Các tác phẩm của tác giả Rd. Père M. Coérezza, SDB