Saint Paul, épître aux Romains
Tác giả: P. Joseph Huby, SJ.
Ký hiệu tác giả: HU-P
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011671
Nhà xuất bản: Beauchesne et ses fils
Khổ sách: 17
Số trang: 527
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích