Đọc Tin mừng theo thánh Matthêu (Chương 5-6). Lối sống đạo mới
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009098
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010438
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG VI  15
Đoạn 3: Kiện toàn lề luật (5.17 - 6.18) (tiếp theo) 15
Đoạn 4: Những chỉ thị (6.19 - 7.14) 135
Phụ chương V: Đời sống gia đình và lao động trong thôn làng 183
Phụ chương VI: Các ngày lễ hội Tôn giáo 223
CHƯƠNG VII  229
Đoạn 5: Môn đồ chân chính (7.15-29) 270
Mục lục 307