Thư thánh Phaolô
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Văn Hòa
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006096
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006301
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006306
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP THƯ PHAOLÔ 3
I. Các thư trong Tân Ước 3
II. Phalô và thư tín thời cổ 5
III. Phaolô và thuật tu từ thời cổ 20
IV. Sự hình thành bộ thư Phaolô 32
   
Dẫn nhập vào hình dáng và tác phẩm của Phaolô 36
I. Sự phức tạp nơi Phaolô 36
II. Biến cố Damsco 46
III. Các Yếu tố lịch sử về tiểu sử Phaolô 65
IV. Những vấn đề đặc biệt 77
V. Phaolô và sứ mạng 80
Hành trình thiêng liêng của Phaolô và của trường phái ông 85
   
1-2 Thessalônica và niềm hy vộng Ki-tô giáo 89
I. 1 Thessalonica 89
II. 2 Thessanolica 102
III. Niềm hy vọng Ki-tô giáo nơi Phaolô 109
   
1-2 Corinto và sự khôn ngoan của thập giá 113
I. Phaolô và Giáo Hội ở Corintô 113
II. 1 Corintô 122
III. 2 Corintô 138
IV. Sự khôn ngoan của thập giá 157
   
Thư Gl-Rm-Pl và sự công chính hóa nhờ đức tin 161
I. Thư Galata 161
II. Thư Rôma 191
III. Thư Philipphê 237
IV. Sự cố chính hóa nhờ đức tin chứ không do việc làm của lề luật 255
   
Đức Ki-tô thủ lãnh vũ trụ và Giáo hội thân thể Ngài 262
I. Thư Colossê 262
II. Thư Philêmon 289
III. Thư Êphêsô 298
IV. Giáo hội là thân thể của Đức Kitô và Đức Kitô là thủ lãnh của Giáo hội 325
   
Các thư mục vụ và giáo hội thừa tác trong lịch sử 334
I. Ba bức thư 334
II. Các Thư mục vụ và Giáo hội trong lịch sử 386
   
Thư Do Thái  391
Chức tư tế của Đức Kitô 391
I. Tình huống và vấn đề của thư Do thái 391
II. Cấu trúc và nội dung thư Do Thái 412
III. Chú giải những phần khác nhau 416
   
Sách tham khảo 453
Mục lục 464