Le catechisme vivant
Phụ đề: Lie Sacrifice de la Messe
Tác giả: Sac. M. Coerezza, SDB
Ký hiệu tác giả: CO-S
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004323
Nhà xuất bản: Centre Salésien du Catéchisme
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích