữ Messia và những vấn đề chú giải 127
Chương II: Chờ mong Đấng Thiên Sai trong Kinh thánh 133
Chương III: Các tông đồ nhìn nhận Chúa Giêsu là Messia của Israel 151
Chương IV: Vấn đề kỷ nguyên Messia 161
Chương V: Thuyết Messia của Do Thái 169
Chương VI: Tranh biện giữa người Do Thái và người Kitô giáo về học thuyết Messia 185
B. KITÔ HỌC 191
KHỞI NGUYÊN KITÔ HỌC ĐỜI CÁC TÔNG ĐỒ 193
NHỮNG NỀN TẢNG CỦA KITÔ HỌC THEO TÔNG ĐỒ 201
Chương I: Nền tàng trực tiếp, những giải thích đầu tiên về Phục sinh 203
Chương II: Thừa tác vụ của Chúa Giêsu, những phương diện Kitô học 209
Chương III: Cơ sở Do Thái, đọc Kinh thánh và truyền thống Messia 235
ĐỨC KITÔ CỦA CÁC GIÁO ĐOÀN ĐẦU TIÊN PALESTINE 239
Chương I: Dữ kiện tiền Phaolo  241
Chương II: Dữ kiền tiền Luca 259
KITÔ HỌC ĐỜI CÁC GIÁO PHỤ VÀ THEO CÁC CÔNG ĐỒNG  
Chương I: Thời đại mới để làm chứng theo Kitô giáo 279
Chương II: Tiến hoá của chứng từ 287
CÔNG PHU LÝ LUẬN CHO VIỆC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN TRONG KITÔ HỌC  291
Chương I: Thời kỳ thứ nhất, đặt vị trí cho chứng từ 293
Chương II: Thời kỳ thứ hai, tìm một tổng hợp 311
Chương III: Thời kỳ thứ ba, thời đại mới 337
CẤU TRÚC LỊCH SỬ TRONG LÝ LUẬN GIÁO HỘI VỂ CHÚA GIÊSU, ĐẤNG KITÔ 349
Chương I: Chuyển qua suy lý thần học 351
Chương II: Tư duy Kitô giáo và thế giới Giáo hội 357
Chương III: Lãnh nhận một truyền thống lịch sử 363
KITÔ HỌC TÍN LÝ 375
Chương I: Sự Phục sinh của Chúa Kitô chịu đóng đinh 425
Chương II: Đời sống thiên sai của Chúa Giêsu 443
Chương III: Biến cố vượt qua và ngũ tuần 499
Chương IV: Chúa Giêsu Kitô 581
C. THÁNH LINH HỌC  631
THÁNH THẨN CHÚA TRONG THÁNH KINH 633
Chương I: Cựu Ước của Hípri 637
Chương II: Thời kỳ giữa hai giao ước 641
Chương III: Tin Mừng Nhất lãm 645
Chương IV: Công vụ Tông đồ 653
Chương V: Những thư chắc chắn là của Phaolo 661
Chương VI: Học thuyết Gioan 679
Chương VII: Phần đệ nhị học thuyết Phaolo 691
TÍN LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẤN 699
Chương I: Chứng từ về Chúa Thánh Thần 701
Chương II: Chúa Thánh Thần trong cầu nguyện tư và đời sống tư của Kitô hữu 709
Chương III: Một khoa học về Chúa Thánh Thần theo Giáo hội học 713
Chương IV: Chúa Thánh Thần là hơi thở của Ngôi Lời và là thần trí của Chúa Con 731
Chương V: Chúa Thánh Thần, hồng ân thuộc cánh chung, hoàn tất công trình cứu chuộc 745