Những cánh hoa tâm linh
Phụ đề: Cuộc sống với những tương quan
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
Ký hiệu tác giả: TH-N
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001289
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 221
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008769
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 221
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  LỜI NGỎ 3
I.  NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG TÂM HỒN (1) 11
II NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG TÂM HỒN (2) 16
III NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG TÂM HỒN (3) 20
IV SỐNG CỞI MỞ 24
1. Ý Niệm 24
2. Cởi mở với chính mình 25
3. Cời mở với tha nhân 27
V. SỐNG VỚI NHAU 30
1. Ý nghĩa nền tảng 30
2. Một định nghĩa về con người 30
3. Con người, một sự sống thông giao 31
4. Một tình yêu hiệp nhất: với nhau 32
5. Một tình yêu hiệp nhất: trong Chúa 34
VI. SỬA LỖI CHO NHAU 37
1. Ý hướng và tính cách sửa lỗi 38
a. Việc sửa lỗi trong yêu thương 38
b. Tôn trọng vẫn chưa đủ, 38
c. Yêu thương, trân trọng, 39
2. Đồng hành sửa lỗi 39
VII. THA THỨ CHO NHAU 41
1. Tương quan nội tại với nhau 42
2. Tâm lý chiều sâu 43
3. Tương quan nội tại với Thiên Chúa 44
VIII.  ĐỨC ÁI GIAO HÒA 46
1. Đức Kitô - Tình Yêu giao hòa 47
2. Sự bất hòa ngay trong con người 48
3. Sống đức ái giao hòa 49
4.  Kitô hữu - sứ giả giao hòa 51
IX. LÒNG NHÂN ÁI 54
1. Nhận thức về lòng nhân ái 54
2. Nhìn ngắm Chúa Giêsu thể hiện lòng nhân ái 55
3. Lòng nhân ái trong đời sống Kitô hữu 57
4. Lòng nhân ái là thập giá trổ hoa 60
X. TẾ NHỊ 62
1. Tế nhị là 62
2. Tế nhị trong đối xử 64
3. Tế nhị trong thái độ 66
4. Tế nhị trong việc làm 67
XI. ĐỒNG HÀNH 70
1.  Trợ giúp đạo đức 73
2. Trợ giúp hiểu biết 74
3. Trợ giúp tâm lý 76
XII. LÒNG NHIỆT THÀNH 80
1. Phương diện nhân bản 80
2. Phương diện tu đức 82
3. Phương diện đời sổng cộng đoàn 83
XIII. HY SINH 85
1. Ý nghĩa và mục đích của sự hy sinh 85
2. Hy sinh hãm mình 87
3. Hy sinh từ bỏ 87
4. Hy sinh chính mình 90
XIV. PHỤC VỤ 92
XV. TINH THẦN PHỤC VỤ 98
1. Tinh thần trách nhiệm (x. Ix 15, 4-7)  98
2. Hai ỉà tinh thần liên đới (x. Lc 10,29-37) 100
3. Tinh thần tổ chức (x. Lc 6, 12-15) 101
4. Tinh thần từ bỏ (Ga 3, 16; 15,13) 102 
XVI. TÔN TRỌNG VÀ TỰ TRỌNG 105
1. Phê bình chỉ trích 105
2. Những tai hại của việc phê bình chỉ trích 107
3. Niềm vui sâu xa của việc tôn trọng và tự trọng 108 
XVII. NHƯ MỘT DÒNG SÔNG 111
1. Từ một dòng sông 111
2. Đen một con người 112
XVIII. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG ĐỜI 116
1. Khó Khăn : yếu tố hình thành chính mình 117
2. Khó Khăn : cơ hội làm lớn mạnh chính mình 119
