Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như một lịch sử
Phụ đề: Khảo luận về Thiên Chúa của Đức Kitô
Nguyên tác: Ý ngữ
Tác giả: Bruno Forte
Ký hiệu tác giả: FO-B
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000621
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000737
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002983
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Lời tựa 9
Vào Đề 13
Tình trạng Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bị lưu đày 18
Quay trở về với "quê hương của Thiên Chúa Ba Ngôi" 20
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Và Lịch sử 23
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vượt qua bên trên cả chính Lịch sử 28
LỊCH SỬ THIÊN CHÚA BA NGÔI NƠI BIẾN CỐ PHỤC SINH 35
Kinh Nghiệm phục sinh 35
Biến cố phục sinh như lịch sử Thiên Chúa Ba Ngôi 38
Thập Giá Như là lịch sử của Thiên Chúa ba Ngôi 43
BIẾN CỐ PHỤC SINH 53
Sự tưởng nhớ qua lăng kính Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi của cộng đoàn tiên khởi 54
"Ý thức mang màu sắc mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi" của Giáo Hội sơ khai 68
Kitô hữu sơ khai 73
TUYÊN XƯNG THIÊN CHÚA BA NGÔI QUA CÁC THỜI ĐẠI 77
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi "được tường thuật lại" 77
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi " Bị đặt thành vấn đề" 79
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi "được tuyên xưng" 83
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi " được lý trí đem ra phân giải" 89
Trong chân trời Hữu thể chiếm vị trí hàng đầu 90
Trong chân trời mà chủ thể tính chiếm vị trí ưu tiên 100
Trong chân trời lịch sử 106
LỊCH SỬ CỦA CHA 123
Tường thuật phục sinh 123
Thiên Chúa Cha là Tình Yêu 125
Cha Của Con 127
Cha và Thần Khí 129
LỊCH SỬ CỦA CON 133
Tường thuật phục sinh 133
Con hằng được yêu thương 138
Tình yêu là biện phân 141
Tình yêu là hiệp nhất 145
LỊCH SỬ THẦN KHÍ 150
Tường thuật phục sinh 150
Vấn đề "Filioque" 153
Hiện tình của Lịch sử và vấn đề 153
Vấn đề thần Học 161
Những cách nhìn 168
Thần Khí Như Ngôi Vị Tình yêu 175
Thần Khí Như ân huệ 180
MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI NHƯ MỘT LỊCH SỬ 185
Lịch sử vĩnh hằng của Tình yêu 185
Những thuộc tính của Thiên Chúa Tình Yêu 194
Các ngôi vị trong lịch sử Tình Yêu 202
NGUỒN GỐC TAM VỊ CỦA LỊCH SỬ 212
Công trình tạo dựng như lịch sử Tam Vị 212
Đấng tạo Thành và thụ tạo 219
Con người, Hình ảnh của Thiên Chúa Tam vị 231
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn nhân loại 241
Mầu nhiệm Thiên Chúa ba Ngôi Và thời gian hiện tại 247
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nơi con người 252
Giáo Hội, Họa Ảnh của Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 258
Lễ tạ ơn, Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và sự hiệp thông Giáo Hội 265
LỄ tạ ơn, Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Và Sứ Vụ 271
CÁI TƯƠNG LAI MANG MÀU SẮC TAM VỊ CỦA LỊCH SỬ 276
Quê Hương Tam Vị 276
Trên con đường hướng về quê hương Tam Vị 280
Lời bạt 287