Linh hoạt viên và kỹ năng sống
Phụ đề: Lãnh đạo, linh hoạt, năng động, tổ chức
Tác giả: Giáo phận Vĩnh Long
Ký hiệu tác giả: G-VL
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007377
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007378
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0016458
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1. Lãnh đạo mới: Linh hoạt và linh hoạt viên 7
Bài 2. Linh hoạt nhóm 15
Bài 3. Linh hoạt nhóm 21
Bài 4. Linh hoạt nhóm thảo luận 34
Bài 5. Linh hoạt nhóm cầu nguyện 44
Bài 6. Linh hoạt nhóm chia sẻ lời chúa 48
Bài 7. Phương pháp chia sẻ 7 bước 53
Bài 8. Phương pháp đáp - trả - nhóm 55
Bài 9. Phương pháp nhìn - nghe - yêu 58
Bài 1. Phương pháp Gợi mở SOFTEN 65
Bài 2. Phương pháp phân tích - tổng hợp 67
Bài 3. Phương pháp xem - xét - làm 68
Bài 4. Phương pháp động não 69
Bài 5. Phương pháp lập phiếu 73
Bài 6. Phương pháp lập tòa an vườn 79
Bài 7. Phương pháp làm Panô chạy và báo chạy 80
Bài 8. Phương pháp sử dụng ngôn ngữ hình ảnh 58
Bài 9. Phương pháp sử dụng phim chiếu 86
Bài 10. Phương pháp phân nhóm 88
Bài 11. Phương pháp phân nhóm Philipps 6 - 6 88
Bài 12. Phương pháp nhóm ong 89
Bài 13. Phương pháp hàng đội tự trị 92
Bài 14. Phương pháp hoạt động xưởng 93
Bài 1. Phương pháp tổ chức 96
Bài 2. Tổ chức chương trình hoạt động đại chúng 105
Bài 3. Người dẫn chương trình 109
Bài 4. Tổ chức một chương trình văn nghệ 112
Bài 5. Tổ chức một chương trình giao lưu 114
Bài 6. Tổ chức một chương trình hội thi 116
Bài 7. Tổ chức một chương trình nghi lễ 125
Bài 1. Kỹ năng lãnh đạo 130
Bài 2. Kỹ năng lập kế hoạch 134
Bài 3. Kỹ năng ra quyết định 137
Bài 4. Kỹ năng truyền thông 139
Bài 5. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ 141
Bài 6. Kỹ năng giao tiếp 144
Bài 7. Kỹ năng lắng nghe 147
Bài 8. Kỹ năng thấu cảm 149
Bài 9. Kỹ năng sáng tạo 150
Bài 10. Kỹ năng minh họa 152
Bài 1. Tăng hiệu quả của tập thể 155
Bài 2. Truyền đạt 159
Bài 3. Thuyết trình một đề tài 161
Bài 4. Phát huy óc sáng tạo 165
Bài 5. Một đội ngũ thành công 167
Bài 6. Chia sẻ công việc 170
Bài 7. Huấn luyện thành viên 173
Bài 8. Giải quyết vấn đề nội bộ 176
Bài 9. Đối với thành viên kém hiệu quả 178
Bài 10. Điều hành phiên họp 181