Hiệp thông: Phúc được theo Chúa Giêsu (dành cho Giáo lý viên)
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016433
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 306
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Gặp gỡ 1: Phúc được sống cho người khác Mc 1,32; Mt 8,18-22 11
Gặp gỡ 2: Phúc được hiểu biết người hơn được người hiểu biết Ga 4,5-26; Lc 19,1-10 29
Gặp gỡ 3: Phúc được yêu mến người hơn được người mến yêu Mc 6,34-44; Lc 7,11-17 47
Gặp gỡ 4: Phúc được an ủi người hơn được người ủi an Mc 6,34-44; Lc 7,11-17 64
Gặp gỡ 5: Phúc được nên hoàn thiện như cha trên trời Hs 11,1-9; Mt 5,43-48 83
Gặp gỡ 6: Phúc được nên bạn tâm giao của Chúa Giêsu Ga 6,12-17; 21,15-19 101
Gặp gỡ 7: Phúc được nên thánh nhờ Thánh Thần Cv 2,1-6; Mt 5,1-12a 117
Gặp gỡ 8: Phúc được nên thánh trong cộng đoàn Cv 42-47; 1Pr 2, 1-5.9-10 137
Gặp gỡ 9: Phúc được kêu gọi hiến dâng và phục vụ Ga 13,1-15; Rm 12,4-8 152
Gặp gỡ 10: Phúc được hiến dâng và phục vụ trong đời sống hôn nhân St 2,18-25; Ga 17,3-9 174
Gặp gỡ 11: Phúc được hiến dâng và phục vụ trong đời sống linh mục Mc 3,13-19; Ga 17,11b-19 196
Gặp gỡ 12: Phúc được hiến dâng và phục vụ trong đời sống tu sĩ Mt 19,10-12; 1Cr 7,32-35 218