Tin mừng đã được loan báo. Năm A (Máthêu)
Phụ đề: Một giải thích các bản văn Tin mừng Chúa nhật và các Lễ trọng
Tác giả: Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
Ký hiệu tác giả: ĐA-T
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012981
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012982
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012983
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012984
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012985
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
Lời ngỏ  7
Ký hiệu các sách Kinh Thánh  9
MÙA VỌNG  
Chúa Nhật I Mùa Vọng A 13
Người sẽ đến (Mt 24,37-44)  
Chúa Nhật II Mùa Vọng A 17
Nước trời đã gần bên (Mt 3,1-12)  
Chúa Nhật III Mùa Vọng A 26
Không vấp ngã vì tôi (Mt 11,2-11)  
Chúa Nhật IV Mùa Vọng A  33
Người công chính (Mt 1,18-24)  
MÙA GIÁNG SINH  
Lễ Giáng sinh A - Thánh lễ ban đêm 41
Đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-14)  
Lễ Giáng Sinh A - Thánh lễ Rạng Đông  48
Tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa (Lc 2,15-20)  
Lễ Giáng Sinh A - Thánh lễ Chính Ngày  51
Lời của Thiên Chúa đã làm người (Ga 1,1-18)  
Lễ Thánh Gia Thất A  61
Hãy chỗi dạy (Mt 2,13-15.19-23)  
Lễ Hiển Linh A 65
Đến bái lạy Ngài (Mt 2,1-12)  
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A  69
Ta hài lòng về Người (Mt 3,13-17)  
MÙA CHAY  
Chúa Nhật I Mùa Chay A 77
Lời xuất từ miệng Thiên Chúa (Mt 4,1-11)  
Chúa Nhật II Mùa Chay A 85
Anh em hãy nghe Người (Mt 17,1 -9)  
Chúa Nhật III Mùa Chay A 90
Nước vọt đem sự sống đời đời (Ga 4,7-15)  
Chúa Nhật IV Mùa Chay A  93
Phải làm việc của Đấng đã sai ta (Ga 9,1-41)  
Chúa Nhật V Mùa Chay A 100
Ta là sự sống lại (Ga 11,1 -45)  
Chúa Nhật Lễ Lá A 105
Khiêm nhu Ngài cỡi mình lừa (Mt 21,1-11)  
MÙA PHỤC SINH  
Lễ Phục Sinh A - Canh Thức Vượt Qua  113
Ngài đã sống lại (Mt 28,1-10)  
Lễ Phục Sinh A - Thánh lễ Chính Ngày  117
Ngài phải sống lại (Ga 20,1-10)  
Chúa Nhật II Phục Sinh A  120
Bình an cho các con (Ga 20,19-31)  
Chúa Nhật III Phục Sinh A 126
Ngài đang sống (Lc 24,13-35)  
Chúa Nhật IV Phục Sinh A  133
Cửa vào, chính là Ta (Ga 10,1-10)  
Chúa Nhật V Phục Sinh A 138
Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó (Ga 14,1-12)  
Chúa Nhật VI Phục Sinh A  145
Nếu các người yêu mến Ta (Ga 14,15-21)  
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời A 152
Hãy làm trở thành môn đệ (Mt 28,16-20)  
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - Thánh lễ Vọng  157
Từ lòng người (Ga 7,37-39)  
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A  
Thánh lễ Chính Ngày 161
Bình an cho các con (Ga 20,19-23)  
CÁC LỄ TRỌNG TRONG MÙA THƯỜNG NIÊN  
Lễ Chúa Ba Ngôi A 167
Thiên Chúa yêu mến thế gian (Ga 3,16-18)  
