Dẫn giải Giáo lý
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000340
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. Phần I: TÍN LÝ. Lời giới thiệu 3
Bài 1: Đức Chúa Trời và bản tính người 7
Bài 2. Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi 19
Bài 3. Chúa sáng tạo và quan phòng 25
Bài 4. Loài người và tội tổ tổng 32
Bài 5. Ngôi Hai xuống thể làm người 40
Bài 6. Ngôi Hai cứu chuộc 50
Bài 7. Đức Chúa Thánh Thần 60
Bài 8. Hội thánh Chúa Kitô 63
Bài 9. Các thánh thông công 81
Bài 10. Đức Bà Maria 84
Bài 11. Tứ chung 96
B. Phần II: ƠN CHÚA VÀ BÍ TÍCH 109
Bài 1. Ơn Chúa 109
Bài 2. Bí tích 117
Bài 3. Bí tích Rửa tội 127
Bài 4. Bí tích Thêm sức 141
Bài 5. Bí tích Thánh thể 147
Bài 6. Thánh lễ 155
Bài 7. Bí tích Giải tội
Bài 8. Bí tích xức dầu bệnh nhân 185
Bài 9. Bí tích Truyền chức thánh 192
Bài 10. Bí tích hôn phối 214
Bài 11. Ơn thiên triệu 218
Bài 12. Phụ bí tích 224
C. Phần III: DẪN GIẢI LUÂN LÝ 226
Bài 1. Sống theo ý Chúa 226
Bài 2. Nhân đức 232
Bài 3. Nhân đức đối thần 239
Bài 4. Tội lỗi 254
Bài 5. Điều răn 1 259
Bài 6. Điều răn 2. 277
Bài 7. Điều răn 3. 280
Bài 8. Điều răn 4. 285
Bài 9. Điều răn 5. 291
Bài 10. Điều răn 6 và 9 297
Bài 11. Điều răn 7 và 10 304
Bài 12. Điều răn 8. 331
Bài 13. Sáu điều răn hội thánh 317
Bài 14. Thánh hóa đời sống 320