Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
Tác giả: Lm. Louis Nguyễn Văn Bính
Ký hiệu tác giả: NG-B
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000192
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002152
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002153
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I.Mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi 1
1.Hình bóng Thiên Chúa Ba ngôi trong Cựu ước 1
2.Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong Tân ước 5
a.Chứng từ về Ba Ngôi 5
b.Chứng từ về từng ngôi vị thần linh 8
- Chúa Cha 8
- Chúa Con 10
- Chúa Thánh Thần 16
II.Giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi 21
3.Ba Ngôi là một 22
4.Các nhiệm xuất 23
5.Các tương quan 23
6.Ba Ngôi Thiên Chúa thực sự phân biệt nhau 25
7.Các Ngôi vị Thiên Chúa có tương quan với nhau 25
8.Nơi Ba Ngôi Thiên Chúa tất cả đều là một, trừ khí có đối lập về tương quan 26
9.Đặc tính của các Ngôi 26
10.Danh hiệu của Ba Ngôi 27
a.Danh hiệu riêng biệt 27
b.Danh hiệu biệt ứng 28
11.Tương lai 29
12.Hoạt động hướng ngoại của Thiên Chúa 29
13.Sứ vụ 30
14.Hiệp thông với một Ngôi vị là hiệp thông với cả Ba ngôi 30
15.Ba ngôi tạo dựng 31
16.Ba Ngôi trong công trình cứu độ 32
17.Ba Ngôi trong công trình thánh hóa 33
18.Ba Ngôi nhiệm cục và Ba Ngôi tự tại 34
19.Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 36
20.Vui hưởng phúc miên trường trong Thiên Chúa Ba Ngôi 38
III.Các lạc thuyết và lạc giáo 39
21.Chủ thuyết ngộ đạo 39
22.Thuyết Nhất chủ 42
23.Thuyết hạ phục 43
24.Lạc giáo Ariô 44
25.Lạc giáo Macêđôniô 45
IV.Giáo huấn của Hội Thánh 45
26.Công đồng Nicêa 45
27.Công đồng Constantinopôlis I 47
28.Bản tuyên tín Nicêa và bản Tuyên tín Constantinopôlis 49
29.Tóm tắt thần học Hy lạp về Thiên Chúa Ba Ngôi 53
30.Vấn đề nhiệm xuất của Chúa Thánh Thần 54
Thay lời kết 72
V. Phụ lục 73
31.Ảnh thánh Chúa Ba Ngôi 74
32.Arianism 77
33.Beatific vision 78
34.Essence 80
35.Grace 80
36.Homoousios 85
37.Hypostasis 86
38.Hypostatic union 87
39.Indwelling of God 89
40.Logos 89
41.Modalism 90
42.Monarchianism 90
43.Monophysitism 91
44.Nature 92
45.Patripassianism 93
46.Perichoresis 93
47.Person 93
48.Relation 97
49.Sefl-communication of God 98
50.Son of God 99
51.Son of Man 100
52.Subordinationism 100
53.Subsistence 101
54.Substance 101
55.Trinity 102
a.Teachinh of Scripture 102
b.Teaching of the Magisterium 103
c.History of the dogma of the Trinity 104
d."Immanent" and "Economic" Trinity 104
e.Particular considerations regarding the theology of the Trinity 105
56.Tritheism 107
57.Yahweh 107
58.Lời tiền tụng Lễ Chúa Ba ngôi 108
59.Mẫu tự Hy Lạp 110
Sách tham khảo 111