Cùng học lời Chúa. Các thư Tân ước
Tác giả: Ban Thánh Kinh GP. Cần Thơ
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009883
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 618
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009884
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 618
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010700
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 618
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. DẪN NHẬP TỔNG QUÁT 11
II. GIẢI THÍCH 25
1. Các thư Phaolo 25
Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thêxalônica 26
Thư thứ hai gửi giáo đoàn Thêxalônica 54
Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô 71
Thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô 165
Thư gửi tín hữu Galat 221
Thư gửi giáo đoàn Roma 250
NGỤC TRUNG THƯ 335
Thư gửi giáo đoàn Côlôxê 336
Thử gửi giáo đoàn Êphêxô 356
Thư gửi giáo đoàn Philipphê 387
Thư gửi Philêmon 413
CÁC THƯ MỤC VỤ 1,2 TIMÔTHÊ VÀ TITÔ 420
Thư thứ nhất gửi Timôthê 424
Thư thứ hai gửi Timôthê 444
Thư gửi Titô 458
2. THƯ GỬI TÍN HỮU DO THÁI VÀ CÁC THƯ CHUNG 469
Thư gửi tín hữu Do Thái 470
CÁC THƯ CHUNG 519
Thư Giacôbê 520
Thư thứ nhất Phêrô 544
Thư thứ hai Phêrô 567
Các thư Gioan 580
Thư thứ nhất Gioan 581
Thư thứ hai Gioan 602
Thư thứ ba Gioan 606
Thư Giuđa 610