Triết học nhập môn
Tác giả: Lm. Nguyễn Trọng Viễn, OP
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001006
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002664
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích