Đọc Tin mừng theo thánh Matthêu (Chương 1-3). Tuổi thơ lận đận
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009096
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010436
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Kính Dâng  3
VÀO ĐỀ  5
Lưu ý cần thiết 17
Bảng các chữ tắt 18
Các sách tham khảo 21
TIỂU DẪN VÀO TIN MỪNG MATTHÊU 26
I. Lời tựa và lời kết 26
II. Tác giả  31
III. Độc giả  37
IV. Giáo đoàn Mt 38
V. Nơi và thời gian viết 40
VI. Biên soạn văn bản 42
VII. Tính thời sự của TM Mt 47
PHẦN CHÚ GIẢI  
I. ĐOẠN ĐẦU: THỜI THƠ ẤU(1.1 - 2.23) 53
Nhập Đề  53
Bố cục 54
Lịch sử tính thời thơ ấu 55
CHƯƠNG I  61
PHẦN I. ĐOẠN I: GIA PHẢ ĐỨC GIÊSU KITÔ (1.1-17) 61
C.l. Gia phả... Đức Chúa Yêsu Kitô 62
C.2. Abraham sinh 73
C.3. Bởi Thamar 75
Ý nghĩa của việc ghi tên mấy phụ nữ 79
C.5. Salmôn sinh Booz 80
C.16. Giuse, chồng của Maria 81
C.17. 14 đời 81
ĐOẠN 2 : THỤ THAI ĐỨC GIÊSU (1.18-25) 86
Nhập Đề  86
C.18. Đức Giêsu Kitô sinh ra 90
C.19. Giuse, chồng bà là người công chính 97
C.20. Thiên Thần Chúa hiện ra 107
C.21. Bà sẽ sinh con... và ông sẽ đặt tên 113
C.22. Nên trọn điều Chúa đã phán 116
C.23. Nữ trinh sẽ thụ thai và … 119
C.24. Tỉnh giấc, Giuse đã làm như Thiên thần truyền 128
C.25. Giữa ông bà không có việc tri giao 130
PHỤ CHƯƠNG 1. Sơ lược lịch sử dân Do Thái 132
CHƯƠNG II  155
PHẦN II. ĐOẠN I: BA ĐẠO SĨ ĐẾN THĂM (2.1-12) 155
Nhập Đề  156
C.l. Đ.Giêsu sinh ra tại Bêlem.. Những đạo sĩ tự phương Đông 159
Làm sao mây đạo sĩ này trở thành ba vua ? 168
C.2. Vua dân Do Thái mới sinh ở đâu ? 170
C.3. Hêrôđê hoảng hốt và cả thành Giêrusalem  182
C.4. Ông cho triệu tập các Thượng tế 183
C.5. Họ thưa: Tại Bêlem 185
C.6. (Trưng dẫn Mica 5.1) 185
C.7. Hêrôđê hỏi kỹ về thời gian 189
C.8. Khi đã tìm thấy... Hãy báo lại cho trẫm 189
C.9. Ngôi sao đi trước họ... dừng lại 190
C.10. Thây ngôi sao, họ hớn hở vui mừng 190
c.ll. Vào nhà, họ thấy Hài nhi và Mẹ Ngài 191
C.12. Được mộng báo.... họ đã theo đường khác 194
ĐOẠN II: TỴ NẠN VÀ HỒI HƯƠNG (2.13-21) 198
C.13. Thiên thần Chúa hiện ra trong mộng 198
C.14. Ông đem... trốn qua Ai Cập 199
Lịch sử tính của cuộc lánh nạn qua Ai Cập 202
C.15. Đã ở đó mãn đời Hêrôđê 203
c. 16. (Về cc.16-18). Hêrôđê thấy các đạo sĩ xỏ mình 206
Lịch sử tính của việc tàn sát trẻ em Bêlem 209
C.17. Bây giờ đã nên trọn 210
C.18. Có tiếng vẳng lên tại Rama 210
C.20. (Thiên thần... bảo) : Đem Hài nhi về đất Israen  211
* BÀI ĐỌC THÊM (1) : Đức Yêsu, Môsê mới 212
C.22. Nghe tin Arkhêlaô lên làm vua 212
C.23. Đến lập cư tại... Nadaret 214
BÀI ĐỌC THÊM CỦA CHƯƠNG II. BĐT (1) 225
PHỤ CHƯƠNG II: Tiểu sử Hêrôđê  230
Lãnh thổ Hêrôđê 248
CHƯƠNG III 253
PHÂN ĐOẠN I. CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI (3. - 7.) 253
TIỂU ĐOẠN I: GIOAN TÂY GIẢ RAO GIẢNG (3.1-12) 253
Nhập Đề  254
C.l. Trong những ngày ấy 256
C.2. Hãy hối cải 260
C.3. Tiếng của người hô trong sa mạc 268
C.4. Ông Gioan này, có áo lông lạc đà 270
C.5. Giêrusalem và cả xứ Giuđê 272
C.6. Nhờ ông thanh tẩy cho trong sông Giođan 273
C.7. Thấy nhiều người Biệt phái và … 279
C.8. Hãy sinh hoa quả phúc đức … 285
C.9. Đừng tưởng... có cha là Abraham 289
C.10. Rìu đã (kề) sẵn gốc cây 294
C.ll. Thanh tẩy bằng nước, Thanh tẩy ... trong Thánh Thần 299
C.12. Cái rê lúa sẵn trong tay 303
TIỂU ĐOẠN II: ĐỨC GIÊSU CHỊU THANH TẨY (3.13-17) 305
Nhập đề  305
c. 13. Đức Giêsu đến với Gioan Tẩy Giả 306
C.14. Ông cản Ngài 310
C.15. Đức Giêsu đáp...:...Bây giờ cứ thế đã  311
C.16. Đức Giêsu lên khỏi nước... Trời mở ra 313
Thần khí đáp xuống trên Ngài 316
c. 17. Tiếng tự trời phán: Ngài là Con chí ái 320
*** CÁC HÌNH ẢNH MẦU : Được góp chung lại thành tệp riêng chèn vào vài chỗ trong sách.