Évangile selon Saint Mathieu
Tác giả: Le P. M-J. Lagrange
Ký hiệu tác giả: LA-M
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004236
Nhà xuất bản: J. Gabalda et Cie, Paris
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 23
Số trang: 565
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích