Tin mừng theo thánh Mat-thêu
Phụ đề: Diễn thơ
Tác giả: Lm. Tadeo Maria
Ký hiệu tác giả: TA-M
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015865
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Chương I. GIÁNG SINH VÀ THỜI THƠ ẤU CỦA ĐỨC GIÊSU
1. Gia phả Đức Giêsu Kitô
2. Truyền tin cho ông Giuse (Mt 1,18-25)
3. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12)
4. Chúa trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-18)
5. Từ Ai Cập trở về (Mt 2,19-23)
Chương II. CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI
A-Phần lí thuyết
1. Gioan Tẩy Giả rao giảng (Mt 3,1-12)
2. Đức Giêsu chịu phép rửa (Mt 3,13-17)
3. Đức Giêsu chịu cám dỗ ( Mt 4,1-11)
4. Chúa qua miền Galilêa ( Mt 4, 18-25)
5+6 Chúa gọi 4 môn đệ (Mt 4,18-25)
B-Rao giảng nước trời 
BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
1. Tám mối phúc ( Mt 5, 1-12)
2. Muối cho đời, ánh sáng cho trần gian (Mt 5,13-16)
3. Chúa kiện toàn luật Môsê (Mt 5,17-19)
4. Đức công chính của môn đệ (Mt 5,20)
5. Đừng giận ghét (Mt 5,21-26)
6. Chớ ngoại tình (Mt 5,27-30)
7. Đừng li dị (Mt 5,31-32)
8. Đừng thề thốt (Mt 5,33-37)
9. Chớ trả thù (Mt 5,38-42)
10. Phải yêu kẻ thù (Mt 5,43-48)
11. Bố thí kín đáo (Mt 6,1-4)
12. Cầu nguyện kín đáo (Mt 6,5-6) 
13. Kinh Lạy Cha (Mt 6,7-15)
14. Ăn chay kín đáo
15. Của cải trên trời (Mt 6,19-21)
16. Đèn của thân thể (Mt 6,22-23)
17. Không vừa làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của (Mt 6,24)
18. Tin vào Chúa quan phòng (Mt 6,25-34)
19. Đừng xét đoán (Mt 7,1-5)
20. Đừng quăng của thánh cho chó (Mt 7,6)
21. Cứ xin sẽ được (Mt 7,7-11)
22. Khuân vàng thước ngọc (Mt 7,12)
23. Hai con đường (Mt 7,13-14)
24. Cây nào trái ấy (Mt 7,15-19)
25. Môn đệ chân chính (Mt 7,21-27)
26. Cách giảng dạy của Chúa Giêsu (Mt 7,28-29)
Chương III. RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI
A - PHẦN KÝ THUẬT
1. Chúa chữa người bị phong cùi (Mt 8,1-4)
2. Chữa đầy tớ Đội trưởng (Mt 8,5-13)
3. Chúa chữa bà mẹ vợ Phêrô (Mt 8,14-15)
4. Đức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau (Mt 8, 16-17)
5. Người môn đệ phải bỏ mọi sự (Mt 8,18-22)
6. Đức Giêsu dẹp yên biển động (Mt 8,23-27)
7. Hai người bị quỷ ám (Mt 8,28-34)
8. Chữa người bại liệt (Mt 9,1-8)
9. Đức Giêsu kêu gọi ông Matthêu (Mt 9,9)
10. Đức Giêsu dùng bữa với người tội lỗi (Mt 9,10-13)
11. Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9,14-17)
12. Chúa chữa người bị băng huyết và con gái thủ lãnh sống lại (Mt 9,18-26)
13. Chúa chữa hai người mù (Mt 9, 27-31)
14. Chúa chữa người câm bị quỷ ám (Mt 9,32-34)
15. Chúa thương dân lầm than (Mt 9,35-38)
B - CÁC BÀI VỀ TRUYỀN GIÁO
1. Chúa sai 12 môn đồ đi giảng (Mt 10,1-16)
2. Đức Giêsu tiên báo cuộc bách hại (Mt 10,17-25)
3. Nói giữa ban ngày (Mt 10,26-33)
4. Chúa đến để gay chia rẽ (Mt 10, 34-36)
5. Từ bỏ mình để theo Chúa (Mt 10, 37-39)
6. Ai tiếp đón anh em là tiếp đón Thầy (Mt 10, 40-42)
CHƯƠNG IV. MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI
A - PHẦN KÝ THUẬT
