Hướng dẫn giảng lễ từ các bài đọc thư Phaolô
Tác giả: Frank J. Matera
Ký hiệu tác giả: MA-F
Dịch giả: Nhóm Majorica - Dòng Tên Việt Nam
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013799
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013800
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013801
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Giới thiệu 9
Thánh Phao-lô Mùa Thường Niên Năm A 15
Thư Cô-rin-tô  16
Thư Rô-ma  35
Thư Phi-líp-phê 86
Thư Thê-xa-lô-ni-ca 97
Thánh Phao-lô Mùa Thường Niên Năm B 111
Thư 1 Cô-rin-tô 112
Thư 2 Cô-rin-tô 125
Thư Ê-phê-xô 148
Thư Híp-ri 167
Thánh Phao-lô Mùa Thường Niên Năm C 189
Thư 1 Cô-rin-tô 190
Thư Ga-lát 212
Thư Cô-lô-xê 236
Thư Híp-ri  252
Thư Phi-lê-môn 266
Thư 1 và 2 Ti-mô-thê 269
Thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca 289
Kết luận 299
Thư mục các chú giải về các Thư Phao-lô và Thư Híp-ri 303
Bảng Mục lục 307