Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa của Tin Mừng
Tác giả: Norberto
Ký hiệu tác giả: NOR
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006151
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006152
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006153
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006322
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013467
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 3
1. Tầm quan trọng 3
2. Cơ cấu của thiên khảo luận về Thiên Chúa 4
3. Đường lối tiếp cận 6
PHẦN I: THIÊN CHÚA THEO MẶC KHẢI CỦA GIAO ƯỚC CŨ 9
Chương 1: Cuộc mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa qua các danh hiệu 11
I. Thiên Chúa của cha ông 11
II. El, Elohim 12
III. Gia-vê 14
Chương 2: Các phẩm tính của Thiên Chúa 18
I. Thánh Thiện, nhưng gần gũi 18
II. Vô hình, nhưng có lời nói cụ thể 20
III. Hiện diện khắp nơi, nhưng có chỗ trú ngụ 23
IV. Vĩnh hằng, nhưng có mặt trong thời gian 25
V. Trên mọi phái tính 27
Chương 3: Các hoạt động của Thiên Chúa 30
I. Thiên Chúa Tạo Hóa 30
A. Đấng Sinh Thành Trời Đất 30
B. Cách thức Kinh Thánh trình bày sáng tạo 31
C. Tạo dựng và Cứu Độ 35
II. Thiên Chúa của Giao ước 38
A. Ý nghĩa tổng quát của "Bê-rít" 38
B. Các bản văn chính về "các giao ước" 40
C. Suy tư cả các ngôn sứ 44
Chương 4: Những phương cách biểu hiện của Thiên Chúa 46
I. Lời của Thiên Chúa 46
A. Bằng lời nói Thiên Chúa mặc khải 47
B. Bằng lời nói Thiên Chúa hành động 48
C. Như một ngôi vị 50
II. Thần Khí Của Thiên Chúa 51
A. Thần Khí trong Thiên Chúa 51
B. Thần Khí trong lịch sử Ít-ra-el 53
C. Như một ngôi vị 56
III. Khôn ngoan của Thiên Chúa 57
A. Ý nghĩa tổng quát 57
B. Nguồn gốc Thân Linh của Không Ngoan 58
C. Hoạt động của Khôn Ngoan 58
D. Hoa trái của Khôn Ngaon 60
Kết luận: Gia-vê Thiên Chúa Duy Nhất và Sống Động 61
PHẦN II: THIÊN CHÚA THEO MẶC KHẢI CỦA GIAO ƯỚC MỚI 65
Chương 1: Sứ điệp của Đức Giê-su 69
I. Nước Thiên Chúa 71
A. Nước Thiên Chúa trong niềm hy vọng của dân Do Thái 71
B. Tính cách Cánh Chung của Nước Thiên Chúa 73
C. Nước Thiên Chúa là Phúc Cứu Độ 77
D. Nước Thiên Chúa là hồng ân nhưng không 84
II. Thiên Chúa là Cha 86
A. Tình phụ tử giữa Gia-vê và Ít-ra-el 86
B. Tình phụ tử trong sứ điệp của Đức Giê-su 88
C. Giới răn bác ái 92
III. Vị sứ giả loan báo Nước Trời 95
A. Cách thức Đức Giê-su gọi Thiên Chúa 96
B. Cách giảng dạy của Đức Giê-su 97
C. Thái độ của Đức Giê-su với các tội nhân 98
D. Lời kêu gọi các môn đệ 99
Chương 2: Sứ điệp của các Tông Đồ 101
I. Sự hiện diện của Ba Ngôi trong biến cố sống lại 102
A. Kinh nghiệm về biến cố sống lại 102
B. Hoạt động của Ba Ngôi trong biến cố sống lại 107
II. Lịch sử được đọc lại từ biến cố sống lại 113
A. Ký ức của cộng đoàn Giáo Hội về quá khứ 114
B. Ý thức của Giáo Hội sơ khai về hiện tại 130
C. Niềm trông cậy của Giáo Hội về tương lai 135
PHẦN III: MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI TRONG LỊCH SỬ THẦN HỌC 141
Chương 1: Quá trình hình thành tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi 142
I. Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được tuyên xưng 142
A. Trong Phụng vụ Thánh Tẩy 143
B. Trong PHụng vụ Thánh Thể 145
C. Từ Phụng vụ tới việc tuyên xưng bằng máu 146
II. Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bị chống đối 148
A. Do Thái Giáo 148
B. Ngộ đạo 150
C. Triết lý Hy-Lạp 158
III. Mầu Nhiệm Ba Ngôi được xác định 165
A. Lý do cứu độ học 165
B. Công đồng Nixea (325) 166
C. Công đồng Constantinop I (381) 170
D. Vấn đề " Filoque" 179
Chương II: Sự triển khai thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi 190
I. Hoàn cảnh tổng quát sau Công Đồng Constantinop 190
II. Thần học thánh Augustino 193
1. Khởi điểm suy tư 193
2. Các Ngôi vị 196
3. Nhận định 196
III. Vài điểm mốc quan trọng trong thời Trung cổ 198
1. Boetio (480 -524) 198
2. Richard de Saint Victor (1173) 199
3. Gioan thành Fiore (1202) 200
4. Thánh Toma Aquino (1224 - 1274) 201
5. Thánh Bonaventura (1221 - 1274) 205
IV. Đặc điểm của thần học hiện đại về Ba Ngôi 210
A. Tương qquan giữa Ba Ngôi trong nhiệm cục và trong cuộc sống nội tại 210
B. Việc sử dụng ý niệm "ngôi vị" (persona) trong thần học Ba Ngôi 214
PHẦN IV: TIẾN SÂU VÀO MẦU NHIỆM 219
Chương I: Ánh sáng từ Mầu nhiệm vượt qua 223
I. Ánh sáng từ Mầu nhiệm vượt qua 223
II. Chúa Cha 227
1. Thiên Chúa là Cha 227
2. Thiên Chúa là cha do việc sinh ra 229
3. Từ " Thiên Chúa" trong lịch sử thần học 232
III. Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa 237
1. Kitô học về Người con 237
2. Đấng được Cha sinh ra 241
3. Con Thiên Chúa tự hạ 244
IV. Chúa Thánh Thần 246
1. Thánh khí là tác động sinh thành 247
2. Thánh khí là tình yêu 250
3. Sự nhiệm xuất của Thánh Khí 252
4. Những hình ảnh diễn tả mầu nhiệm. 254
5. Thánh Khí của Cha và Con 261
Chương II: Chỉ có một Thiên Chúa 265
I. Vấn đề duy nhất tính trong lịch sử tôn giáo và lịch sử triết học 265
II. Thiên Chúa duy nhất trong sứ điệp của Kitô giáo 270
III. Quan niệm thần học của Đông phương và của Tây phương 274
IV. Cha và Con nên một trong Thánh Khí 277
Kết luận 281
1. Một cuộc sống vượt qua trong tương quan với Ba Ngôi 282
2. Trong niềm Tin, Cậy, Mến 282
3. Kinh nghiệm. Cuộc đối thoại với Ba Ngôi 284
4. Bí tích THánh Thể với Ba Ngôi 286
5. Ba Ngôi là quê hương 289
Phụ trương: Một vài gợi ý mục vụ 291
I. Việc trình bay mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong các lướp Giáo lý 291
1. Nhận diện hai nghĩa của Tiếng "Thiên Chúa" 291
2. Bắt đầu từ ba Ngôi 293
II. Kinh nghiệm 295
1. Dâng về Cha, nhờ Chúa Kitô 295
2. Coi chừng một số kình 296
Thư mục 299
Mục lục  302