Chúa Ba Ngôi
Phụ đề: Dẫn nhập Thần học vào Học thuyết Công giáo về Chúa Ba Ngôi
Tác giả: Gilles Emery, OP
Ký hiệu tác giả: EM-G
Dịch giả: Lm. Antôn Nguyễn Đình Giáo, O.Cist
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013673
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013674
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013675
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013676
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: BƯỚC VÀO TRONG NIỀM TIN BA NGÔI 17
Phụng Vụ 19
Nhũng con đuờng của Kinh Thánh 35
CHƯƠNG II: MẠC KHẢI CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN 50
Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu 52
Chúa Giêsu, Chúa Con 67
Ân Huệ của Chúa Thánh Thần 76
Một Thiên Chúa Duy Nhất: Cha, Con và Thánh Thần 88
Danh xưng "Thiên Chúa" 95
CHƯƠNG III: VIỆC TUYÊN XƯNG NIỀM TIN THIÊN CHÚA BA NGÔI 101
Việc tuyên xưng niềm tin trong Tân ước 101
Hướng tới các biểu tượng về đức tin của Giáo Hội 107
Nhũng thách đố của lạc giáo 114
Tín biểu của Công Đồng Nicée - Constantinople 128
CHƯƠNG IV: BA “NGÔI VỊ" HAY “BẢN VỊ” 154
Học thuyết về Chúa Ba Ngôi của các Giáo Phụ Capadocia 156
Các nguyên lý nền tảng của Học Thuyết 165
Một ngôi vị là gì? 181
Ngôi vị và bản tính, ngôi vị thần linh và ngôi vị nhân loại 189
Nhũng khó khăn hiện nay liên quan đến việc khẳng định “Ba ngôi vị” 196
CHƯƠNG V: TỔNG HỢP GIÁO THUYẾT VỀ CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN 199
Chúa Cha 200
Tính phụ hệ của Chúa Cha 201
Chùm loại suy về danh xưng “Cha” 205
Chúa Cha bất thụ sinh, nguyên lý mà không nguyên lý 213
Chúa Con, Ngôi Lời và Hình Ảnh của Chúa Cha 218
Tử hệ đời đời của Chúa Con 220
Ngôi Lời của Chúa Cha 227
Hình ảnh của Thiên Chúa vô hình 231
Chúa Thánh Thần, Tình Yêu và Ân Ban của Chúa Cha và Chúa Con 236
Sự Nhiệm Xuất của Chúa Thánh Thần 237
Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con 245
Tình Yêu và ân ban của Chúa Cha và Chúa Con 261
CHƯƠNG VI: TRỞ LẠI VỚI HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO VÀ CỨU ĐỘ CỦA CHÚA BA NGÔI 277
Thần học và nhiệm cục 277
“Cách hành động cá biệt” của các Ngôi vị thần linh và “việc biệt ứng” 281
Ba Ngôi sáng tạo và nhiệm cục mang tính Ba Ngôi 293
Ba Ngôi nội tại và Ba Ngôi trong nhiệm cục 305
Các sứ vụ của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần 310
“Sứ vụ hữu hình” của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần 311
Những “sứ vụ vô hình” của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần 319
Những sứ vụ thần linh: Đức Kitô và Thần Khí của Ngài 325
THAY LỜI KẾT 335
TỪ VỰNG 339
CÙNG TÁC GIẢ 346