Các thư chung
Phụ đề: 1&2 Phêrô - Giuđa - Giacôbê
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Khang
Ký hiệu tác giả: DO-K
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014852
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014881
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014882
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Dẫn nhập 2
Bài 2: Thư thứ nhất của thánh Phêrô 13
Bài 3: Thư của thánh Giuđa 50
Bài 4: Thư thứ hai của thánh Phêrô 59
Bài 5: Thư Giacôbê 82
Tài liệu tham khảo 122
Bản đồ 123