1. Nhập đề ( Mt 11, 1)
2. Câu hỏi của Thánh Gioan Tẩy Giả và câu trả lời của Chúa Giêsu (Mt 11, 2-14)
3. Chúa phán đoán về thế hệ của Người (Mt 11, 15-19)
4. Khốn cho những thành xem phép lạ mà không xám hối (Mt 11, 20-24)
5. Chúa Cha và Người Con (Mt 11, 25-27)
6. Hãy mang lấy ách của Tôi (Mt 11, 28-30)
7. Môn đồ bứt lúa ăn ngày Sabat (Mt 12, 1-8)
8. Chúa chữa người bại tay (Mt 12,9-14) 
9. Đức Giêsu người tôi trung của Thiên Chúa (Mt 12,15-21) 
10. Đức Giêsu và quỷ vương (Mt 12,22-32) 
11. Lòng có đầy miệng mới nói ra (Mt 12,33-37) 
12. Dấu lạ ngôn sứ Giona (Mt 12,38-42) 
13. Quỷ phản công (Mt 12,43-45) 
14. Ai thuộc về gia đình Đức Giêsu (Mt 12,46-50)  
B - BÀI GIẢNG BẰNG DỤ NGÔN  
1. Nhập đề (Mt 13,1-3) 
2-4 Dụ ngôn gieo giống (Mt 13,4-9) 
Giải nghĩa dụ ngôn (Mt 13,18-23) 
3. Tại sao Chúa dùng dụ ngôn mà nói (Mt 13,10-17)
4-2 Giải thích dụ ngôn (Mt 13,4-9)
Dụ ngôn gieo giống (Mt 13,18-23)
5. Dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,24-30) 
6. Dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31-32) 
7. Dụ ngôn men trong bột (Mt 13,33) 
8. Tại sao Chúa dùng dụ ngôn (Mt 13,34-35) 
9. Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,36-43) 
10. Dụ ngôn kho báu+ ngọc quý (Mt 13,44-46) 
11. Dụ ngôn Cái lưới (Mt 13,47-50) 
12. Câu kết (Mt 13,51-52) 
Chương V. GIÁO HỘI BƯỚC ĐẦU GIÁO HỘI
A - PHẦN KÝ THUẬT
1. Chúa về thăm Nagiaret (Mt 13,53-58) 
2. Vua Hêrôđê và Đức Giêsu  (Mt 14,1-2) 
3. Ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu (Mt 14,3-12) 
4. Hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất (Mt 14,13-21) 
5. Đức Giêsu đi trên mặt nước (Mt 14,22-33) 
6. Đức Giêsu chữa nhiều người đau yếu (Mt 14,34-36) 
7. Tranh luận về truyền thống (Mt 15,1-9) 
8. Cái gì làm cho người ta ra ô uế (Mt 15,10-20) 
9. Chúa chữa con gái bà Canaan (Mt 15,21-28) 
10. Đức Giêsu chữa bệnh nhân ven bờ hồ Galilea (Mt 15,29-31) 
11. Chúa hoá bánh ra nhiều lần thứ hai (Mt 15,32-39) 
12. Người Do thái đòi dấu lạ từ trời (Mt 16,1-4) 
13. Men Phariseu và Sađốc (Mt 16,5-12) 
14. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa (Mt 16,13-20) 
15. Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất (Mt 16,24-28) 
16. Điều kiện để theo Đức Giêsu (Mt 16,24-28) 
17. Chúa biến hình (Mt 17,1-8) 
18. .Câu hỏi về ngôn sư Isaia  (Mt 17,9-13) 
19. Chữa người bị kinh phong (Mt 17,14-21) 
20. Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ 2 (Mt 17,22-23)  
21. Đức Giêsu và Phêrô nộp thuế (Mt 17,24-27) 
B - BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
1. Ai là người lớn nhất trong Nước Trời (Mt 18,1-4) 
2. Đừng làm cớ cho người ta vấp ngã (Mt 18,5-11) 
3. Con chiên lạc (Mt 18,12-14) 
4. Sửa lỗi anh em (Mt 18,15-18) 
5. Hiệp lời cầu nguyện (Mt 18,19-20) 
6. Anh em tha thứ cho nhau (Mt 18,21-22) 
7. Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót (Mt 18,23-35) 
CHƯƠNG VI. NƯỚC TRỜI- TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐẾN RỒI
A.-.PHẦN KÝ THUẬT
1. Câu hỏi về việc ly dị (Mt 19,1-9) 
