Những chia sẻ về giờ giáo lý
Tác giả: SH. Luy Minh
Ký hiệu tác giả: LU-M
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002496
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT 3
Chương 1: Huấn giáo giúp trẻ chiêm ngắm mầu nhiệm. Mầu nhiệm là gì? 5
Chương 2: Ba đặc tính đầu của mầu nhiệm đơn thuần, tích cực, trật tự. 16
Chương 3: Đặc tính thứ tư của mầu nhiệm, tính thống nhất 32
Chương 4: Thống nhất nhưng cũng cần giữ tính tuần tự 46
Chương 5: Mầu nhiệm Kittô có tính siêu việt 54
Chương 6: Vài áp dụng sư phạm về chương 5. 68
PHẦN THỨ HAI: 81
Chương 7: Huấn giáo thuộc mục vụ của Hội thánh 83
PHẦN THỨ BA: 107
Chương 8: Huấn giáo đưa trẻ vào sống trong Hội thánh 109
Chương 9: Dẫn vào Giáo hội - quy tắc sư phạm. Dẫn vào Phụng vụ 123
Chương 10: Vài cách chỉ dẫn vào phụng vụ 136
Chương 11: Dẫn trẻ vào phụng vụ Thánh thể, những yếu tố tâm lý, thần học sự phạm về.. 150
Chương 12: Huấn giáo khai tâm tuần tự, dẫn trẻ vào phụng vụ Thánh thể 164
Chương 13: Hội thánh là cộng đoàn tình mến và là cộng đoàn tỏa sáng 184
Chương 14: Cùng các bạn huấn giáo viên 199
Mục lục 201