Giáo lý căn bản (sách Giáo lý viên)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015480
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015486
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TÔI TIN HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN 9
Bài 1: Hội Thánh trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa 11
Bài 2: Những khía cạnh của mầu nhiệm Hội Thánh 20
Bài 3: Hội Thánh Duy Nhất 29
Bài 4: Hội Thánh Thánh Thiện 36
Bài 5: Hội Thánh Công Giáo 46
Bài 6: Hội Thánh Tông Truyền 55
Bài 7: Các chủ chăn trong Hội Thánh 64
Bài 8: Giáo dân trong Hội Thánh 74
Bài 9: Các Tu sĩ trong Hội Thánh 83
Bài 10: Ơn gọi 93
Bài 11: Sự hiệp thông giữa Hội Thánh 102
Bài 12: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh 111
Bài 13: Hội Thánh là Mẹ và là Thầy 123
PHẦN II: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 133
Bài 14: Chúa Giêusu là mẫu gương cầu nguyện 135
Bài 15: Kinh Lạy Cha (phần 1) 146
Bài 16: Kinh Lạy Cha (phần 2) 156
PHẦN III: PHỤNG VỤ VÀ BÍ TÍCH 167
Bài 17: Phụng vụ 169
Bài 18: Hội Thánh cử  hành phụng vụ 179
Bài 19: Các Bí Tích 190
Bài 20: Bí Tích Rửa Tội (phần 1) 200
Bài 21: Bí Tích Rửa Tội (phần 2) 211
Bài 22: Bí Tích Thêm Sức (phần 1) 219
Bài 23: Bí Tích Thêm Sức (phần 2) 228
Bài 24: Bí Tích Thánh Thể 238
Bài 25: Chunhs ta cử hành Thánh Lễ 248
Bài 26: Bí Tích Giao Hoà 260
Bài 27: Bí Tích Truyền Chức Thánh 272
Bài 28: Bí Tích Hôn Phối 282
Bài 29: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 293
PHẦN IV: TÔI TIN XÁC SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU  303
Bài 30: Chết và phán xét 305
Bài 31: Xác sống lại và sự thưởng phạt đời đời 315
Bài 32: Phán xét chung và trời mới đất mới 324
PHẦN ĐỌC THÊM 330