Giải thích thần học: Mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất
Tác giả: Fr. Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002406
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010940
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015506
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
DẪN NHẬP: ĐẠI CƯƠNG VỀ THẦN HỌC 11
Chương I: Về sự cần thiết của Thần học 12
Chương II: Bản tính của Thần học 21
Chương III: Những đặc trưng của Thần học 27
A.Nguyên nhân đặc trưng của Thần học 27
B.Những đặc trưng của Thần học trong tương quan với một số khoa học 41
Chương IV: Về các phần của Thần học 45
PHẦN I: VỀ SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA 49
ĐOẠN I: CÓ THIÊN CHÚA CHĂNG? 50
Chương I: Phúc đáp ctổng quát của mặc khải 50
Chương II: tổng quát về khả năng của lý trí tự nhiên 57
ĐOẠN II: CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA 60
Chương I: Cách thức chứng minh 61
Chương II: Con đường số 1: Do sự chuyển biến của các vật khả biến 65
Chương III: Con đường số 2: Do sự lệ thuộc của các tác căn thụ tác 70
Chương IV: Con đường số 3: Do sự bất tất của vạn vật 71
Chương V: Con đường số 4: Do cấp bậc hoàn thiện khác nhau của vạn vật 73
Chương VI: Con đường số 5: Do tính hướng đích của các vật 79
PHẦN II: VỀ BẢN TÍNH CỦA THIÊN CHÚA 82
ĐOẠN I: VỀ YẾU TÍNH CỦA THIÊN CHÚA 83
Chương I: Về yếu tính siêu hình của Thiên Chúa 83
Chương II: Về yếu tính vật lý của Thiên Chúa 89
ĐOẠN II: VỀ NHỮNG ƯU PHẨM CỦA THIÊN CHÚA 95
Chương I: Về sự đơn thần của Thiên Chúa 96
Chương II: Về sự toàn thiện của Thiên Chúa 106
- Tiết I: Phải chăng Thiên Chúa là Đấng vô cùng hoàn thiện? 106
- Tiết II: Phải chăng mọi hoàn thiện của vạn vật đều có nơi Thiên Chúa? 108
- Tiết III: Có tạo vật nào hoàn thiện giống như Thiên Chúa chăng? 111
Chương III: Về sự tốt lành của Thiên Chúa 114
- Tiết I: Phải chăng Thiên Chúa là thì tốt lành và tốt lành tuyệt vời? 114
- Tiết II: Phải chăng chỉ một mình Thiên Chúa mới tốt lành theo yếu tính? 116
- Tiết III: Phải chăng muôn vật tốt lành do sự tốt lành của Thiên Chúa? 117
Chương IV: Về sự vô cùng của Thiên Chúa 118
- Tiết I: Phải chăng Thiên Chúa là Đấng vô cùng? 118
- Tiết II: Phải chăng có tạo vật vô cùng theo yếu tính? 121
Chương V: Về phổ tại tính của Thiên Chúa 122
- Tiết I: Phải chăng Thiên Chúa hiện diện trong mọi vật và khắp nơi 122
- Tiết II: Phải chăng phổ tại tính là điều chuyên biệt của Thiên Chúa? 130
Chương VI: Về sự bất khả biến của Thiên Chúa 131
- Tiết I: Phải chăng Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn bất khả biến? 132
- Tiết II: Phải chăng bất khả biến là điều chuyên biệt của Thiên Chúa? 134
Chương VII: Về sự vĩnh hằng của Thiên Chúa 136
- Tiết I: Phải chăng Thiên Chúa là Đấng vĩnh hằng? 136
- Tiết II: Phải chăng chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng vĩnh hằng? 138
Chương VIII: Về duy nhất tính của Thiên Chúa 139
- Tiết I: Phải chăng chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng duy nhất? 140
- Tiết II: Phải chăng Thiên Chúa là Đấng duy nhất tột mức? 144
ĐOẠN III: VỀ SỰ NHẬN BIẾT BẢN TÍNH THIÊN CHÚA 145
Chương I: Kiến thức hiển minh trực tiếp về Thiên Chúa 146
- Tiết I: Trí tuệ thụ tạo có thể và thực sự trực kiến Thiên Chúa chăng? 147
- Tiết II: Bản tính của sự diện kiến Thiên Chúa 154
- Tiết III: Về những thể thức của thị kiến thanh nhàn 164
- Tiết IV: Về việc diện kiến Thiên Chúa ở trần gian 169
Chương II: Kiến thức hiển minh gián tiếp về Thiên Chúa 171
Chương III: Kiến thức không hiển minh về Thiên Chúa 174
ĐOẠN IV: VỀ THÁNH DANH THIÊN CHÚA 177
Chương I: Thánh Danh Thiên Chúa qua ngôn ngữ tổng quát 177
- Tiết I: Về sự Thiên Chúa có danh hiệu 178
- Tiết II: Về ý nghĩa các danh hiệu của Thiên Chúa 180
- Tiết III: Về cách hiểu ý nghĩa những danh hiệu ấy 183
Chương II: Thánh danh Thiên Chúa qua hạn từ đặc thù 192
Chương III: Về thánh danh của Thiên Chúa qua mệnh đề 197
PHẦN III: VỀ SINH HOẠT CỦA THIÊN CHÚA 199
ĐOẠN I: VỀ KIẾN THỨC CỦA THIÊN CHÚA 199
Chương I: Về sự hiện hữu của kiến thức nơi Thiên Chúa 200
Chương II: Về bản tính của kiến thức Thiên Chúa 202
- Tiết I: Về đối tượng chính yếu của kiến thức Thiên Chúa 202
- Tiết II: Về đối tượng thứ yếu của kiến thức Thiên Chúa 204
- Tiết III: Về một số kiến thức đặc thù 210
- Tiết IV: Về việc Thiên Chúa biết những việc tương lai bất tất 213
Chương III: Những đặc trưng của kiến thức Thiên Chúa 221
Chương IV: Về những ý niệm và chân lý nơi Thiên Chúa 224
- Tiết I: Về những ý niệm của Thiên Chúa 224
- Tiết II: Về chân lý nơi Thiên Chúa 227
Chương V: Về sự sống nơi Thiên Chúa 229
ĐOẠN II: VỀ SỰ ƯA MUỐN CỦA THIÊN CHÚA 233
Chương I: Về việc Thiên Chúa có ý muốn 233
Chương II: Về đối tượng của ý muốn Thiên Chúa 236
Chương III: Về những cách ưa muốn của Thiên Chúa 239
Chương IV: Về những dấu hiệu của ý muốn Thiên Chúa 255
Chương V: Về tình yêu của Thiên Chúa 257
- Tiết I: Về sự hiện hữu của tình yêu Thiên Chúa 258
- Tiết II: Về đối tượng của tình yêu Thiên Chúa 259
- Tiết III: Về cách thức Chúa yêu mến 261
Chương IV: Về đức công bình và lòng thương xót của Thiên Chúa 263
- Tiết I: Về đức công bình nơi Thiên Chúa 263
- Tiết II: Về lòng thương xót nơi Thiên Chúa 267
- Tiết III: Về công bình và thương xót của Thiên Chúa trong mọi công việc 269
ĐOẠN III: VỀ SỰ AN BÀI CỦA THIÊN CHÚA 272
Chương I: Về sự quan phòng của Thiên Chúa 273
- Tiết I: Về sự hiện hữu và bản tính của sự quan phòng 273
- Tiết II: Về những đặc trưng của sự quan phòng 277
Chương II: Về ơn tiền định của Thiên Chúa 283
- Tiết I: Về sự hiện hữu của ơn tiền định 283
- Tiết II: Về bản tính của tiền định 287
- Tiết III: Những thể thức của tiền định 303
Chương III: Về cuốn Sổ trường sinh 309
ĐOẠN IV: VỀ QUYỀN TOÀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA 311
Chương I: Về sự hiện hữu của quyền năng nơi Thiên Chúa 311
Chương II: Về bản tính của quyền năng Thiên Chúa 314
ĐOẠN V: VỀ HẠNH PHÚC CỦA THIÊN CHÚA 317
Chương I: Về sự hiện hữu của hạnh phúc nơi Thiên Chúa 318
Chương II: Về bản tính của hạnh phúc Thiên Chúa 319
Sách tham khảo 321