Tin mừng Thánh Matthêu
Phụ đề: Chú giải mục vụ
Nguyên tác: L'evangile De Mattheu
Tác giả: Claude Tassin
Ký hiệu tác giả: TA-C
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000507
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 535
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008699
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 535
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giai đoạn 1: Mở đầu cho sứ vụ của Chúa Giêsu (1,1-4,16)
Giai đoạn 2: Chúa Giêsu công bố Nước trời (4,17-8,17)
Giai đoạn 3: Chúa Giêsu thi hành sứ vụ Nước trời (8,18-12,21)
Giai đoạn 4: "Người này là ai?" (12,22-16,20)
Giai đoạn 5: Hành trình lên Giêrusalem, giáo huấn về Hội thánh (16,21-20,34)
Giai đoạn 6: Tại Giêrusalem, phán quyết mang tính vương quyền của Con Người (21,1-28,20)
Giai đoạn 7: Từ Giêrusalem đến Galilê, lễ Vượt qua của Con Người (26,1-28,20)