Tin mừng Mátthêu
Tác giả: Rudolf Schnackenburg
Ký hiệu tác giả: SC-R
Dịch giả: Nữ tu Phạm Thị Huy, OP
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005138
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 358
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010425
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 358
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích