Thần học Tân ước. Thần học về Tin mừng Mátthêu
Nguyên tác: The Testtament Theology. The Theology of the Gosped of Matthew
Tác giả: Ulrich Luz
Ký hiệu tác giả: LU-U
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014462
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014463
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014464
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa của Nhà xuất bản 7
Lời giới thiệu của Tác giả 11
CHƯƠNG I: QUYỂN SÁCH  
Tin mừng Mátthêu với tư cách là một quyển sách mạch lạc 13
Những người tiền nhiệm của Thánh Mátthêu 22
Cộng đoàn Mátthêu chống lại Do Thái giáo 28
Những nét chính của lịch sử của cộng đoàn Mátthêu 38
CHƯƠNG II: LỜI TỰA (Mt 1,1 - 4,22)  
Lời tựa là khởi đầu của câu chuyện về Chúa Giêsu 45
Lời tựa là lời báo trước câu chuyện của Chúa Giêsu 51
Lời tựa này là một bản văn quan trọng trong Kitô học 57
Việc ứng nghiệm lời Kinh thánh 68
CHƯƠNG III: DIỄN TỪ TRÊN NÚI  
Bài giảng trên núi nhắm vào ai? 75
Bố cục của bài giảng trên núi 79
Ý của Thiên Chúa: Phản đề và các luật đạo đức (5,17 - 6,18) 88
Cuộc phán xét (7,13 - 27) 99
CHƯƠNG IV: THỪA TÁC VỤ CỦA ĐỨC MÊSIA VÀ CÁC MÔN ĐỆ NGÀI TRAONG ISRAEL (Mt 8,1-11,30)  
Tin mừng Mátthêu là một câu chuyện có tính bao hàm về Chúa Giêsu 105
Các truyện phép lạ 111
Con David là người làm phép lạ 118
Diễn từ về sứ vụ (Mt 10) 124
CHƯƠNG V: CÁC NGUỒN GỐC CỦA CỘNG ĐOÀN MÔN ĐỆ TRONG ISRAEL (Mt 12,1 - 16,20)  
Các cuộc rút lui khỏi Israel của Chúa Giêsu 133
Diễn từ thứ ba của Chúa Giêsu: Các diễn từ dụ ngôn (Mt 13) 139
Hội thánh trong Israel 148
Lời tuyên xưng Đức tin của các môn đệ vào Con Thiên Chúa 157
CHƯƠNG VI: ĐỜI SỐNG CỦA CỘNG ĐOÀN MÔN ĐỆ (Mt 13,21 - 20,34)  
Con đường từ đỉnh núi xuống thung lung 161
Kỷ luật của Hội thánh và các quy luật về sự tha thứ (Mt 18) 166
Việc từ bỏ của cải 172
Con người 178
CHƯƠNG VII: VIỆC TÍNH TOÁN CUỐI CÙNG VỚI ISRAEL VÀ VIỆC XÉT XỬ CỦA CỘNG ĐOÀN (Mt 21,1 - 25,46)  
Chúa Giêsu tại Giêrusalem 185
Diễn từ quan trọng về khốn cho các ký lục và những người Pharisiêu (Mt 23) 191
Cánh chung học của Matthêu (Mt 24 và 25) 198
Cuộc phán xét của cộng đoàn 202
CHƯƠNG VIII: CUỘC KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH (Mt 26-28)  
Việc chối bỏ của Israel 209
Con đường các môn đệ đến với dân ngoại 216
CHƯƠNG IX: CÁC Ý TƯỞNG KẾT THÚC  
Matthêu và Chúa Giêsu 221
Matthêu và Phaolô 227
Matthêu và lịch sử Hội thánh 238
Matthêu và các Kitô hữu hôm nay 242