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô A  170
Thịt Ta thật là của ăn (Ga 6,51-58)  
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A  175
Con xin ngượi khen Cha (Mt 11,25-30)  
MÙA THƯỜNG NIÊN  
Chúa Nhật II Thường Niên A  181
Ngài là Con Thiên Chúa (Ga 1,29-34)  
Chúa Nhật III Thường Niên A  185
Ánh sáng đã bừng lên (Mt 4,12-17)  
Chúa Nhật IV Thường Niên A  190
Người nghèo khó trong tinh thần (Mt 5,l-12a)  
Chúa Nhật V Thường Niên A 200
Tôn vinh Cha các con (Mt 5,13-16)  
Chúa Nhật VI Thường Niên A  207
Nên công chính hơn (Mt 5,17-37)  
Chúa Nhật VII Thường Niên A 216
Hãy nên trọn lành như Cha trên trời (Mt 5,38-48)  
Chúa Nhật VIII Thường Niên A  223
Hãy tìm kiếm nước trời trước tiên (Mt 6,19-34)  
Chúa Nhật IX Thường Niên A  231
Xây nhà trên đá (Mt 7,21-27)  
Chúa Nhật X Quanh Năm A 235
Ta chuộng nhân nghĩa (Mt 9,9-13)  
Chúa Nhật XI Thường Niên A  241
Mùa màng nhiều, thợ gặt ít (Mt 9,36-38; 10,1-8)  
Chúa Nhật XII Thường Niên A  245
Hãy nói nơi ánh sáng (Mt 10,26-33)  
Chúa Nhật XIII Thường Niên A  250
Đón tiếp ta (Mt 10,37-42)  
Chúa Nhật XIV Thường Niên A 255
Con xin ngợi khen Cha (Mt 11,25-30)  
Chúa Nhật XV Thường Niên A  259
Ngài dạy họ nhiều điều (Mt 13,1-23)  
Chúa Nhật XVI Thường Niên A 263
Như hạt giống tốt (Mt 13,24-43)  
Chúa Nhật XVII Thường Niên A  270
Điều mới và điều cũ (Mt 13,44-52)  
Chúa Nhật XVIII Thường Niên A 277
Năm chiếc bánh và hai con cá (Mt 14,13-21)  
Chúa Nhật XIX Thường Niên A 283
Chỉnh là Ta! Đừng sợ! (Mt 14,22-33)  
Chúa Nhật XX Thường Niên A  289
Lòng tin của bà lớn thật (Mt 15,21-28)  
Chúa Nhật XXI Thường Niên A 294
Ngài là Đức Kitô! (Mt 16,13-20)  
Chúa Nhật XXII Thường Niên A  301
Phải lên Giêrusalem (Mt 16,21-28)  
Chúa Nhật XXIII Thường Niên A 309
Cha Ta sẽ ban cho (Mt 18,15-20)  
Chúa Nhật XXIV Thường Niên A 314
Chính Ta đã xót thương ngươi (Mt 18,21-35)  
Chúa Nhật XXV Thường Niên A  321
Hãy đi vào vườn nho (Mt 20,1 -16a)  
Chúa Nhật XXVI Thường Niên A 327
Họ đã tin (Mt 21,28-32)  
Chúa Nhật XXVII Thường Niên A 331
Sự lạ nơi mắt chúng ta (Mt 21,33-46)  
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A 338
Được chọn thì ít (Mt 22,1-14)  
Chúa Nhật XXIX Thường Niên A  345
Của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa (Mt 22,15-22)  
Chúa Nhật XXX Thường Niên A  351
Giới răn nào lớn nhất? (Mt 22,34-44)  
Chúa Nhật XXXI Thường Niên A 356
Người lớn nhất sẽ là tôi tớ của ngươi (Mt, 23,1-12)  
Chúa Nhật XXXII Thường Niên A 360
Chàng rể đến trễ (Mt 25,1-13)  
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A 365
Hãy trong hoan lạc của chủ ngươi(Mt 25,14-30)    
Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A - Lễ Chúa Kitô Vua 369
Những người được chúc phúc (Mt 25,31 -46)  
Sách tham khảo 375