The Gospel of Matthew
Tác giả: John Nolland
Ký hiệu tác giả: NO-J
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005112
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 24
Số trang: 1481
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích