Dạy giáo lý và đào tạo người
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000211
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cha chung 3
Dẫn vào 5
I. PHƯƠNG HƯỚNG HỘI THẢO  
Phương hướng chung của khóa hội thảo 8
Đề cương chuẩn bị cho hội thảo chuyên đề về giáo dục toàn diện của chương trình Giáo lý theo tuổi 16
Giới thiệu phương pháp Xem, Xét, Làm 40
Tình hình tổng quát 46
Kỹ thuật hội thảo 51
II. DẠY GIÁO LÝ THEO TuỔI  
1. Kinh nghiệm dạy Giáo lý theo tuổi 62
Những khó khăn mục vụ hiện nay và cố gắng đáp ứng trong chương trình Giáo lý phổ thông theo tuổi 72
Đúc kết thảo luận đề tài 1 78
2. Kinh nghiệm mục vụ tuổi 13-15 85
Đúc kết thảo luận đề tài 2 95
3. Kinh nghiệm mục vụ tuổi 16-18  
Phương hướng biên soạn chương trình tuổi 16-18 trong chương trình Giáo lý phổ thông 101
Tham khảo cho đề tài 3 116
Đúc kết thảo luận để tài 3 118
III. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  
4. Một linh đạo cho giáo lý viên  
Người môn đệ được yêu 124
Chứng nhân tình yêu 142
Thảo luận cho đề tài 4 160
Đúc kết thảo luận đề tài 4 164
5. Hợp tác và gây men hợp tác 169
Tham khảo cho đề tài 5 180
Đúc kết thảo luận đề tài 5 181
Những đề tài nên có trong một kháo huấn luận Giáo lý cơ bản viện cơ bản 189
IV. HƯỚNG TỚI GIÁO DỤC TOÀN DIỆN  
6. Đào tạo lòng yêu mến Thiên Chúa 192
Tham luận cho đề tài 6 199
7. Đào tạo tình gia đình 212
Tham khảo cho đề tài 7 218
8. Đào tạo lòng yêu mến quê hương dân tộc 223
Tham khảo cho đề tài 8 và 10 228
9. Đào tạo ý thức Hội thánh 233
Tham khảo cho đề tài 9 237
10. Đào tạo ý thức đại đồng 239
Kết thúc khóa hội thảo 245
Chia tay 248
Mục lục 250