Tin mừng theo Thánh Matthêu
Phụ đề: Bộ sách chú giải Kinh thánh
Nguyên tác: The Gospel of Matthew
Tác giả: William Barclay
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000418
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008560
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phá bỏ luật ngày Sa-bát: Mátthêu 12,1-8 5
Nhu cầu của con người: Mátthêu 12,1-8 7
Chủ của ngày Sabát: Mátthêu 12,1-8 9
Lề luật và yêu thương: Mátthêu 12,9-14 10
Chấp nhận thách thức: Mátthêu 12,9-14 13
Những đặc tính của một tôi tớ Chúa:  
Mátthêu 12,15-21 15
Hệ thống phòng ngự của Satan bị phá vỡ:  
Matthêu 12,22-29 17
Những thầy pháp Do Thái: Mátthêu 12,22-29 19
Không thể trung lập: Mátthêu 12,30 21
Tội không thể tha thứ được: Mátthêu 12,31-33 23
Mất khả năng nhận thức: Mátthêu 12,31-33 24
Lời nói và tấm lòng: Mátthêu 12,34-37  27
Dấu lạ duy nhất: Mátthêu 12,38-42 29
Nguy cơ của tấm lòng trống rỗng: Mátthêu 12,43-45 32
Mối liên hệ bà con thật: Mátthêu 12,46-50 33
Các dụ ngôn: người gieo giống: Mátthêu 13,1-9.18-23 38
Lời nói và người nghe: Mátthêu 13,1-9.18-23 40
Không thất vọng: Mátthêu 13,1-9.18-23 42
Chân lý và người nghe: Mátthêu 13,10-17.34-35 44
Qui luật nghiêm nhặt của đời sống:  
Mátthêu 13,10-17.34-35 47
Sự đui mù của con người và mục đích   
của Thiên Chúa : Mátthêu 13,10-17.34-35  48
Hành động của một kẻ thù: Mátthêu 13,24-30.36-43  52
Giờ Phán xét: Mátthêu 13,24-30.36-43 54
Bước đầu nhỏ nhoi.Mátthêu 13,31-32 55
Quyền năng biến đổi của Chúa: Mátthêu 13,33 58
Tác dụng của men: Mátthêu 13,33 61
Công việc hàng ngày: Mátthêu 13,44 63
Viên ngọc quí: Mátthêu 13,45-46 66
Đánh bắt và chọn lựa: Mátthêu 13,47-50 67
Ân huệ cũ, cách dùng mới: Mátthêu 13,51-52 69
Hàng rào vô tín : Mátthêu 13,53-58 70
Tấn bi kịch Gioan Tẩy Giả: Mátthêu 14, 1-12 71
Ngày tàn của Hêrôđê : Mátthêu 14,1-12 74
Lòng trắc ẩn và quyền năng: Mátthêu 14,13-21 76
Chỗ đứng của môn đệ trong công việc Chúa:  
Mátthêu 14,13-21 79
Tác dụng của một Phép La: Mátthêu 14,13-21 81
Trong giờ phút bối rối: Mátthêu 14,22-27 82
Sụp ngã và hồi phục: Mátthêu 14,28-33 84
Chức vụ của Chúa Giêsu Kitô: Mátthêu 14,34-36 86
Tinh sạch và ô uế: Mátthêu 15,1-9 87
Đồ ăn vào trong người: Mátthêu 15,1-9 89
Những biện pháp tẩy uế: Mátthêu 15,1-9 91
Bỏ Luật Thiên Chúa để giữ luật loài người:  
Mátthêu 15,1-9 92
Điều tốt thật và điều xấu thật: Mátthêu 15,10-20 95
Đức tin được thử nghiệm và đức tin được đáp ứng:  
Mátthêu 15,21-28 ’ 97
Đức tin được phước: Mátthêu 15,21-28 100
Dân ngoại ăn bánh của Chúa: Mátthêu 15,29-39 101
Từ tâm của Chúa Giêsu : Mátthêu 15,29-39 104
Đui mù trước những dấu chỉ: Mátthêu 16,1-4 105
Thứ men nguy hiểm: Mátthêu 16,5-12 107
Bối cảnh của một khám phá quan trọng:  
Mátthêu 16,13-16 190
Không có hạng hgười hào sánh kịp:  
Mátthêu 16,13-16 112
Lời hứa trọng đại: Mátthêu 16,17-19 115
Các cửa địa ngục: Mátthêu 16,17-19 118
Địa vị của Phêrô: Mátthêu 16,17-19 120
Lời quở trách nặng nề: Mátthêu 16,20-23 122
Tiếng gọi bên trong lời quở trách: Mátthêu 16,20-23 125
Thách thức quan trọng: Mátthêu 16,24-26 126
Đánh mất và tìm được sự sống: Mátthêu 16,24-26 127
Cảnh cáo và lời hứa: Mátthêu 16,27-28 130
Biến đổi hình dạng: Mátthêu 17,1-8 131
Phúc lành của quá khứ: Mátthêu 17,1-8 133
Bài học cho Phêrô: Mátthêu 17,1-8 136
Con đường Thập Giá: Mátthêu 17,9-13.22.23 138
Đức Tin thiết yếu: Mátthêu 17,14-20 139
Thuế đền thờ: Mátthêu 17,24-27 142
Trả nợ như thế nào?: Mátthêu 17,24-27 145
Những tương quan cá nhân: Mátthêu 18 146
Tâm hồn trẻ thơ: Mátthêu 18,1-4 148
Đấng Cứu Thế và trẻ nhỏ: Mátthêu 18,5-7.10 150
Trách nhiệm nặng nề: Mátthêu 18,5-7.10 152
Cắt bỏ một phần thân thể: Mátthêu 18,8-9 155
Người chăn chiên và chiên lạc mất: Mátthêu 18,12-14 157
Tìm kiếm người bướng bỉnh: Mátthêu 18,15-18 159
Sức mạnh của sự hiện diện: Mátthêu 18,19-20 162
Phải tha thứ thế nào: Mátthêu 18,21-35 164
Việc cưới hỏi và ly dị: Mátthêu 19,1-9 167
Những lý do ly dị của người Do Thái:  
Mátthêu 19,1-9 169
Câu trả lời của Chúa Giêsu: Mátthêu 19,1-9 171
Lý tưởng cao cả: Mátthêu 19,1-9 173
Nhận thức về lý tưởng: Mátthêu 19,10-12 176
Chúa Giêsu tiếp đón trẻ nhỏ: Mátthêu 19,13-15 178
Một khước từ quan trọng: Mátthêu 19,16-22 180
Nguy cơ của sự giàu có: Mátthêu 19,23-26 184
Câu trả lời khôn ngoan cho một câu hỏi sai:  
Mátthêu 19,27-30  186
Ông chủ tìm người làm: Mátthêu 20,1-16 188
Việc làm và tiền công ở nước Thiên Đàng:  
Mátthêu 20,1-16  190
Hướng về Thập Giá: Mátthêu 20,17-19 193
Tham vọng đúng và sai: Mátthêu 20,20-28 194
Tâm tình của Chúa Giêsu: Mátthêu 20,20-28 196
Cuộc cách mạng: Mátthêu 20,20-28 197
Vương quyền của thập giá: Mátthêu 20,20-28 199
Tinh thương thỏa đáp nhu cầu: Mátthêu 20,29-34 201
Mở đầu màn cuối cùng của thảm kịch:  
Mátthêu 21,1-117. 203
Ý định của Chúa Giêsu: Mátthêu 21,1-11 205
Xương vương: Mátthêu 21,1-11 207
Quang cảnh trong đền thờ: Mátthêu 21,12-14 208
Cơn giận và tình thương: Mátthêu 21,12-14 210
Sự hiểu biết của tấm lòng đơn sơ:  
Mátthêu 21,15-17 213
Con đường của cây vả: Mátthêu 21,18-22 214
Lời hứa không thực hiện: Mátthêu 21,18-22 217
Năng lực của cầu nguyện: Mátthêu 21,18-22 219
Thoái thác khôn khéo: Mátthêu 21,23-27 221
Người con vâng lời: Mátthêu 21,28-32 222
Vườn nho của Chúa: Mátthêu 21,33-46 224