2. Tự nguyện sống khiết tịnh (Mt 19,10-12) 
3. Đức Giêsu và trẻ em (Mt 19,13-15) 
4. Người thanh niên có nhiều của cải (Mt 19,16-22) 
5. Người giàu có vào Nước Trời (Mt 19,23-26) 
6. Phần thưởng dành cho ai từ bỏ (Mt 19,27-30) 
7. Dụ ngôn làm vườn nho (Mt 19,1-16) 
8. Chúa tiên báo cuộc thương khó lần thứ 3  
9. Bà mẹ của hai con ông Dêbêđê (Mt 20,20-23) 
10. Ai làm lớn phải phục vụ (Mt 20,24-28) 
11. Chúa chữa hai người mù (Mt 20,29-34) 
12. Chúa vào Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia (Mt 21,1-11) 
13. Chúa đuổi những kẻ buôn ra khỏi đền thờ (Mt 21,12-17) 
14. Cây vả không ra trái (Mt 21,18-22) 
15. Câu hỏi về quyền bính của Đức Giêsu (Mt 21,23-27)  
16. Dụ ngôn hai người con (Mt 21,28-32) 
17. Dụ ngôn tá điền sát nhân (Mt 21,33-46) 
18. Dụ ngôn tiệc cưới (Mt 22,1-14) 
19. Nộp thuế cho Xêda (Mt 22,15-22) 
20. Kẻ chết sống lại (Mt 22,23-33) 
21. Điều răn trọng nhất (Mt 22,34-40) 
22. Đức Kitô là con và cũng là cháu cảu Đavit (Mt 22,41-46) 
23. Các kinh sư và Phariseu giả hình (Mt 23,1-12) 
24. Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư (Mt 23,13-32) 
25. Tội ác và hình phạt (Mt 23,33-36) 
26. Đức Giêsu thương tiếc Giêrusalem (Mt 23,37-39) 
B-BÀI GIẢNG VỀ THỜI CÁNH CHUNG
1. Nhập đề (Mt 24,1-3) 
2. Những cơn đau đớn khởi đầu (Mt 24,4-14) 
3. Cơn gian nan khốn khó tại Giêrusalem (Mt 24,15-25) 
4. Cuộc quang lâm của Con Người (Mt 24,26-28)
5. Hiện tượng ngày quang lâm (Mt 24,29-31) 
6. Thí dụ cây vả (Mt 24,32-36) 
7. Phải canh thức và sẵn sàng (Mt 24,37-44) 
8. Dụ ngôn người đầy tớ trung tín (Mt 24,45-51) 
9. Dụ ngôn mười trinh nữ (Mt 25,1-13) 
10. Dụ ngôn những nén bạc (Mt 25,14-30) 
11. Cuộc phán xét chung (Mt 25,31-46) 
CHƯƠNG VII. THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH
1. Âm mưu hại Đức Giêsu (Mt 26,1-5) 
2. Đức Giêsu được xức dầu thơm (Mt 26,6-13) 
3. Giuđa nộp Đức Giêsu (Mt 26,14-16) 
4. Chuẩn bị lễ Vượt Qua (Mt 26,17-19) 
5. Đức Giêsu tiên báo Giuđa nộp Thầy (Mt 26,20-25) 
6. Đức Giêsu lập phép Thánh Thể (Mt 26,26-29) 
7. Chúa báo Phêrô chối Thầy (Mt 26,30-35) 
8. Đức Giêsu cầu nguyện tại Giêtsêmani (Mt 26,36-45) 
9. Đức Giêsu bị bắt (Mt 26,46-56) 
10. Đức Giêsu ra trước hội đồng (Mt 26,57-68) 
11. Phêrô chối Thầy (Mt 26,69-73) 
12. Đức Giêsu bị giải đến Philato (Mt 27,1-2) 
13. Giuđa đi thắt cổ (Mt 27,3-10) 
14. Chúa ra trước toà Philato (Mt 27,11-26) 
15. Chúa bị đội vòng gai (Mt 27,27-31) 
16. Đức Giêsu chịu đóng đinh (Mt 27,32-38) 
17. Đức Giêsu chịu nhục mạ (Mt 27,39-44) 
18. Đức Giêsu trút linh hồn (Mt 27,45-56) 
19. Mai táng Đức Giêsu (Mt 27,57-61) 
20. Lính canh mồ (Mt 27,62-66) 
21. Ngôi mộ trống (Mt 28,1-8) 
22. Chúa hiện ra với các phụ nữ (Mt 28,9-10) 
23. Các thượng tế lừa đảo (Mt 28,11-15) 
24. Chúa Giêsu hiện ra tại Galile, Chúa sai Tông đồ đi rao giảng cho muôn dân (Mt 28,16-20)
PHỤ THÊM
MẤY TÂM TÌNH VỚI CHÚA
1. Chúa Cha dựng nên muôn loài
2. Cảnh vũ trụ đẹp
3. Ca tụng Chúa Con
4. Chúa Thánh Thần
5. Nước Trời
6. Chúa yêu loài người
7. Ca tụng Đức Mẹ