Dẫn vào triết với triết cơ bản
Tác giả: Hoành Sơn
Ký hiệu tác giả: HO-S
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000151
Nhà xuất bản: Fullerton
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005751
Nhà xuất bản: Fullerton
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005752
Nhà xuất bản: Fullerton
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005757
Nhà xuất bản: Fullerton
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007170
Nhà xuất bản: Fullerton
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP ĐỀ 5
Cái hữu ích nơi sự vô ích của Siêu hình học 5
Những đường lối tiếp cận Siêu hình học 10
Mẫu tự của Siêu hình học 10
PHẦN A. TRI LUẬN 13
CHƯƠNG I. CÓ VÀ BIẾT 15
A, HOÀI NGHI BÊN ĐÔNG 16
Phật giáo 16
Vedânta 18
Trung hoa 19
Tắt một lời 19
B. HOÀI NGHI BÊN TÂY 19
Platon 20
Kant 24
a. Thẩm cảm siêu nghiệm: Không gian- thời gian 25
b. Phân tích siêu nghiệm: Phán quyết- Phạm trù -Mô tượng,trí tưởng tượng 28
c. Biện chướng Siêu nghiệm 32
Tăt một lời 34
CHƯƠNG II. MIÊU TẢ VÀ PHÂN TÍCH TRI THỨC TRONG TƯƠNG QUAN VỚI SỰ THẬT 38
A. Sự thật với tri thức 38
B. Cảm nâng trong tri thức 38
C. Trừu tượng và ý niệm 43
D. Sự hiển nhiên và hành vi khẳng quyết 48
E. Giá trị của lý luận: Diễn đích - quy nạp 50
G. Chân lý với mẫu nhiệm 53
CHƯƠNG III. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA DO VÔ THỨC, HUYỀN THỨC VÀ SIÊU THỨC 55
Vô thức 58
Huyền thức 58
Siêu thức 60
PHẦN B. HỮU LUẬN 62
CHƯƠNG I. HỮU VÀ ĐẶC TÍNH 67
A. Ý NIỆM CÓ 68
Khái niệm 68
Sự hình thành ý niệm 68
Hữu trong áp dụng: Suy loại tính 70
Nguyên tắc của khẳng quyết: Phi mâu thuẫn 72
Tắt một lời 75
B. NHỮNG BỘ MẶT KHÁC CỦA HỮU HAY ĐẶC TÍNH TÍNH SUY LOẠI CỦA NÓ 76
MỘT: Khái niệm - Tính suy loại - Năng động- Siêu loại 77
THẬT: Tính siêu loại và suy loại - Những vùng đối- Cái túc lý 78
TỐT: Khái niệm- Suy loại- Siêu loại- Cái Xấu- Phân cực 83
ĐẸP; Phạm vi- Hữu là đẹp 89
PHỤ ĐỀ: HỮU VÀ VÔ 96
CHƯƠNG II. SỰ KẾT TINH HỮU THỂ HỌC: MẬT ĐỘ KHÁC NHAU 102
A. TỪ THUỘC THỂ ĐẾN BÀN THỂ 103
bóng tối xung quanh thuộc thể vật chất 103
B. TỪ CÁ THỂ ĐẾN CHỦ VỊ 108
C. TỪ DO THA ĐẾN DO THÂN 115
PHỤ ĐỀ: CHỦ VỊ VỚI HIỆN HỮU VÀ SỞ HỮU 121
CHƯƠNG III. SỰ PHÂN TÁN HỮU PHỨC ĐA VÀ BIẾN DỊCH 124
và Hiểm 129
HỮU VÀ TÍNH: Sự phân biệt hữu -tínhlà một trường hợp của Hiển-Tiềm? 129
- Con người với tương quan 132
Có nguyên nhân tác thành - Nguyên nhân tác thành ở đâu? 132
Nhân quả và tiến hóa -Hành tác 137
nền tảng- Ngẫu nhiên 143
tính nền tảng 148
TỔNG QUAN VỀ TƯƠNG QUAN 151
