Directorium Catechisticum Generale
Tác giả: S. C. pro Clericis
Ký hiệu tác giả: CL-S
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012656
Nhà xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 124
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích