Đọc Tin mừng theo thánh Matthêu
Tác giả: Etienne Charpentier
Ký hiệu tác giả: CH-E
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008972
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009027
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010731
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013521
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời giới thiệu 7
CHƯƠNG DẪN NHẬP: ĐỨC GIÊSU CỦA CỘNG ĐOÀN 9
I. Cộng đoàn của Mát-thêu 14
Một Giáo hội Ki-tô nguồn gốc Do thái 15
Một Giáo hội chống đối Do thái giáo chính thức 19
Một Giáo hội rộng mở đón nhận lương dân 22
II. Nhà thần học Mát-thêu, tác giả Tin mừng 24
Bút pháp của Mát-thêu 24
Sử dụng Cựu ước 25
Khoa địa lý của Mát-thêu 27
III. Chúa Giê-su của cộng đoàn Mát-thêu 28
Mô-sê mới 29
Con Thiên Chúa 29
Con Người 30
Mê-si-a, con vua Đa-vít 31
Người đầy tớ mang lấy bệnh tật của chúng ta 31
Đức Chúa của cộng đoàn 31
IV. Một cách đọc Tin mừng Mát-thêu 32
Năm bài giảng 32
Các tổng thể bài giảng trình thuật 32
Hai đoạn văn bản lề 34
Chia Tin mừng thành hai phần chính 34
CHƯƠNG I: BÀI TỰA HUYỀN NHIỆM GIÊSU 37
Gia phả Chúa Giê-su : (Mt.1,1-17) 41
Truyền tin cho Giu-se : (Mt.1,18-25) 41
Các đạo sĩ đến Bê-lem : (Mt.2,1-12) 42
Hoàn tất cuộc Xuất hành : (Mt.2,13-15) 43
Tàn sát các hài nhi vô tội: (Mt.2,16-18) 43
Định cư tại Na-da-rét: (Mt.2,19-23) 43
CHƯƠNG II: CHÚA GIÊSU CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI VÀ CHUẨN BỊ GIÁO HỘI 45
Tuyên giảng của Gio-an Tẩy Giả 49
Chúa Giêsu chịu phép Rửa 50
Chúa Giêsu chịu thử thác 51
Tuyên giảng Nước Trời và tuyển chọn môn đệ 53
CHƯƠNG III: NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN 55
I. Bài giảng trên núi 55
Cách giải thích khác nhau 56
Một cái gì đã xảy ra trước đó 57
Sáng tác của Mát-thêu 59
Các mối phúc thật 59
Ki-tô hữu là muối và ánh sáng 62
Tinh thần bài giảng trên Núi 62
II. Qua các hành vi của mình, Chúa Giê-su biểu dương quyền năng của Người. Mười phép lạ 68
Chúa Giê-su, người đầy tớ đau khổ 69
Chúa Giê-su tìm gọi theo Người 69
Chúa Giê-su đòi hỏi phải lựa chọn 70
CHƯƠNG IV: CHÚA GIÊSU SAI MÔN ĐỆ ĐI RAO GIẢNG VÀ NGƯỜI ĐI CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI 71
I. Bài giảng về sứ vụ (Mt 10) 72
Sứ vụ phổ quát 73
Tính nhưng không của sứ vụ 74
Tính quyết định của sứ vụ 75
II. Chúa Giêsu ra đi thi hành sứ vụ 75
Khúc quanh quyết định 82
Gioan và Đấng Khôn ngoan đã được phát hiện qua công trình của Người 82
Các thành phố bất hạnh quanh hồ (Mt 11,20-24) 84
Người biệt phái đã khước từ (Mt 12,1-4) 85
Chúa Giêsu không dập tắt ngọn đèn leo lét (Mt 12,16-23) 86
Thế hệ xấu này trở nên tồi tệ (Mt 12,24-25) 87
Gia đình đích thực của Chúa Giêsu (Mt 12,46-52) 88
CHƯƠNG V: LỰA CHỌN QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC LỜI TUYÊN GIẢNG NƯỚC TRỜI 89
I. Bài giảng bằng dụ ngôn (Mt 13) 90
Cấu trúc của chương này 90
Nghe và hiểu (Mt 13,3-23) 91
Vương quyền của Chúa Cha và vương quyền của Con người (Mt 13,24-52) 93
II. Vươn tới tuyên tín Xê-da-rê (Mt 13,53-16,12) 96
Chúa Giêsu, vị ngôn sứ bị người nhà khước từ (Mt 13,53) 96
Hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất (Mt 14,13-21) 97
Phép lạ đi trên mặt nước (Mt 14,22-23) 97
Niềm tin của người đàn bà ngoại đạo (Mt 15,21-28) 99
CHƯƠNG VI: CỘNG ĐOÀN TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA (Mt 16-18) 102
Cộng đoàn tuyên xưng Chúa mình (Mt 16,13-17/27) 102
Phêrô công bố Con Thiên Chúa (Mt 16,13-20) 103
Chúa Giêsu loan báo tuần Khổ nạn (Mt 16,21-28) 105
Biến hình (Mt 17,1-3) 106
Chữa lành cậu bé kinh phong (Mt 17,14-21) 107
Đóng thuế cho Chúa Giêsu và cho Phêrô (Mt 17,24-27) 108
CHƯƠNG VII: NƯỚC THIÊN CHÚA CHUYỂN TỪ DÂN DO THÁI SANG GIÁO HỘI (Mt 18-23) 109
I. Bài giảng về đời sống cộng đoàn (Mt 18) 110
Một cộng đoàn được giao phó cho chủ chăn (Mt 18,1-20) 110
Tha thứ vì mình được thứ tha (Mt 18,21-35) 113
II. Từ Galile đến Giêrusalem, các cuộc gặp gỡ (Mt 19-23) 114
Vấn đề ly dị (Mt 9,3-15) 115
Khó nghèo (Mt 19,16-30) 115
Các người làm công giờ chót (Mt 20,1-6) 116
Chỗ nhất trong Nước Trời (Mt 20,17-28) 117
Hai người mù ở Giê-ri-khô (Mt 29-34) 117
Cuộc đón tiếp con vua Đa-vid (Mt 21,12-23) 117
Các cử chỉ của Chúa Giêsu (Mt 21,12-27) 118
Các dụ ngôn (Mt 21,28-22/14) 118
Tranh luận với các trưởng giáo (Mt 22,16-46) 120
Tiếng kêu của tình yêu thất vọng (Mt 23) 120
CHƯƠNG VIII: KHAI TRƯƠNG NƯỚC TRỜI TRONG HUYỀN NHIỆM VƯỢT QUA (Mt 24-28) 123
I. Loan báo Nước Thiên Chúa đã đến rồi (Mt 24-25) 125
Các dấu chỉ Con Người đến (Mt 24,4-35) 125
Khi nào đến (Mt 24,36-25,46) 125
Phán xét ngày hôm nay (Mt 25,36-46) 127
II. Huyền nhiệm Vượt qua khai trương Nước trời (Mt 26-28) 128
Xức dầu ở Bêtania (Mt 26,6-16) 129
Mừng lễ Vượt qua với cộng đoàn (Mt 26,17-30) 130
Giờ hấp hối. Các môn đệ tẩu thoát (Mt 26, 31-56) 131
Trước công nghị (Mt 26,57-27,44) 131
Trực diện với Phêrô (Mt 27,1-26) 132
Đóng đinh vua Do thái (Mt 27,27-44) 133
Cái chết của Con Thiên Chúa (Mt 28,45-46) 134
Mai táng Chúa Giêsu (Mt 27,57-66) 134
Chúa Giêsu Phục sinh (Mt 28,1-15) 135
KẾT LUẬN: GIÁO HỘI THI HÀNH SỨ VỤ TRONG KHẮP THẾ GIỚI (Mt 28,16-20) 136
ĐỀ TÀI PHỤ  
Một cách đọc Mat-thêu  
Kinh Birkat-Ham-Minim  
Tin mừng của Giáo hội  
Sử tính các trình thuật thời thơ ấu  
Mat-thêu là ai?  
Công chính  
Bài giảng trên núi  
Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi lắm thế  
Thánh thi của niềm hoan lạc  
Theo kinh thánh