Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi
Phụ đề: Khảo luận Thần học
Tác giả: Lm. Fx. Tân Yên
Ký hiệu tác giả: TA-Y
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2
Từ khóa: Mầu nhiệm, Ba Ngôi, Mạc khải, Giáo phụ, Công đồng

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004913
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015801
Nhà xuất bản: Phương Đông
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: THẦN HỌC THỰC NGHIỆM 7
Chương I. Các tôn giáo với mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi 9
1. Đa thần (polythéisme) 9
2. Phiếm thần (panthéisme) 11
3. Độc thần (monothéisme) 12
4. Một Chúa Ba Ngôi 15
Chương II: Mạc khải mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi trong Kinh thánh  
I. Trong Cựu Ước  17
Một số bản văn cựu ước các Giáo phụ xem là mạc khải mầu nhiệm 18
1. Thần hiện ở Membrê 18
2. Bản văn dùng số nhiều 19
3. Xưng hô Thiên Chúa ba lần 19
4. Thần khí của Giavê 20
5. Khôn sáng của Giavê 24
A. Sách Gióp 25
B. Sách Cách ngôn 25
C. Sách Huấn ca 26
7. Giavê Thiên Chúa là Cha 29
8. Đấng Thiên sai 30
II. Trong Tân ước 32
1. Chúa Kitô mạc khải về Thiên Chúa là Cha 32
A. Một Thiên Chúa 32
B. Một Thiên Chúa là Cha 33
C. Từ ngữ “Abba” 33
D. Cha Thầy và Cha anh em 35
E. Cha là Đấng sai Thầy 35
2. Mạc khải Ngôi Con 36
3. Mạc khải Thánh Thần 38
III. Trong Giáo Hội thời các Thánh Tông Đồ 40
1. Sách Công vụ Tông Đồ 40
2. Thư của Thánh Phaolô 42
3. Thư gửi người Do Thái 45
4. Sách Khải Huyền 47
5. Phúc Âm và thư Thánh 48
a. Lời mở đầu Phúc âm 48
b. Tương quan của Ngôi Cha và Ngôi Con 48
c. Thánh Thần 49
d. Thuật ngữ LOGOS 50
   1. Của Do Thái 51
   2. Triết học của Platon 52
   3. Mượn ở triết thuyết của Zénon 52
Chương III: Lịch sử tín điều Một Chúa Ba Ngôi trong tập truyền Giáo Hội Công giáo 55
Mục 1. Sống phụng vụ trong mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi ở các thế kỷ đầu 56
1. Phụng vụ Thánh tẩy 56
2. Phụng vụ Thánh Thể 60
A. Lời kinh tạ ơn 60
B. Quy luật dự thánh lễ 61
Mục 2. Các lý thuyết lạc giáo 64
a. Thuyết Nhất chủ (monarchianisme) 64
b. Thuyết Hạ phục (subordinatianisme) 66
c. Thuyết Tam thần chế (trithéisme) 68
d. Thuyết Đơn vị nhất thể (socinianisme) 69
e.Thuyết Duy lý (rationalisme) 70
g. Các thuyết ngày nay 71
Mục 3. Quyển giáo huấn của Giáo Hội 71
a. Công đồng Nicê 73
b. Công đồng Constantinople năm 381 74
c. Công đổng Chalcédoine 75
đ. Công đồng địa phương Tolède II năm 675 75
e. Công đồng địa phương Rheim năm 1140 75
g. Công đồng Lateranô IV 76
h. Công đồng Florentine) (1438-1439) 77
i. Công đồng Vaticanô II 77
k. Tuyên cáo Mysterium Filii Dei 78
Chương IV: Thần học Một Chúa Ba Ngôi trong thời đại các giáo phụ 79
Mục 1. Các thuật ngữ trong mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi 80
Cái chung nhất và cái riêng 82
A. Các Giáo phụ Hy Lạp dùng các thuật ngữ: Ousia, phusis, hypostasis, prosopon 82
B. Các giáo phụ Latinh 83
C. Những khó khăn giữa ngôn ngữ Hy lạp và Latinh 83
Mục 2. Các Giáo phụ trước Công đồng Nicê 85
1. Thánh Giám mục Irênê 85
A. Về công trình tạo dựng 85
B. Chúa Con và Chúa Cha 86
C. Chúa Thánh Thần và Chúa Con 87
2. Linh mục Origène 88
3. Tertulinô 89
Mục 3. Thần học Chúa Ba Ngôi từ Công Đồng Nicê của các Giáo phụ 91
A. Thần học Hy Lạp 91
a. Trình bày theo con đường thẳng 91
b. Trình bày từng ngôi vị cụ thể theo Tân ước 91
c. Trình bày hai phát xuất 92
d. Ba Ngôi vị cùng chung một bản tính duy nhất 92
1. Thánh Athanasiô 92
2. Thánh Grêgoriô Nyssê 93
3. Thánh Grêgôriô Nazian 95
4. Thánh Basiliô 95
5. Thánh Gioan Damascenô 98
B. Thần học Latinh 100
Chương V: Thần học Một Chúa Ba Ngôi thời Trung cổ 109
Mục 1. .Sự gặp nhau và va chạm giữa thần học Hy lạp và Latinh 109
Mục 2 Các nhà thần học Trung cổ 112
1. Thánh Ansêlmô (1033 -1109) 112
2. Thánh Tôma Aquinô 114
3. Thánh Bonaventura (1221 -1274) 120
Chương VI: Một số tư tưởng hiện nay về Chúa Ba Ngôi 122
1- Sự xuất hiện bộ ba Cha, Con, Thánh Thần 122
2. Kêu cầu Thiên Chúa là Cha 124
Chương VII: Tóm tắt những phát xuất 127
Mục 1. Những phát xuất 127
A. Các từ ngữ 127
a. Từ ngữ phát xuất 127
b. Phân loại 128
c. Các yếu tố của sự phát xuất 129
B. Một phát xuất gọi là nhiệm sinh 130
a. Củi đốt ra thành than 130
b. Mẹ sinh ra con 131
c. Một phát xuất gọi là nhiệm suy 135
Mục 2. Tương quan ngôi vị 139
Các ngôi vị phân biệt nhau 146
a. Những đặc trưng 147
b. Những đặc niệm 147
c. Một phát xuất gọi là nhiệm suy 135
Mục 3. Tương tại tương tựu 149
PHÂN II: THẦN HỌC SUY LUẬN 152
Điều 1: Tình yêu đích thực 152
Điều 2: Tập thể và cá thể trong tình yêu 156
Điều 3: Càng đông càng vui 160
Điều 4: Sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi  
PHỤ TRƯƠNG  
A. Phân biệt số 1 và số 3 169
B. Mấy kinh ngắn 172
1. Kinh dấu vì Thánh giá 172
2. Kinh Sáng Danh 174
3. Chúa Ba Ngôi 176
C. Công thức Rửa Tội 178