Giải thích thần học mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
Tác giả: Fr. Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014272
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập  
Chương I: Chỗ đứng và tầm quan trọng của khảo luận 8
Chương II: Các lạc thuyết 15
Chương III: Những mạc khải về mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi 18
Chương IV: Chứng tá của lưu truyền 35
Chương V: Thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi 40
PHẦN I  
Đoạn I: Về những nhiệm xuất 48
Chương I: Phải chăng nơi Thiên Chúa có những phát xuất 48
Chương II: Phải chăng có thứ nhiệm xuất gọi là nhiệm sinh 58
Chương III: Ngoài nhiệm sinh còn nhiệm xuất nào nữa chăng 64
Chương IV: Ngoài hai nhiệm xuất trên đây, còn nhiệm xuất nào nữa chăng 71
Đoạn II: Những tương quan nơi Thiên Chúa 74
Chương I: Phải chăng nơi Thiên Chúa có những tương quan 75
Chương II: Tương quan với yếu tính Thiên Chúa 85
Chương III: Về số những tương quan 94
Đoạn III: Về những ngôi vị nơi Thiên Chúa 98
Chương I: Quan niệm tổng quát về Ngôi vị 99
Chương II: Thiên Chúa có ngôi vị 109
Tiết I: Về việc dành danh hiệu "ngôi vị" cho Thiên Chúa 109
Tiết II: Về bản tính của Ngôi Thiên Chúa 115
Đoạn IV: Số các Ngôi nơi Thiên Chúa 119
Chương I: Nơi Thiên Chúa có mấy Ngôi vị 119
Chương II: Những hạn từ chỉ số nơi Ba Ngôi 122
Chương III: Phải chăng Ngôi vị có thể là thực tại chung của cả Ba Ngôi 124
Đoạn V: Về lối nói khi bàn về sự đơn thuần và đa phức nơi Thiên Chúa 128
Đoạn VI: Về cách thức nhận biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 130
Chương I: Phải chăng lý trí tự nhiên có thể chứng minh có một Thiên Chúa Ba Ngôi 131
Chương II: Về những đặc niệm 144
Đoạn VII: Về riêng từng Ngôi Thiên Chúa 151
Chương I: Ngôi Chúa Cha 151
Tiết I: Danh từ Nguyên khởi 151
Tiết II: Danh từ Cha 155
Tiết III: Về hạn từ "Bất nhiệm sinh" 158
Chương II: Ngôi Chúa Con 160
Tiết I: Phải chăng "Lời" là danh xưng ngôi định 161
Tiết II: Phải chăng "Lời" là biệt danh của Ngôi Hai 165
Tiết III: Về tương quan của "Lời" với các tạo vật 167
Tiết IV: Về hạn từ "hình ảnh" 167
Chương III: Về Ngôi Ba 170
Tiết I: Phải chăng Thánh Thần là biệt danh của Ngôi Ba 171
Tiết II: Về việc Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Con 173
Tiết III: Về cách thức Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Con 180
Tiết IV: Phải chăng, với một chủ xuy duy nhất, Chúa Cha và Chúa Con là nguyên khởi duy nhất của Chúa Thánh Thần 183
Tiết V: Về hạn từ "Tình yêu" 186
Tiết VI: Về danh từ "Hồng ân" 189
PHẦN II: ĐỐI CHIẾU CÁC NGÔI VỊ 191
Đoạn I: Đối chiếu Ngôi vị với yếu tính 191
Chương I: Về sự đồng nhất giữa ngôi vị và yếu tính 192
Chương II: Về cách gán những điều thuộc yếu tính cho Ngôi vị và ngược lại 195
Đoạn II: Ngôi vị với tương quan 201
Chương I: Đối chiếu các ngôi vị với tương quan 201
Tiết I: Sự đồng nhất giữa các tương quan và Ngôi vị 201
Tiết II: Về các tương quan cấu thành và phân biệt các Ngôi 204
Tiết III: Sự liên hệ sinh tử giữa tương quan và Ngôi vị 210
Chương II: Trật tự giữa những nhiệm xuất, tương quan và Ngôi vị 215
Đoạn III: Các Ngôi vị với những hành vi đặc niệm 219
Chương I: Phải chăng cần gán những hành vi đặc niệm cho các Ngôi vị 219
Chương II: Phải chăng những hành vi đặc niệm là những hành vi tự ý 221
Chương III: Căn lực của những hành vi đặc niệm 225
Tiết I: Căn lực xa hay cơ bản của những hành vi đặc niệm 225
Tiết II: Căn lực gần của những hành vi đặc niệm 227
Tiết III: Chung hạn của những hành vi đặc niệm 231
Đoạn IV: Về sự bằng nhau và giống nhau giữa Ba Ngôi 233
Chương I: Sự bằng nhau căn bản giữa Ba Ngôi 234
Chương II: Về sự đồng hằng hữu của Ba Ngôi 236
Chương III: Về sự đồng hằng hữu trong trật tự của Ba Ngôi 239
Chương IV: Ba Ngôi đều hoàn thiện sung mãn 241
Chương V: Về việc Ba Ngôi đồng tương tại 244
Chương VI: Ba Ngôi bằng nhau về quyền năng và hành động 246
Tiết I: Ba Ngôi đều toàn năng 246
Tiết II: Ba Ngôi đồng quyền năng trong hoạt động ngoại thị 248
Đoạn V: Ba Ngôi với việc đặc cử 251
Chương I: Khái niệm về việc đặc cử, ban tặng và lập cư 251
Chương II: Sự kiện và nguyên nhân của những đặc cử vô hình 255
Chương III: Tính cách phổ cập và tăng trưởng của việc Chúa lập cư trong linh hồn người công chính 266
Sách tham khảo 269
Chữ viết tắt 275
Mục lục 276