3. Khó Khăn : thách đố vưọt lên chính mình 121
4. Khó Khăn : một điều kiện tiến hóa tinh thần 122
XIX. NHỮNG ĐAU KHỔ TRONG ĐỜI 125
1. CHIỀU KÍCH NHÂN BẢN 125
a.  Đau khổ : con đường thành nhân 126
b.  Đã hẳn là khổ chưa?  127
c. Một tâm thái trước đau khổ  129
2. CHIỀU KÍCH NHÂN THẰN 131
a. Con người : tột đỉnh của công trình sáng tạo  131
b. Tại sao lại có đau khổ, sự dữ, 133
c. Giải thích thế nào về tai họa do thiên nhiên 134
d.  Đau khổ, sự dữ : mầu nhiệm trong kế hoạch 136
e.  Đau khổ : con đường Thập Giá để cứu độ 140
XX. CÔ ĐƠN 143
1. Cô đơn từ trong tâm khảm 143
2. Cần xét lại chính mình 146
3. Cô đơn - một giá trị cho đời sống tinh thần 147
4 Cô đơn - một giá trị cho đời sống thuộc linh 151
XXI. SỐNG CHO TỈNH YÊU 155
XXII. CON ĐƯỜNG KHIÊM HẠ 160
1. Khiêm Hạ : con đường của sự Từ Bỏ 160
2. Khiêm Hạ : con đưòng của sự Vâng Phục 161
3. Khiêm Hạ : con đường của tinh thần Nghèo Khó 162
4.  Khiêm Hạ : con đường của Thập Giá 163
5.  Khiêm Hạ : con đưcmg của Tình Yêu 164
XXIII. ƠN GỌI HIỆN DIỆN 166
1. Ơn gọi làm người 166
2.  Ơn gọi làm tcitô hữu 167
3.  Ơn gọi hiện diện 167
4.  Sự hiện diện của Chúa Kitô 170
XXIV. HIỆN DIỆN VỚI CHÚA VÀ TRONG CHÚA 172
1.  Hiện diện với Chúa 172
2.  Hiện diện trong và với Đức Kitô 174
3.  Nhìn ngắm sự hiện diện của Đức Kitô 175
XXV. SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI 178
1.  Tầm quan trọng 179
2.  Ý nghĩa vĩnh cửu cùa giây phút hiện tại 180
3.  Tâm thái của lẽ sống hiện tại 184
XXVI. SỐNG CUỘC ĐỜI MÌNH 186
1.  ơn gọi cao cả của chúng ta 186
2.  Gắn bó và hiệp nhất với Đức Kitô 188
3.  Sống phong phú 190
4.  Phi thường trong những điều bình thường 191
5.  Đời sống thuộc linh 192
XXVII. NIỀM VUI MỖI NGÀY 194
  LẠC QUAN 196
  TIN TƯỞNG 197
  PHÓ THÁC 200
XXVIII TỰ DO  203
1. Ý niệm về Tự Do 203
2.  Tự do Kitô Giáo 205
3.  Tự do ngoại tại 207
4.  Tự do nội tâm 208
5.  Tự do siêu thoát 209
6.  Đức Kitô ; đích điểm của tự do 211
XXIX NIỀM TỰ HÀO 213 
1. Khía cạnh nhân bản 213
2. Đời sống tu đức 215
3. Tính cách qui thần 216
4.  Những cạm bẫy 217
XXX. CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG 220
1.  có cũng như không: một tâm thái an nhiên 220
2.  VÔ : một triết lý siêu hình 220
3.  VÔ : một triết lý sống 221
4.  Có cũng như không : một tâm thái an nhiên 222
XXXI. THINH LẶNG 225 
1.  Ý nghĩa và giá trị của sự thinh lặng 225
2.  Lời Chúa vang lên trong thinh lặng 226
3.  Thinh lặng : môi trường gặp gỡ và thông hiệp 229
4.  Thinh lặng : môi trường biển đổi 230
XXXII. TỘI LỖI VÀ THÁNH THIỆN 233
1. Bản chất của tội lỗi 233
2.  Con đường thánh thiện 235
3.  Trong đường nẻo nhiệm mầu của Chúa, 238
  HOA TÂM 241
  MỤC LỤC 245