Quyền lợi và trách nhiệm: Mátthêu 21,33-46 226
Biểu hiện của đá: Mátthêu 21,33-46 227
Niềm vui và phán xét: Mátthêu 22,1-10 228
Sự kiểm soát kỹ lưỡng của nhà vua:  
Mátthêu 22,11-14 231
Quyền của con người và quyền của Thiên Chúa:  
Mátthêu 22,15-22 233
Chúa Hằng Sống của người sống: Mátthêu 22,23-33 237
Bổn phận đối với Thiên Chúa và bổn phận  
 đối với con người: Mátthêu 22,34-40 239
Những chân trời mới: Mátthêu 22,41-46 241
Những kinh sư và Pharisêu 243
Biến tôn giáo thành một gánh nặng: Mátthêu 23,1-4  246
Tôn giáo của phô trương: Mátthêu 23,5-12 247
Đóng cửa: Mátthêu 23,13 249
Những người truyền đạo gian ác: Mátthêu 23,15  251
Nghệ thuật né tránh: Mátthêu 23,16-22 252
Đánh mất ý thức quân bình: Mátthêu 23,23.24 253
Tinh sạch thật: Mátthêu 23,25.26.. 255
Mồ mả tô trắng: Mátthêu 23,27.28 256
vết nhơ của tội sát nhân: Mátthêu 23,29-36 257
Từ khước tiếng gọi của tình yêu: Mátthêu 23,37-39 259
Thành thánh điêu tàn: Mátthêu 24,1-2 260
Cuộc bao vây kinh khiếp: Mátthêu 24,15-22 261
Ngày của Chúa: Mátthêu 24,6-8.29-31  263
Bắt bớ sẽ đến: Mátthêu 24,9-10 265
Những đe dọa đức tin: Mátthêu 24,4-5.11-13.23-26 266
Vua đến: Mátthêu 24,3.14.27-28 267
Vua đến: Mátthêu 24,32-41 269
Sẵn sàng chờ Chúa đến: Mátthêu 24,42-51  271
Số phận của kẻ không sửa soạn: Mátthêu 25,1-13 273
Lên án việc giấu yến bạc: Mátthêu 25,14-30 275
Tiêu chuẩn phán xét của Thiên Chúa:  
Mátthêu 25,31-46 278
Mở đầu màn cuối của thảm kịch: Mátthêu 26,1-5 280
Hoang phí vì tình yêu: Mátthêu 26,6-13 282
Kẻ phản bội: Mátthêu 26,14-16 284
Tiếng gọi cuối cùng của tình yêu: Mátthêu 26,20-25 286
Cái hôn của kẻ phản bội: Mátthêu 26,47-50 288
Kết cục của kẻ phản bội: Mátthêu 27,3-10 289
Bữa Tiệc Ly: Mátthêu 26,17-19 291
Mình và Máu của Ngài: Mátthêu 26,26-30 293
Lời cảnh cáo của Thầy: Mátthêu 26,31-35 295
Tiêu tan nhuệ khí: Mátthêu 26,57.58.69-75 297
Cuộc chiến của tâm hồn trong vườn Ghếtsêmani:  
Mátthêu 26,36-46 299
Chúa bị bắt trong vườn Ghếtsêmani:  
Mátthêu 26,50-56 302
Trước tòa án Do Thái: Mátthêu 26,57.59-68 304
Tội của chúa Giêsu: Mátthêu 26,57.59-68 306
Người kết án tử hình Chúa Giêsu:  
Mátthêu 27,1-2.11-26  308
Philatô thua cuộc: Mátthêu 27,1-2.11-26 312
Quân lính chế nhạo Chúa: Mátthêu 27,27-31  314
Thập Giá và xỉ nhục: Mátthêu 27,32-44 316
Tiếng kêu chiến thắng: Mátthêu 27,45-50 318
Mặc khải chói sáng: Mátthêu 27,51-56  321
Ngôi mộ làm quà Cho Chúa: Mátthêu 27,57-61 323
Công tác bất khả thi: Mátthêu 27,62-66 324
Khám phá lớn lao: Mátthêu 28,1-10 325
Cố gắng cuối cùng: Mátthêu 28,11-15 326
Vinh quang của lời hứa cuối cùng :Mátthêu 28,16-20 327