Catéchisme de l'église catholique
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004133
Nhà xuất bản: Mame/ Plon
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 24
Số trang: 673
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004211
Nhà xuất bản: Mame/ Plon
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 24
Số trang: 676
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004499
Nhà xuất bản: Mame/ Plon
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 676
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004697
Nhà xuất bản: Mame/ Plon
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 676
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích