Các tác phẩm của tác giả Jean Marie Petitclerc, SOB