Dẫn nhập phê bình vào thư các tông đồ
Tác giả: Norberto
Ký hiệu tác giả: NOR
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007461
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013453
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
PHẦN I: CÁC THƯ CỦA THÁNH PHAOLÔ 5
Chương I: Cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Phaolô 6
I. Khung cảnh và thời đại 6
a. Đế quốc La mã 6
b. Dân tộc Do Thái 8
c. Thành phố quê hương Tarsô 13
II. Hiến thân cho Chúa 14
a. Một người Do Thái nhiệt thành 14
b. Một kẻ trở lại 16
III. Các cuộc hành trình truyền giáo 18
a. Cuộc hành trình thứ nhất I 18
b. Cuộc hành trình thứ nhất II (49-52) 20
c. Cuộc hành trình thứ nhất III (53-58) 22
IV. Tù nhân và tử đạo 24
a. Bị bắt tại Giêrusalem 24
b. Đi Rôma 24
c. Bị tù lần thứ II và tử đạo 25
V. Niên biểu cuộc đời thánh Phaolô 25
1. Niên biểu tương đối 26
2. Niên biểu tuyệt đối 25
VI. Diện mạo và nhân cách 31
a. Diện mạo 31
b. Nhân cách của Phaolô 31
VII. Khái niệm tổng quát về các thư của thánh Phaolô 33
1. Hoàn cảnh các thứ 33
2. Tính xác thực của các thư  33
3. Bố cục các thư 34
4. Ngôn ngữ 35
5. Cách sắp xếp các thư 35
Chương II: Các thư gửi tín hữu Thêxalônica 37
I. Thành Thêxalônica 37
II. Hai thư gửi tín hữu Thêxalônica 38
1. Hoàn cảnh 38
2. Tính cách xác thực của Thư I Thêxalônica 38
3. Các vấn đề đặc biệt của Thư 2 Thêxalônica 39 
III. Phân tích tư tưởng 41
a. Thư I Thêxalônica 41 
b. Thư II Thêxalônica 43
Chương III: Thư gửi tín hữu Galata 50
I. Người nhận thư 50 
II. Thời điểm viết thư 53 
III. hoàn cảnh và mục địch 53
IV. Phân tách lá thư 54 
Phần I: Phân biện hộ : Quyền bính tông đồ của Phaolô (Chương 1-2) 55 
Phần II: Phần chứng minh: Giáo lý chắc chắn của Phaolô (Chương 3-4) 56 
Phần III: Bổn phận của Kitô hữu tựu do (Chương 5-6) 58 
V. Tầm quan trọng của tính cách hiện đại của lá thư 59 
1. Đức tin và lề luật 59 
2. Thánh khí và xác thịt 60
3. Tự do và no lệ 60
Chương IV: Các thư gửi tín hữu Côrintô 62
I. Thành Côrintô và cộng đoàn các tín hữu 62
1. Côrintô, thủ phủ các tỉnh Akhaia 62
2. Phaolô và Côrintô 63
3. Các liên hệ thư tín giữa Phaolô và giáo đoàn Côrintô 64
II. Thư I Côrintô 69
a. Phân tích nội dung 69
b. Một số chủ đề quan trọng 79
Kết luận: Tầm quan trọng và tính cách hiện đại của thư I Côrintô 84
III. Thư II Côrintô 85
a. Đại ý 85
b. Bố cục chi tiết 86
c. Những vấn đè cụ thể và những chủ đề đạo lý 88
d. Tầm quan trọng của II Côrintô 93
Chương V: Thư gửi tín hữu Rôma 94
I. Tầm quan trọng của thư Rôma 94
II. Thành phố Rôma 95
III. Chỗ đứng của lá thư trong cuộc đời của Phaolô 96
IV. Cơ hội và mục đích 97
V. TÍnh xác thự và toàn vẹn của bức thư 98
1. Lười chúc vinh ở cuối thư (16, 25-27) 98
2. Rm 16, 1-23 99
VI. Bó cục bức thư 100
1. Phương diện tư tưởng 101
2. Phương diện văn chương 101
 VII. Các chủ đề quan trọng 107
1. Tính cách những không của ơn cứu độ 108
2. Tội 108
3. Sự công chính của Thiên Chúa (Dikalosunè) 109
4. Cơn giận của Thiên Chúa 109
5. Công việc cứu chuộc 110
6. Đức tin 111
7. Thể chế lề luật và thể chế Thánh Khí 112
8. Các sắc thái của thánh sử 113
PHỤ TRƯƠNG: ĐỨC TIN THEO THÁNH PHAOLÔ 114
Chương VI: Thư gởi tín hữu Philipphê 117
I. Thành Philipphê 118
II. Hoàn cành lao tù của Phaolô 118
III. Phân tích nội dung 120
IV. Tính xác thực và toàn vẹn của bức thư 122
V. Bải thánh ca dâng Chúa Kitô: Pl 2, 6-11 124
Chương VII: Thư gởi tín hữu Côlôxê 127
I. Thành Côlôxê 127
II. Hoàn cảnh và mục đích của bức thư 128
III. Phân tích nội dung 129 
IV. Các đặc điểm của bức thư 131
V. Tính xác thực của bức thư  134
 VI. Bài thánh cac tôn vinh đức Kitô (1,15-20) 135
Chương VIII: Thư gửi tín hữu Êphêxô 138
I. Những người nhận thư 138 
II. Phân tích nội dung  139
Phần I: Mầu nhiệm các dân ngoại được kêu gọi vào mầu nhiệm Chúa Kitô (Chương 1-3) 140 
Phần II: Đời sống Kitô hữu (Chương 4-6) 142
III. Những đặc điểm của bức thư 143
IV. Vấn đề tác giả 148
V. Thời gian biên soạn 149
VI. Bài thánh ca khởi đầu (1,3-14) 150
Chương IX: Các thư mục vụ 155
I. Nhóm các thư mục vụ và những người nhận 155
II. Nội dung  157
a. Thư gởi cho Titô 157
b. Thư I Timôhê 158
c. Thư II Timôthê 160
III. Đặc điểm các thư mục vụ 160
IV. tác giả 161
V. Thời gian bà nơi chốn soạn thảo 167
Phần II: THƯ CÁC TÔNG ĐỒ KHÁC 169
Chương I: Thư gởi tín hữu Do Thái 170
I. Giới thiệu tổng quát 173
II. Vấn đề thể văn 174
III. Kết cấu văn chương 177
1. Mộ cố cục theo luận lý 177
2. Bút pháp của tác giả 178
3. Bố cục được đề nghị 180
IV. Đạo lý của thư Do Thái 184
1. Quan niệm về chức tư tế của Đức Kitô 184
2. Vấn đề giải thích Kinh thánh 189
3. Bố cục được đề nghị 180
V. Vấn đề xuất xứ 192
Chương II: Thư của thánh Giacôbê 200
I. Giới thiệu tổng quát 200
II. Những nét chính yếu về đạo lý 203
III. Xuất xứ của là thư 206
IV. Vấn đề chính lục 209
Chương III: Thư I của thánh Phêrô 210
I. Trình bày tổng quát 210
II. Đạo lý 213
III. Xuất xứ 215
IV. Tính cách chính lục 224
Chương V: Thư II của thánh Phêrô 225
I. Trình bày tổng quát 225
II. Đạo lý của bức thư 229
III. Xuất xứ của bức thư 232
IV. Tính cách chính lục 235
Thư mục 236
Nội dung 238