Mầu nhiệm Thiên Chúa
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000285
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 581
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002859
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 581
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007382
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 581
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010420
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 581
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Nhập đề 11
I. Ý nghĩa và phương pháp 11
II.  Thứ tự diễn giảng 17
PHẦN I: VẤN ĐỀ THIÊN CHÚA TRONG TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI 25
CHƯƠNG I: HIỆN TƯỢNG VÔ THẦN 27
I. Những dạng thức 29
II. Những nguyên nhân 31
III. Thách đố cho tín hữu 34
CHƯƠNG II: THIÊN CHÚA TRONG CÁC TÔN GIÁO 37
Mục I. Tín ngưỡng Việt Nam 38
I. Từ ngữ: Đạo, Tín ngưỡng, Tôn giáo 38
II. Tiếp cận tôn giáo 42
III. Thần linh đất Việt 44
IV. Thiên Chúa trong tín ngưỡng Việt nam 46
Mục II. Tín ngưỡng đối chiếu 48
I. Nguồn gốc và giá trị của tín ngưỡng 49
II. Đối tượng của tôn giáo (hay tín ngưỡng) 52
III. Hình ảnh Thiên Chúa trong các tôn giáo 56
Mục III. Phê bình tôn giáo 69
I. Phê bình tôn giáo trong triết học 70
II. Phê bình thần học 72
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI TRƯỚC MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA 77
I. Đạo lý của Hội thánh Công giáo 78
II. Những luận cứ chứng minh Thiên Chúa hiện hữu 79
III. Ngôn ngữ thần luận: loại suy 86
IV. Giới hạn của tri thức con người trước mầu nhiệm Thiên Chúa 91
PHẦN II: THIÊN CHÚA MẶC KHẢI MẦU NHIỆM 95
CHƯƠNG IV: MẠC KHẢI THIÊN CHÚA TRONG CỰU ƯỚC 99
Mục I. Khám phá Thiên Chúa qua những kinh nghiệm về hành động của Ngài 104
I . Thời các Tổ phụ: “Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacob” (Xh 3,6) 105
II. Biên cố Xuất hành (thế kỷ XIII trước CN) 108
III. Thời quân chủ và lưu đày 116
IV. Thiên Chúa của các nhà hiền triết 117
Mục II. Vài ưu phẩm của Thiên Chúa 119
I. Siêu việt 120
II. Gần gũi: Thiên Chúa của giao ước 122
Mục III. Vài từ ngữ và ý niệm chuẩn bị cho Tân ước.. 126
I. Những thuật ngữ diễn tả trực tiếp 126
II. Những thuật ngữ gián tiếp 131
CHƯƠNG V: THIÊN CHÚA TRONG TÂN ƯỚC 133
Mục I. Thiên Chúa là Cha 136
I. Nhận xét chung về từ ngữ 137
II. Vài đặc trưng 138
III. Ý nghĩa của việc mạc khải Thiên Chúa Cha 141
Mục II. Đức Giêsu Con Thiên Chúa 143
I. Tin mừng Nhất lãm 149
II. Tác phẩm của Phaolô 152
III. Những tác phẩm Gioan 155
IV. Đức Giêsu Con Thiên Chúa 159
Mục III. Thần Khí Chúa 161
I. Tin mừng Nhất lãm 164
II. Phaolô 168
III. Gioan 175
IV. Phụ thêm 179
Mục IV. Những công thức về Tam Vị trong Tân ước 183
I. Văn bản 184
II. Bối cảnh của việc cảm nhận tín điều Tam Vị 186
CHƯƠNG VI: SỰ TIẾN TRIỂN ĐỨC TIN  VÀ THẦN HỌC 193
Mục I. Ba thế kỷ đầu tiên 196
I. Bối cảnh tôn giáo văn hóa 197
II. Những chứng tích đức tin 199
III. Những lạc thuyết và can thiệp của huấn quyền 208
IV. Suy tư thần học: đức tin và văn hóa 217
Mục II. Công Đồng Nixêa: Thiên Tính của Đức Kitô . 234
I. Bối cảnh lịch sử: Ariô 235
II. Tín biểu Công đồng Nixêa (325) 245
III. Thần học sau Công đồng Nixêa 254
Mục III. Công Đồng Constantinopolis I: Thiên Tính của Thánh Linh 260
I. Bối cảnh 261
II. Công đồng Constantinopolis (381) 270
III. Những thành tựu về giáo lý Ba Ngôi 280
Mục IV. Sau Công đồng Constantinopolis 1 288
I. Những tín biểu sau Công đồng Constantinopolis 1 289
II. Thần học Đông phương và Tây phương 299
III. Thánh Augustinô 301
Mục V. Thời Trung đại 320
I. Những lần can thiệp của huấn quyền 321
II. Thần học Kinh viện 328
III. Thánh Tôma Aquinô (1224/5-1274) 335
Mục VI. Thời Cận đại 343
I. Những thách đố 343
II. Những lần can thiệp của huấn quyền 344
III. Thần học hiện đại 352
PHẦN III: MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA SUY TƯ THẦN HỌC 365
CHƯƠNG VII: TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA 367
Mục I. Bản tính Thiên Chúa 370
II. Dựa theo Kinh thánh 372
III. Thiên Chúa là Cha 375
Mục II. Những ưu phẩm của Thiên Chúa 383
I. Các Ưu phẩm Thiên Chúa trải qua lịch sử 384
II. Thánh Tôma Aquinô 388
Mục III. Những hoạt động nội tại của Thiên Chúa 392
I. Tri thức 393
II. Ý muốn 397
CHƯƠNG VIII: THIÊN CHÚA TÌNH YÊU TRAO BAN 415
Mục 1. Nguồn gốc sự phân biệt Tam Vị 148
I. Hai sự phát xuất nơi Thiên Chúa 419
II. Sự phát xuất của Lời 422