Thiên Chúa là Cha và là Đấng tạo thành
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Nguyễn Đức Tuyên
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000277
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000505
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014779
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 13
PHẦN 1: HuẤN GIÁO TRAO TRUYỀN TOÀN VẸN MẶC KHẢI  
Chương 1: Người dạy giáo lý phải thành tín với toàn vẹn chân lý mặc khải 25
Chương 2: Tinh thần đức tin và cốt tuỷ việc dạy giáo lý  29
Chương 3: Hành trang tín lý cần thiết cho người dạy giáo lý 34
Chương 4: Ý nghĩa đức tin 38
PHẦN 2: MẶC KHẢI VÀ ĐỨC TIN  
Chương 5: Người ta có thể nhận biết Thiên Chúa nhờ ánh sáng tự nhiên của lý luận con người 45
Chương 6: Thiên Chúa mặc khải chính Ngài là nguồn mạch đức tin của chúng ta 51
Chương 7: Chứ Giêsu là sự hoàn thành vĩnh viễn mặc khải của Thiên Chúa 55
Chương 8: Chúa Thánh Linh luôn hoàn hảo đức tin của chúng ta để chúng ta có thể hiểu mặc khải rõ ràng hơn 60
Chương 9: Nhờ đức tin nhân loạ chấp nhận cách tự do tuyệt đối các chân lý  hàm chứa trong mặc khải của Thiên Chúa 64
Chương 10: Trao truyền tiên khải 68
Chương 11: Sách thánh được thần ứng  73
Chương 12: Ánh sáng mặc khải trong Cựu ước 78
Chương 13: Tân ước là thần chứng và vĩnh cửu cho Chúa Kitô 82
Chương 14: Những tương quan với các tôn giáo ngoài Kitô giáo 87
Chương 15: Vấn đề vô tín ngưỡng và vô thần 94
Chương 17: Đức tin là tác nhân cho việc hiệp nhất Kitô hữu 105
PHẦN 3: SỰ HIỆN HỮU VÀ BẢN TÍNH THIÊN CHÚA  
Chương 18: Thái độ chính đáng trước Thiên Chúa 113
Chương 19: Những bằng chứng về Thiên Chúa hiện hữu 118
Chương 20: Khoa học gia và Thiên Chúa 123
Chương 21: Chúng ta tin Thiên Chúa 128
Chương 22: Thiên Chúa tự mặc khải là Đấng hằng hữu 132
Chương 23: Thiên Chúa uy nghi vô cùng 137
Chương 24: Nhân loại tiếp xúc với Thiên Chúa trong bóng đức tin  142
Chương 25: Thiên Chúa hằng sống đã mặc khải chính Ngài là Đấng vô thuỷ vô chung 147
Chương 26: Thiên Chúa, Đấng hằng sống là Thần Linh, vô biên và vô hình 153
Chương 27: Thiên Chúa là Cha toàn năng  158
Chương 29: Với tột đỉnh đức tin Thiên Chúa là tình yêu 168
PHẦN 4: THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH  
Chương 30: Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh 177
Chương 31: Thiên Chúa là Cha toàn thể nhân loại 184
Chương 32: Chúa Kitô cho chúng ta thấy dung nhan Chúa Cha 189
Chương 33: Chúa Kitô là Con Thiên Chúa hằng hữu  193
Chương 34: Giáo hội tuyên tín vào Thiên Chúa Con  498
Chương 35: Qua Chúa Kitô, Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta đến với Chúa Cha 203
Chương 36: Chúa Thánh Linh nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra 208
Chương 37: Tính đồng nhất và phân biệt trong hiệp thông hằng hữu của Chúa Ba Ngôi 212
Chương 38: Sự phân biệt các tương quan trong Thiên Chúa Ba Ngôi 216
Chương 39: Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh  221
Chương 40: Sự đồng nhất giữa thánh ý Thiên Chúa với luật luân lý 225
PHẦN 5: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO THÀNH  
Chương 41: Mầu nhiệm tạo dựng 231
Chương 42: Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất 236
Chương 43: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ từ hư vô 241
Chương 45: Các tạo vật phô bày vinh quang Thiên Chúa 252
Chương 46: Các loại thụ tạo có quyền tự lập chính đáng  257
Chương 47: Nhân loại được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa 262
Chương 48: Con người là hữu thể thiêng liêng và vật chất 268
Chương 49: Con người là chủ thể có trí thức và tự do 274
PHẦN 6: THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG  
Chương 50: Tin vào Thiên Chúa quan phòng củng cố các mối hy vọng của chúng ta  283
Chương 51: Ơn Thiên Chúa quan phòng hằng gìn giữ mọi thụ tạo 290
Chương 52: Ơn quan phòng của Thiên Chúa thể hiện kế hoạnh khôn ngoan và yêu thương hằng hữu 296
Chương 53: Ơn Thiên Chúa quan phòng và sự tự do của nhân loại 303
Chương 54: Mầu nhiệm ơn tiền định trong Chúa Kitô 315
Chương 55: Sự dữ và đau khổ hiện diện trong thế giới  318
Chương 56: Trong Chúa Giêsu Đấng cứu thế, ơn quan phòng của Thiên Chúa chiến thắng sự dữ 325
Chương 57: Sự quan phòng của Thiên Chúa trong ánh sáng Công đồng Vatican II 331
Chương 58: Ơn quan phòng và việc phát triển nước Thiên Chúa 337
PHẦN 7: CÁC THIÊN THẦN  
Chương 59: Thiên Chúa tạo thành muôn loài hữu hình và vô hình 347
Chương 60: Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần  356
Chương 61: Thiên Chúa tạo dựng những hữu thể vô hình là các thiên thần 356
Chương 62: Thiên thần tham dự vào lịch sử ơn cứu độ 360
Chương 63: Sự sa ngã của các phản thần  367
Chương 64: Chúa Kitô chiến thắng ma quỷ 374
Phụ bản 380