Giải thích thần học. Mầu nhiệm Thánh Thể
Tác giả: Fr. Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
Ký hiệu Tác giả: NG-L
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002880
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010906
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I - Danh hiệu và thực tại 10
Chương II.- Nguồn mạch đạo lý về mầu nhiệm Thánh Thể 23
Chương III.- Chỗ đứng và tầm quan trọng của khảo luận 31
Chương IV,- Cách bố cục của Thánh Thomas 35
PHẦN I : BÍ TÍCH THÁNH THỂ 37
Chương I- Phải chăng Thánh Thể là một bí tích 38
Chương II.- Phải chăng Thánh Thể là một bí tích duy nhất 52
ĐOẠN II.- VÊ YẾU TÍNH CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ 56
Tiết II,- Nói riêng về bánh 60
Tiết III,- Nói riêng vê rượu 63
Chương II.- Về sự biến thể 64
Tiết II.- Về sự biến thể 74
thực sự hiện diện trong Thánh Thể ? 94
và Người có thể thấy ta chăng ? và bằng cách nào ? 111
Chương IV.- Về chất thể gần 116
Tiết II.- Tác động và thụ động của những phu thể 123
MỘT SỐ THẮC MẮC DO TÂN VẬT LÝ HỌC 126
Chương V.- Về mô thức của bí tích 134
ĐOẠN III.- VỀ NHỮNG CÔNG HIỆUCỦA BÍ TÍCH 150
Tiết II.- ơn thánh do Thánh Thể, như bí tích tổng quát, phát sinh 154
VI. Tiết III.- An sủng do Thánh Thể, như bí tích riêng phát sinh 162
Chương II.- Phúc vinh quang, công hiệu 168
công hiệu của bí tích Thánh Thể 173
SỰ SỬ DỤNG HAYLÃNH NHẬN THÁNH THỂ 179
Chương II.- Sự chuẩn bị hồn xác 182
Chương III.- Những qui định về tuổ i khôn 187
HY TỂ THÁNH THỂ 196
Chương I.- Khái niệm về hy tế 198
Chương II.- Phải chăng Thánh Lễ Misa là hy tế đích thực ? 203
Chương III- Cốt tính của hy tế Thánh Thể 215
ĐOẠN II.- NHỮNG TƯ TẾ TRONG HY TẾ THÁNH THỂ 221
Chương II.- Linh mục : tư tế thừa tác 227
Chương III.- Túi hữu giáo dân: những hy tế chung 236
ĐOẠN III.- NHỬNG MỤC ĐÍCH CỦA HY TỂ THÁNH THỂ 242
Chương I.- Những công hiệu khác nhau cùa hy tế Thánh Thể 243
Chương II - Những ai có thể thừa hưởng công hiệu của Hy tẽ Thánh Thể ? 249
SÁCH THAM KHẢO 251
NHỨNG CHỨ VIẾT TẮT 255
MỤC LỤC 256