Tự đáy lòng
Phụ đề: Tĩnh tâm với sách Tin mừng Mát-Thêu
Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009735
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009952
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC V
GIỚI THIÊU XI
VIẾT TẮT CÁC SÁCH KINH THÁNH. VIỆT & ANH XIII
DẪN NHÂP 1
THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA (Mt 1-2) 7
Thiên Chúa tự hạ mình 7
Thiên Chúa của Áp-ra-ham 8
Thiên Chúa “giữ con” cho Áp-ra-ham 10
Thiên Chúa của Ít-ra-en 10
Thiên Chúa làm “con của Áp-ra-ham” 11
Phúc lành cho muôn dân 14
DÒNG DÕI ÁP-RA-HAM ĐÍCH THẬT (Mt 3, 1-27) 17
Lời rao giảng của ông Gio-an Tẩy Giả 17
Con Thiên Chúa hạ mình đứng vào hàng tội nhân 20
CUÔC CHIẾN CHỐNG LẠI XA-TAN (Mt 4, 1-11) 24
NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN (Mt 4, 12-25) 28
Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần (Mt 4,12-17) 28
Những người đầu tiên đón nhận Nước Trời (Mt 4,18-25) 30
BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (Mt 5,1-7. 29) 35
Tám mối Phúc (Mt 5,1-12) 37
Tự đáy lòng (Mt 5, 13-48) 42
BỐ THÍ - CẦU NGUYÊN - VÀ ĂN CHAY (Mt 6,1-18) 45
Bố thí (Mt 6, 1-4) 45
Cầu nguyện (Mt 6, 5-15) 49
Ăn chay (Mt 6,16-18) 61
THIÊN CHÚA. TIỀN CỦA 63
VÀ ANH CHỊ EM (MT 6.19 - 7. 28) 63
Với Thiên Chúa và tiền của (Mt 6, 19-34) 63
Với anh chị em đồng loại (Mt 7,1-29) 66
"NGƯỜI ĐÃ MANG LẤY CÁC TẬT NGUYỀN CÙA TA" 70
Trái tim mục tử (nhìn chung Mt 8, 1-9, 38) 70
Chiêm ngắm quyền năng của Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta   75
Người phong được lành (Mt 8,1 -4) 75
Người đầy tớ viên đại đội trưởng được chữa lành từ   77
BÀ MẸ VỢ ÔNG PHÊ-RÔ (MT 8,14-15) 77
Chúa Giê-su dẹp yên sóng gió (Mt 8,23-27) 78
Trên phàn đất dân ngoại, Chúa chữa hai... 80
Về thành của mình, Chúa tha tội cho người bại liệt 82 đứa con gái một vị thủ lãnh và người đàn bà ... 83
Hai người mù (Mt 9,27-31) 84
Người câm (Mt 9,32-34) 85
BÀI GIẢNG CHO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI 86
NGÀI LÀ AI? (Mt 11.1 - 12. 50) 92
Chúa Giê-su và ông Gio-an Tẩy Giả (Mt 11, 1-24) 92
Chúa Giê-su và Thiên Chúa Cha (Mt 11, 25-30) 95
Chúa Giê-su và ngày sa-bát (Mt 12,1-14) 97
Chúa Giê-su và người Tôi Tớ của Thiên Chúa 100
Chúa Giê-su và Bê-en-dê-bun (Mt 12, 22-32) 100
Nòi rắn độc (Mt 12, 33-37) 102
Chúa Giê-su hơn cả Gio-na và Sa-lô-môn (Mt 12, 38-42) 103
Chúa phán xét thế hệ gian tà (Mt 12, 43-45) 104
Ai thuộc gia đình của Đức Giê-su (Mt 12, 46-50) 105
BÀI GIẢNG VỀ NƯỚC TRỜI BANG DỤ NGÔN 107
Dụ ngôn người gieo giống (Hồi thứ nhất, giống tốt 108
Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,18-23) 109
Dụ ngôn người gieo giống (hồi hai, cỏ lùng: Mt 13, 24-30)   111
Dụ ngôn về sức mạnh của hột giống và men 112
Giải thích dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13, 36-43) 112
Dụ ngôn kho báu và ngọc quý (Mt 13, 44-46) 115
Dụ ngôn chiếc lưới (Mt 13, 47-50) 116
Kểt luận bài giảng bằng dụ ngôn (Mt 13,51-52) 118
CHUẨN BỊ LẬP CÔNG ĐOÀN GIAO ƯỚC MỚI 120
Chúa nuôi dân trong hoang địa (Mt 14,13-21) 120
Đức Giê-su đi trên mặt nước (Mt 14, 22-36) 123
Tranh luận về truyền thống (Mt 15, 1-9) 127
Giáo huấn về cái gì làm cho người ta ra ô uế 128
Lòng tin của một bà mẹ người Ca-na-an (Mt 15, 21-28) 128
Trên núi ở ven Biển Hồ (Mt 15, 29-39) 129
TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THÀNH (Mt 16, 1-17.27)  132
Đoạn tuyệt với Pha-ri-sêu và Xa-đốc (Mt 16,1-12) 132
Ông Phê-rô tuyên xưng đức tin và .... 133
Con đường Đức Ki-tô phải đi (Mt 16, 21-23) 137
Con đường môn đệ phải đi (Mt 16, 24-28) 139
Đức Giê-su hiển dung (Mt 17,1-8) 141
Chúa chữa đứa trẻ bị kinh phong (Mt 17, 14-21) 148
Chúa loan báo cuộc Thương Khó lần thứ hai 150
Đức Giê-su và ông Phê-rô nộp thuế (Mt 17, 24-27) 151
CHÚA DẠY VÌ ĐỜI SỐNG TRONG HỘI THÁNH 153
Ai là người lớn nhất trong Nước Trời (Mt 18, 1-11) 153
Con chiên đi lạc (Mt 18,12-14) 156
Sửa lỗi anh chị em (Mt 18,15-18) 156
Cộng đoàn cầu nguyện (Mt 18, 19-20) 157
Tha thứ cho nhau (Mt 18, 21-35) 157
NƯỚC TRỜI DƯỚI THẾ. NGAY BÂY GIỜ 161
Câu hỏi về việc ly dị (Mt 19,1-9) 161
Tự nguyện sống khiết tịnh vì Nước Trời (Mt 19,10-12) 162
Cứ để trẻ em đến với Thầy (Mt 19,13-15) 168
Của cải trần gian và Nước Trời (Mt 19,16-26) 168
Hàng đầu, hàng chót (Mt 19, 30 - 20,16) 171
Chúa tiên báo cuộc thương khó lần thứ ba 172
Ngồi bên tả bên hữu Chúa (Mt 20, 20-23) 172
Bài học (Mt 20, 24-28) 173
Hai người mù ở Giê-ri-khô (Mt 20, 29-34) 174
GIÊ-RU-SA-LEM (Mt 21.1-23.39) 175
Chúa Giê-su, Con Vua Đa-vít, vào Giê-ru-sa-lem 175
Chúa Giê-su vào Đền Thờ (Mt 21, 12-17) 176
Cây vả bị rủa (Mt 21, 18-22) 178
Quyền bính của Đức Giê-su (Mt 21, 23-27) 180
Ba dụ ngôn (Mt 21, 29 - 22,14) 180
DỤ NGÔN THỨ NHẤT (Mt 21,28-32) 181
DỤ NGÔN THỨ HAI (MT 21, 33-46) 181
DỤ NGÔN THỨ BA (Mt 22, 1 -14) 182
TRANH LUẬN TẠI GIÊ-RU-SA-LEM (Mt 22.15- 46) 183
Nộp thuế cho Xê-da (Mt 22, 15-22) 183
Kẻ chết sống lại (Mt 22, 23-33) 185
Điều răn trọng nhất (Mt 22, 34-40) 186
Đức Ki-tô vừa là con vừa là Chúa của vua Đa-vít 186
Những lời tố cáo kinh sư và Pha-ri-sêu (Mt 23,1-36) 187
BÀI GIẢNG VÌ THỜI CÁNH CHUNG 188
Bối cảnh (Mt 24, 1-3) 188
Những cơn đau đớn khởi đầu (Mt 24, 4-14) 189
Gian nan khốn quẫn tại Giê-ru-sa-lem (Mt 24,15-25) 190
Cuộc quang lâm của Con Người (Mt 24, 26-31) 190
Dụ ngôn cây vả (Mt 24,32-36) 191
Dụ ngôn người đầy tớ trung tín (Mt 24, 45-51) 191
Dụ ngôn mười trinh nữ (Mt 25, 1-13) 192
Dụ ngôn những yến bạc (Mt 25,14-30) 194
Cuộc phán xét chung (Mt 25, 31-46) 195
GIAO ƯỚC MỚI (Mt 26,1- 28. 20)  195
Dẩn nhập (Mt 26, 1-2) 198
Thượng Tế và kỳ mục đã quyết định cái chết của Chúa 200
Chúa được xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a (Mt 26, 6-13) 201
Bữa tiệc lễ Vượt Qua (Mt 26, 17-29) 203
Tại núi ô-liu (Mt 26, 30-46) 205
Chúa bị nộp và bị bắt (Mt 26, 47-56) 207
Chuyện tại dinh thượng tế (Mt 26, 57-75) 209
CHUYỆN BÊN TRONG DINH THƯỢNG TẾ (Mr 26,57-68) 209
CHUYỆN NGỜI SẢNG (Mt 26,69-75) 211
Cái chết của kẻ phản bội (Mt 27,1-10) 213
Trước tòa tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27, 11-26) 215
Chúa Giê-su bị lính Rô-ma đánh đòn và chế giễu 216
Chúa chịu đóng đinh vào thập giá (Mt 27, 32-46) 217
Trên thập giá, Chúa bị nhục mạ (Mt 27, 39-44) 219
Trên thập giá, Chúa trút hơi thở cuối cùng (Mt 27,45-56) 220 Mai táng Đức Giê-su (Mt 27, 57-60) 224
Hai nhóm canh mồ (Mt 27, 61 - 66) 225
Chuyện bịp cuối cùng (Mt 28,11-15) 228
Những thầy dạy sự thật (Mt 28,16-20) 229
LỜI BẠT 233