Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi
Nguyên tác: Dio Uno e Trino
Tác giả: Gonzalo Labo Méndez
Ký hiệu tác giả: ME-G
Dịch giả: Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013862
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013863
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013907
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013908
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013909
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
MỤC LỤC   7
CHƯƠNG I. THIÊN CHÚA HIỆN HỮU - ĐẤNG MẠC KHẢI 11
1. Thiên Chúa của các triết gia và Thiên Chúa của mạc khải 14
2. Thiên Chúa mạc khải trong lịch sử và trong lời nói  17
3. Thiên Chúa của Israen và cuộc tranh luận với các thần giả 22
4. Sự khôn ngoan của người tin và cái khờ dại của những kẻ chối bỏ Thiên Chúa 25
5. Những con đường nhận biết Thiên Chúa bằng lý trí  26
6. Mạc khải Thiên Chúa trong Cựu Ước  32
CHƯƠNG II. THIÊN CHÚA DUY NHẤT VÀ SIÊU VIỆT  39
1. Thiên Chúa Duy Nhất  39
2. Đức Giêsu là Chúa  42
3. Không phải tất cả đều tin vào Thiên Chúa Duy Nhất  43
4. Những hệ quả của niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất  44
5. “Ta là Đấng Ta là” và những danh xưng khác của Thiên Chúa 48
6. Thiên Chúa trung thành và thánh thiện 51
7. Thiên Chúa là Đấng siêu việt  54
8. Thiên Chúa hằng cửu  58
9. Thiên Chúa bất biến  60
10. Những suy tư triết học về Thiên Chúa 63
CHƯƠNG II. THIÊN CHÚA CỦA GIAO ƯỚC LÀ THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG  71
1. Sự gần gũi của Thiên Chúa  73
2. Thiên Chúa toàn năng  75
3. Thiên Chúa là Đấng sáng tạo  77
4. Thiên Chúa là Đấng công bình  79
5. Thiên Chúa là Đấng xót thương  82
6. Vấn đề sự dữ  86
7. Đức Khôn ngoan, Lời và Thần Khí Chúa  90
8. Thiên Chúa được mạc khải trong Đức Giêsu Kitô 94
CHƯƠNG IV. BA NGÔI THIÊN CHÚA TRONG TÂN ƯỚC 101
1. Ba Ngôi trong Cựu Ước  102
2. Cha được mạc khải bởi Con  106
3. Thiên tính của Đức Giêsu trong Tân Ước  113
4. Mạc khải về Chúa Thánh Thần  120
5. Những mạc khải Ba Ngôi Thiên Chúa Trong Tân Ước 125
CHƯƠNG V. HƯỚNG TỚI CÔNG THỨC TÍN LÝ CỦA ĐÚC TIN BA NGÔI 133
1. Chứng từ của những Kitô hữu đầu tiên  135
2. Thuyết Ngộ đạo  140
3. Các Giáo phụ hộ giáo 142
4. Thuyết Nhất nguyên và Hình thái  148
5. Hạ phục thuyết: cuộc khủng hoảng Ariô  153
6. Công đồng Nicêa (325)   156
7. Những cuộc tranh luận và sự tiến triển của thần học  159
8. Thiên tính của Chúa Thánh Thần  162
CHƯƠNG VI. NHỮNG PHÁT XUẤT NƠI THIÊN CHỦA  169
1. Niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi  169
2. Nhận biết loại suy 175
3. Khái niệm phát xuất  181
4. Những phát xuất của Thiên Chúa  183
5. Đặc điểm của những phát xuất nơi Thiên Chúa  184
CHƯƠNG II. NHỮNG TƯƠNG QUAN CỦA THIÊN CHÚA   191
1. Khái niệm tương quan  191
2. Những yếu tố của tương quan  193
3. Những tương quan thực hữu  194
4. Những tương quan lập hữu  196
5. Những tương quan của Thiên Chúa  199
6. Đặc tính của những tương quan Thiên Chúa  201
7. Nơi Thiên Chúa chỉ có bốn tương quan  203
8. Đời sống thân mật và hạnh phúc của Ba Ngôi 205
CHƯƠNG VIII. CÁC NGÔI VỊ THIÊN CHÚA  209
1. Khái niệm Ngôi vị  209
2. Ngôi Cha, nguyên khởi phi nguyên khởi  211
3. Ngôi Lời và Con Thiên Chúa  216
4. Chúa Thánh Thần là tình yêu 220
5. Chúa Thánh Thần là hồng ân 226
6. Vấn đề “Filioque”  228
7. Sự thông hiệp của các Ngôi Thiên Chúa  231
CHƯƠNG IX. NHỮNG ĐẶC TRƯNG VÀ SỨ VỤ 237
1. Những đặc trưng của các Ngôi vị  239
2. Những đặc trưng được quy gán  240
3. Khái niệm về sứ vụ của Thiên Chúa 244
4. Sứ vụ hữu hình của Ngôi Lời 250
5. Sứ vụ của Chúa Thánh Thần  253
6. Sứ vụ hữu hình và sứ vụ vô hình  253
CHƯƠNG X. TỪ BA NGÔI CỨU ĐỘ ĐẾN BA NGÔI TỰ TẠI 257
1. Sự phân biệt giữa Ba Ngôi cứu độ và Ba Ngôi tự tại  257
2. Dẫn đưa vào mầu nhiệm Ba Ngôi 260
3. Thiên Chúa cư ngụ trong linh hồn người công chính  261
4. Đến với Chúa Cha, nhờ Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần 268
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT  285
THƯ MỤC 286