PHẦN C. TOÀN HỮU VÀ SIÊU HỮU 153
CHƯƠNG I. TRI THỨC SIÊU VIỆT 155
A. PHÚ NHÂN SIÊU VIỆT 155
Xưa và nay 155
Phán thiên do tôn thờ khoan học 157
Chối Trời trong truyền thống Hégiei 158
Chối Trời trong Hiện sinh chủ nghĩa 161
Nhận định Nietzche: Thiên Chúa đổi tên của niềm tin khoa học 162
Nhận định Heidegger: Thiên Chúa vẫn con, nhưng thiên tính đã mất 163
Nhận định của chúng ta 167
Tắt một lời 170
B. Ý THỨC SIÊU VIỆT 171
Sự kiên tôn giáo 171
Những giải thích khập khiểng 172
Phân tích cảm thực thần thiêng 174
Giắng một giải thích 179
Tắt một lời 181
C. TRI THỨC SIÊU VIỆT 182
Siêu việt với trí thức thuần lý 182
Trụy tra lý tri và con đường siêu hình 186
Tắt một lời 190
CHƯƠNG II: CÓ SIÊU VIỆT 191
A. CON ĐƯỜNG SỰ THẬT 191
Sự kiện 191
Những tra vấn siêu hình 194
Tắt một lời 198
PHỤ ĐỀ: Hai con đường: Augustin và Anselme 199
CON ĐƯỜNG KHẲNG QUYẾT NỀN TẢNG 200
Từ khẳng quyết hữu đến chân trời của mọi khẳng quyết 200
Phải là gì cái Toàn hữu ấy? 202
Tắt một lời 208
C. TỪ QUẢ ĐẾN NHÂN 208
Do tính cách miễn phí của sự vật 208
Do tính cách miễn phí của thành công 214
Những khó khăn của giải thích nhân quả do những đòi hỏi của Tự do 215
Tắt một lời 217
D. TỪ HƯỚNG ĐÍCH ĐẾN TIÊU ĐÍCH 218
Sự kiện hướng đích 218
Ý nghĩa sự kiện hướng đích 219
Ý nghĩa siêu hình của sự hướng đích 222
Tự so và quán tính 226
Tắt một lời 228
E. TỪ CƯỠNG BÁCH LUÂN LÝ ĐẾN GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 228
Phân tích sự kiện 228
Những giải thích không nhìn nhận sự độc đáo của giá trị luân lý 230
Nhìn nhận, nhưng giải thích bất cập hoặc quá đáng 233
Minh nhiên hóa những gì mặc tàng 237
Thẩm quan mới và chân trời mới 240
Tắt một lời 242
G. ĐÒI HỎI HIỆN HỮU HAY ĐÒI HỎI CHIẾM HỮU 243
Đòi hỏi hiện hữu 243
Ước ao chiếm hữu 245
Tắt một lời 248
CHƯƠNG III: BẢN TÍNH VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA SIÊU VIỆT 250
A. SIÊU VIỆT NƠI NGÀI 250
Yếu tính Ngài nhìn dưới giác độ Hữu 250
Phải hiểu thế nào về bản tính Thiên Chúa 252
Yếu tính Thiên Chúa dưới giác độ tính siêu loại 256
B. SIÊU HỮU VÀ THIÊN NHIÊN MÂU THUẪN Ở HIỆN HỮU 257
Giải pháp nhị nguyên của Sâmkhya 258
Giải pháp nhất nguyên của Vedanta 260
Giải pháp duy tâm của Hegel 260
Kết luận 262
C. SIÊU HỮU VÀ CON NGƯỜI: MÂU THUẪN Ở HÀNH ĐỘNG? 263
Vài dòng về cuộc tranh luận bên Ấn 263
Vắn tắt về cuộc tranh luận bên Tây 264
Giải quyết thế nào? 267
PHỤ ĐỀ: MỘT SUY TƯ VỀ TỰ DO 267
Ý chí không bị ép buộc tất định 268
Để làm điều mình muốn làm 268
Vậy chỗ hoàn tất của tự do Tự phát 270