Các tác phẩm của tác giả Giuse Nguyễn Cao Luật, OP