Những chia sẻ về giờ giáo lý
Phụ đề: Canh tân công việc. Giáo dục đức tin. Truyền đạt Lời Chúa
Tác giả: SH. Luy Minh
Ký hiệu tác giả: LU-M
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002495
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: GIÁO HỘI KHUYẾN KHÍCH CANH TÂN SƯ PHẠM GIÁO LÝ
7
Chương 1: Chỉ dẫn của sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo 9
Chương 2: Phận vụ của giáo huấn viên 13
Chương 3: Vì sao cần suy tư thêm về sư phạm huấn giáo? 23
Chương 4: Đôi lời về sư phạm giáo lý 29
Chương 5: Đứng trước vấn đề những lo âu của ai có trách nhiệm 37
Chương 6: Những khó khăn ta gặp trong huấn giáo 37
A. Loại khó khăn có thể đến từ chính chúng ta 47
B. Những khó khăn đến từ trẻ em 47
Chương 7: Vài chỉ dẫn của kinh nghiệm 54
A. Kinh nghiệm của lúc này: điều kiện để bền đỗ 54
B. Vài điều quá khứ chỉ dẫn cho ta 56
PHẦN 2: MỤC ĐÍCH THỨ NHẤT CỦA SƯ PHẠM HUẤN GIÁO 61
Chuơng 8: Huấn giáo là đào tạo các tín hữu 63
A. Liên quan giữa huấn giáo và bí tích rửa tội 63
B. Đưa đức tin từ tiềm năng sang tác động 65
C. Nhờ đâu kết quả bí tích Rửa tội được hoàn tất 68
D. Giáo hội tha thiết mời tín hữu giáo dân cộng tác 75
Chương 9: Giáo huấn là giáo dục đức tin 77
Việc thứ nhất: Tin là tiếp nhận 78
Việc thứ hai: Tin là hoán cải 86
Việc thứ ba: Tin là dấn thân 88
Chương 10: Sư phạm của Thiên Chúa, gương huấn giáo của Thiên Chúa 91
Chương 11: Một sư phạm huấn giáo 97
A. Môi trường, theo đòi hỏi của đức tin 99
B. Bầu khí đức tin đòi hỏi 100
C. Những quan hệ 104
PHẦN 3: MỤC ĐÍCH THỨ HAI CỦA SƯ PHẠM HUẤN GIÁO: TRUYỀN ĐẠT LỜI CHÚA 109
Chương 12: Những đặt tính của Lời Chúa 111
A. Lời Chúa là một Đâng các em đón nhận 111
B. Thiên Chúa hiện diện để ta ngắm nhìn Người 113
C. Lời Chúa thách thức các trẻ phải đáp lại 117
Chương 13: Từ quan niệm về Lời Chúa: Những hậu quả trong sư phạm huấn giáo 119
Chương 14: Một đường hướng sư phạm 125
Chương 15: Những kỹ thuật dùng trong huấn giáo 133
Chương 16: Sinh hoạt cộng đồng cho huấn giáo 143
Chương 17: Cử hành những luật và cách thức thực hiện 150
Chương 18: Cách thực hiện việc cử hành 155
Bầu khí trong lúc cử hành 157
Những mối nguy phải tránh khi cử hành 158
Cách dọn một cử hành 160
Mục lục 162